B?n không th? cho phép bên ngoài n?p cân b?ng trên m?t máy ch? D?a trên Windows Server 2012 DirectAccess

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2788525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n tri?n khai m?t máy ch? DirectAccess trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 trong m?t môi trư?ng m?ng.

  Lưu ? Các máy ch? không ph?i là m?t router Intrasite t? đ?ng h?m đ?a ch? giao th?c (ISATAP).
 • m?ng công ti là m?t m?ng lư?i ch? IPv4.
 • B?n c? g?ng đ? cho phép bên ngoài n?p cân b?ng trong môi trư?ng m?ng.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? cho phép bên ngoài n?p cân b?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Các máy ch? đư?c c?u h?nh như m?t b? đ?nh tuy?n ISATAP ho?c không có đ?a ch? IPv6 đư?c phát hi?n trên b? đi?u h?p n?i b? trên máy ch?. Đi?u này không đư?c h? tr? trong m?t c?m, c?u h?nh đ? s? d?ng m?t cân b?ng bên ngoài n?p. Ho?c tri?n khai IPv6 trong m?ng n?i b?, ho?c tri?n khai m?t b? đ?nh tuy?n ISATAP bên ngoài, và đ?t c?u h?nh k?t n?i IPv6 gi?a các b? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa máy ch?

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t ki?m tra r?ng kh?i bên ngoài n?p cân b?ng khi m?ng công ti là m?t m?ng lư?i ch? IPv4.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, ki?m tra này s? b? xoá.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201206: 40không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201205: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201206: 45không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 03không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 03không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580632,32010 Tháng 12 năm 201211: 04không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng521,51826 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201211: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580709,12010 Tháng 12 năm 201206: 39không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng564,80026 Tháng b?y năm 201207: 40không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 40không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201210: 17không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 39không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 39không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 26không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 48không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 48không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201206: 39không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201203: 19không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201203: 19không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580671,74410 Tháng 12 năm 201206: 42không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng547,77826 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201211: 01không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 03không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 03không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201210: 36không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 00không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 00không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580705,53610 Tháng 12 năm 201206: 39không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng557,81626 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 20không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 51không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 51không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201211: 03không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 07không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 07không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580662,01610 Tháng 12 năm 201210: 03không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng530,76226 Tháng b?y năm 201207: 57không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 57không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580691,71210 Tháng 12 năm 201210: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng547,01226 Tháng b?y năm 201207: 55không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 55không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580347,13610 Tháng 12 năm 201206: 43không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng349,75626 Tháng b?y năm 201207: 46không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 46không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580332,80010 Tháng 12 năm 201208: 20không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng339,69426 Tháng b?y năm 201205: 17không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 17không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201211: 13không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 55không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 55không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201210: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 02không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 02không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 40không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580659,96810 Tháng 12 năm 201208: 23không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng542,68026 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580668,67210 Tháng 12 năm 201210: 13không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng540,78026 Tháng b?y năm 201207: 37không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 37không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580643,07210 Tháng 12 năm 201208: 20không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng529,01626 Tháng b?y năm 201208: 43không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 43không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580649,72810 Tháng 12 năm 201208: 32không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng534,25026 Tháng b?y năm 201208: 34không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 34không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 23không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201208: 01không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 01không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580621,56810 Tháng 12 năm 201210: 06không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng512,21426 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 16không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 20không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 43không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 43không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 25không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201205: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201211: 08không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201205: 46không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 46không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580613,88810 Tháng 12 năm 201210: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng502,45826 Tháng b?y năm 201205: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201205: 15không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 20không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 59không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 59không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580585,72810 Tháng 12 năm 201211: 09không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,68426 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 10không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580578,56010 Tháng 12 năm 201208: 18không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng495,44226 Tháng b?y năm 201207: 36không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 36không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580244,73610 Tháng 12 năm 201210: 38không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng293,86026 Tháng b?y năm 201208: 32không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 32không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580248,83210 Tháng 12 năm 201210: 52không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng295,94226 Tháng b?y năm 201207: 38không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201207: 38không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll.mui6.2.9200.20580248,83210 Tháng 12 năm 201208: 18không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MFLkhông áp d?ng295,94226 Tháng b?y năm 201208: 31không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MFLkhông áp d?ng9,25626 Tháng b?y năm 201208: 31không áp d?ng
