Identifikator ?lanka: 278835
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da izbri?ete datoteke kola?i?a sa ra?unara. Mo?ete odlu?iti da vo?ena pomo? izbri?e datoteke kola?i?a sa ra?unara umesto vas ili mo?ete ru?no izbrisati datoteke kola?i?a sa ra?unara. Odeljak ?Automatsko brisanje kola?i?a u programu Internet Explorer u operativnom sistemu Windows XP? sadr?i uputstva za izvr?avanje koraka pomo?u vo?ene pomo?i.

Napomena Ako ?elite da izbri?ete kola?i?e za svakog korisnika na ra?unaru, morate ponoviti odgovaraju?e korake kada budete prijavljeni kao svaki od tih korisnika.

Ovaj ?lanak namenjen je korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Za vi?e informacija o kola?i?ima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
260971 Opis kola?i?a

Dodatne informacije

Izvoz ili ?uvanje kola?i?a pre nego ?to ih izbri?ete

Kola?i?i mogu da sadr?e informacije za prilago?enu Veb stranicu ili informacije potrebne za prijavljivanje na neku Veb lokaciju. Pre nego ?to izbri?ete kola?i?e, mo?da ?ete ?eleti da ih izvezete ili sa?uvate. Koristite ?arobnjak za uvoz/izvoz u programu Internet Explorer za izvoz kola?i?a. Za vi?e informacija o kori??enju ?arobnjaka za uvoz i izvoz kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
221523 Opis ?arobnjaka za uvoz i izvoz koji je uklju?en u Internet Explorer 5.0 ili noviji

Video: Brisanje datoteka kola?i?a u programu Internet Explorer 9

Brisanje datoteka kola?i?a u programu Internet Explorer 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Zatvorite Internet Explorer 8 i zatvorite sve instance programa Windows Explorer.
 2. Uradite ne?to od slede?eg:
  • U operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte inetcpl.cpl i pritisnite taster ENTER.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2788623
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2788624


   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2788625
 3. Na kartici Op?te postavke, u okviru Istorija pregledanja, u dijalogu Svojstva Interneta kliknite na dugme Izbri?i.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788626
 4. U dijalogu Brisanje istorije pregledanja opozovite izbor u svim poljima za potvrdu osim u polju Kola?i?i, a zatim kliknite na dugme Izbri?i
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788627
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Brisanje datoteka kola?i?a u programu Internet Explorer 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Iza?ite iz programa Internet Explorer 7, a zatim iza?ite iz svih instanci programa Windows Explorer.
 2. Uradite ne?to od slede?eg:
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte inetcpl.cpl i pritisnite taster ENTER.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2788628
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2788629


   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2788630
 3. Na kartici Op?te postavke, u okviru Istorija pregledanja, u dijalogu Svojstva Interneta kliknite na dugme Izbri?i.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788631
 4. U dijalogu Brisanje istorije pregledanja kliknite na dugme Izbri?i kola?i?e.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788632
 5. U dijalogu Brisanje kola?i?a kliknite na dugme Da.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788633
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Brisanje datoteka kola?i?a u programu Internet Explorer 6

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Zatvorite Internet Explorer 6 i zatvorite sve instance programa Windows Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte inetcpl.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788634


  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788635
 3. Na kartici Op?te postavke, u odeljku Privremene Internet datoteke, u dijalogu Svojstva Interneta kliknite na dugme Izbri?i kola?i?e.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788636
 4. U dijalogu Brisanje datoteka potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i sav sadr?aj van mre?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788637
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Sli?ni problemi i re?enja

Za vi?e informacija o kola?i?ima kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
283185 Upravljanje kola?i?ima u programu Internet Explorer 6 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
224304 Kola?i?i po sesiji ne bri?u se dok ne zatvorite pregleda? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za vi?e informacija o kola?i?ima kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
154360 Informacije o poruci upozorenja o bezbednosti za kola?i?e u programima Internet Explorer i Outlook Express (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
223799 Opis stalnih kola?i?a i kola?i?a po sesiji u programu Internet Explorer (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ako vam ovi ?lanci Microsoft baze znanja ne pomognu da re?ite problem ili se pojave simptomi koji se razlikuju od simptoma opisanih u ovom ?lanku, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste dobili vi?e informacija. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/?ln=sr-cs
Zatim u polju Pretra?i podr?ku otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 278835 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 14.0
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbhowto kbenv kbfaq kbcip kbvideocontent KB278835

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com