Ph?n c?ng hàng t?n kho hành đ?ng không hàng t?n kho ?ng d?ng-V ?ng d?ng trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2788444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?t hành đ?ng ph?n c?ng hàng t?n kho hàng t?n kho không ?ng d?ng ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).
Ngoài ra, các m?c sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin AssetAdvisor.log:
Th?i gian ra ch?y "C:\Program Files\Microsoft ?ng d?ng ?o hóa Client\sfttray.exe" /exe "C:\WINDOWS\system32\CCM\VAppCollector.exe" / yên t?nh/kh?i đ?ng "<application being="" inventoried="">"</application>
V?n đ? này x?y ra khi b?n có các b?n C?p Nh?t sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính:
 • Hotfix 2659258

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2659258, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2659258 B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 không báo cáo SQL Server 2008 R2 trong báo cáo "Gi?y phép 01 D" sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Office 2010 tri?n khai Kit ?ng d?ng-V

  Đ? bi?t thêm thông tin v? b? công c? tri?n khai 2010 c?a văn ph?ng cho ?ng d?ng-V, xem ph?n t?ng quan trên website sau c?a Microsoft:
  Microsoft Office 2010 tri?n khai Kit cho ?ng d?ng-V

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? quá tr?nh VAppCollector.exe vư?t quá th?i gian 30-th? hai th?i gian. Trong trư?ng h?p này, không có ?ng d?ng ?ng d?ng-V đư?c báo cáo trong ho?t đ?ng ph?n c?ng hàng t?n kho.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? khi phiên b?n 4.6487.2198 c?a VAppCollector ho?c phiên b?n m?i hơn c?a VAppCollector đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau đây trên web site chính vai tr? và vai tr? c?a khách hàng trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trên máy tính khách System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2, l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau trên máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2. Sau đó, tri?n khai các gói ph?n m?m máy ch? chính web site t?o ra cho khách hàng System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các m?t hotfix gói đ?n máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix
Lưu ? B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau đây trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t x 86 hay x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows:
SCCM2007-SP2-KB2788444-ENU.msi

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Assetadvisor.dll4.0.6487.2222326,72801 Tháng hai, 201019: 05x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2788444-x 86-enu.mspkhông áp d?ng578,56001 Tháng hai, 201019: 05không áp d?ng
Vappcollector.exe4.0.6487.2222270,40801 Tháng hai, 201019: 05x 86

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lên k? ho?ch m?t ph?n m?m C?p Nh?t tri?n khai, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? lên k? ho?ch tri?n khai b?n c?p nh?t ph?n m?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 2788444 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2788444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2788444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com