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,80502 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10,04202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,44302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng13,14102 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,23502 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10.833 ngư?i02 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,14902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,88002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,34602 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng9,82202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,50802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng7,44302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,11702 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,42302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ngth? này là 3.67202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,36702 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5.32902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,91002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng14,91002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,54702 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng17,75202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,31902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,88902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,01202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,09802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,69802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng54,83902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,57302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3.491 ngư?i02 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll6.2.9200.205805,759,48810 Tháng 12 năm 201204: 27x 64
Ramgmtpsprovider.format.ps1xmlkhông áp d?ng154,33002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MOFkhông áp d?ng127,47802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.types.ps1xmlkhông áp d?ng149,80902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng10,32602 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
RemoteAccess.psd1không áp d?ng3.756 ngư?i02 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Damgmt.dll6.2.9200.205809,712,64010 Tháng 12 năm 201204: 40x 86
Directaccess management.lnkkhông áp d?ng1.16225 Tháng b?y năm 201220: 34không áp d?ng
Ramgmtui.exe6.2.9200.205808,687,61610 Tháng 12 năm 201204: 40x 86
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,80506 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10,04206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,44306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng13,14106 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,23506 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10.833 ngư?i06 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,14906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,88006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,34606 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng9,82206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,50806 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng7,44306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,11706 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,42306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ngth? này là 3.67206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,36706 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5.32906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,91006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng14,91006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,54706 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng17,75206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,31906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,88906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,01206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,09806 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,69806 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng54,83906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,57306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3.491 ngư?i06 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.format.ps1xmlkhông áp d?ng154,33006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.types.ps1xmlkhông áp d?ng149,80906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
RemoteAccess.psd1không áp d?ng3.756 ngư?i06 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0278b73c420ed04bbc47cf741a8e096b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_36becdc435c2a3ec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0292ab6c30e95e52d907c73a009004a9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_039d02887bb2d521.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0aea932e84717b2feb07fce07a7f9e60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_e4341c7f045bd869.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1e25766959a034ea064c6ce58beaa19a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_6a34b359d4e6d186.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2578ef8901cb79413a180f2974d7004c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_55707aa0e0549c73.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_292d8f1b1df5a0b2c68ad5c9a258dfea_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_802932398cd27bbf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2c7edec5397835b35dea3467ce973856_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_c511f3b30b44fdf4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.094 ngư?i
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2efd0af7f6011aeafe77864d4efe6332_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_0a70eb2de166e2fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin686
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_33c2cef6a4d35b88ea78aeee3a46b61b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_f4a91e7c7f008009.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3b17f3f974929ec4710d529629139a8b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_44ac06ef9719a3b6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3ba12fcdfbeba938f7e7c91ec57ec0d2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_212b68d91a56f473.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3f02bb04cefdec0a71949b9186c80ca2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_dc936d3b420167ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_43eda6fe3f04e0a4db20a2d84fd2425d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_b5b7bbc77c739402.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4552b487162410df745d6b6d719c07b2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_93d9887bb234cdfd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4a48148e858a81935604a450e7acd0bd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_e31dbd72371d0a7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_597f9a87f985cf0cc25c6b9988c3cb75_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_ed9df517d4cd19bd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5a79806521854305555b9481cb7a42df_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_7714c09edd68966e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_65b809374701bcfd30ae222fad9606d4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_02f6d7cbcefa6c1b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_67387df6646ef474140eddc9fdb53e48_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_1475e211e7bed21f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6b17df379e5cc6f237dfae1dbdacfa1f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_33838373f2fec20d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_703aed2527bb3195290d5e8a593c97fb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_27bdeb6c3e3ccca3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7075bbceecac82e319b903845ac89ff3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_8b6b44b983157353.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7b71954b490ab496f9d26c0cb48ec1b2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_1afb6e557073ccdb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_859af69f561c68ed7e5b6d9f09de4af1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_7949a5490ea7a83b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_98ede48f6a05e41ae59898ed7fc5033e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_f49ccc39c043b988.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a02112ef3c9742cab23e421def688712_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_c1c65c7ee67fb9d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a71ab4267c4992504786196967c4121b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_36d1a5314f50dafc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_aa878fec2ced0dd4974867eda2935713_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_60be1026dd4d2137.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ad3aa0dcf14310ecacf66efd8452e0ae_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_63bc89fd862d7f50.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b310656b1cc0f1a913c5194173fbabcb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_cdc16cd9fcbc4abf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ba883e6aff3ecc8799ce223b99b76542_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_8dceb610b078fb1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cc238818a43f4678715666efa4e2da68_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_e94e0b04baeccdef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d0ffd6d03c98474560240181a1efa1ab_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_22cdc377f7aca35c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d38d41c3543141fccd8499de72211431_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_518e6cf2a31534c1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e275a2c1e8c0b7c3878c955b5fb50465_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_e2aaa1b0841a5b8e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ec630c297a904c82f29ad8a528266e14_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_dc27f703909cd1da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f2ae1b82d3b02c4970fe285a293cacd7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_a228b300759a0a63.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f441591b61166f52f6b4261b80a8eb75_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_9ee753946a32402d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f58737f3f5f1c8a1deeed842120e26d2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_61e4ec647ca837fa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)11-Dec-2012
Th?i gian (UTC)11: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ar-sa_5ea485204d48c6f9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_bg-bg_04e466a93dc91850.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_cs-cz_afeddd442b50f47b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_da-dk_4d27bd6b2196f07a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_de-de_4a5352a7236d4514.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_el-gr_f2e9803a1282ada2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_en-gb_ebbb6d8217229d14.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_en-us_f34428a0124b50d9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_es-es_f30f85841272427e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_et-ee_eccf511416781f0d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_fi-fi_922a8a31078c34a8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_fr-fr_95c6fb83054458e0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_he-il_d9e6a324ebb359ce.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_hr-hr_dc035604ea66c694.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_hu-hu_dd377bcae9a427fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_it-it_7feef1c9dc763e5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ja-jp_221470d6cf915039.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ko-kr_c57e4d8bc202174f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_lt-lt_6949798cb429e2ec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_lv-lv_6a16e810b3a823dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_nb-no_ae10cec09a27430b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_nl-nl_ac5019fe9b534ce0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_pl-pl_f28c74808075ba94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_pt-br_f4e05f247eff4e78.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_pt-pt_f5c22e907e6ebe54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ro-ro_39fcf4c864d589b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ru-ru_3c65405463504c80.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sk-sk_db804501586a3eaa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sl-si_da9266b95904518d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sr-...-cs_7a1be34bd25cb4d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,475
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sv-se_d8602ac95a7956db.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_th-th_7d6a4c7c4bbe141c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_tr-tr_816d7510493558cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_uk-ua_1d4d57b740667f18.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_zh-cn_52ca930df96d2aeb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_zh-hk_51758b9bfa489d7b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_zh-tw_56c6d063f6de075b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,425
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)10: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_99af57ffa10d407a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin102,310
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)06: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMsil_damgmtmanaged_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_771ba70006ad16ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,953
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)05: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ar-sa_68f92f7281a988f4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_bg-bg_0f3910fb7229da4b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_cs-cz_ba4287965fb1b676.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_da-dk_577c67bd55f7b275.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_de-de_54a7fcf957ce070f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_el-gr_fd3e2a8c46e36f9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_en-gb_f61017d44b835f0f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_en-us_fd98d2f246ac12d4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_es-es_fd642fd646d30479.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_et-ee_f723fb664ad8e108.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_fi-fi_9c7f34833becf6a3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_fr-fr_a01ba5d539a51adb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_he-il_e43b4d7720141bc9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_hr-hr_e65800571ec7888f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_hu-hu_e78c261d1e04e9f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_it-it_8a439c1c10d70059.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ja-jp_2c691b2903f21234.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ko-kr_cfd2f7ddf662d94a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_lt-lt_739e23dee88aa4e7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_lv-lv_746b9262e808e5d7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_nb-no_b8657912ce880506.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_nl-nl_b6a4c450cfb40edb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_pl-pl_fce11ed2b4d67c8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_pt-br_ff350976b3601073.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_pt-pt_0016d8e2b2cf804f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ro-ro_44519f1a99364bab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_ru-ru_46b9eaa697b10e7b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sk-sk_e5d4ef538ccb00a5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sl-si_e4e7110b8d651388.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sr-...-cs_84708d9e06bd76d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.250
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_sv-se_e2b4d51b8eda18d6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_th-th_87bef6ce801ed617.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_tr-tr_8bc21f627d961ac7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_uk-ua_27a2020974c74113.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_zh-cn_5d1f3d602dcdece6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_zh-hk_5bca35ee2ea95f76.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-r...2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_zh-tw_611b7ab62b3ec956.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.240 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)07: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20580_none_a4040251d56e0275.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,064
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)05: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2788525 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kberrmsg kbmt KB2788525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2788525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com