Nhi?m v? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng l?nh "T?i" s? không b? xóa sau khi nó đư?c th?c hi?n trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2787046 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng l?nh t?i đ? s?p x?p các nhi?m v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n g?p m?t v?n đ? sau.

V?n đ? 1

Khi b?n lên l?ch m?t tác v? duy nh?t th?c hi?n b?ng cách s? d?ng t?ich? huy, nhi?m v? s? không b? xóa sau khi công vi?c đư?c th?c hi?n. C? th?, b?n không th? t?m th?y các nhi?m v? b?ng cách s? d?ng l?nh AT , nhưng công vi?c đư?c li?t kê trong Task Scheduler snap-int?i

V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n lên l?ch m?t tác v? th?c hi?n duy nh?t ch?y t?i m?t th?i gian theo l?ch tr?nh ho?c ngày b?ng cách s? d?ng ATch? huy. Trong t?nh hu?ng này, nhi?m v? s? không b? xóa sau khi công vi?c đư?c th?c hi?n, và nhi?m v? ch?y hàng tu?n.

Ghi chú
 • Trên máy tính đang ch?y m?t phiên b?n c?a Windows là s?m hơn so v?i Windows Vista và Windows Server 2008, nhi?m v? thông tin đư?c lưu tr? trong m?t t?p tin .job.
 • Trên máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nhi?m v? thông tin đư?c lưu tr? trong m?t t?p tin .xml. Ngoài ra, khi b?n lên l?ch m?t tác v? b?ng cách s? d?ng ATch? huy, m?t t?p tin .job đư?c t?o ra cho kh? năng tương h?p v? sau.

Nguyên nhân

Nh?ng v?n đ? này x?y ra b?i v? gi?n đ? đi?m trong t?p tin .job không có "Cu?i cùng ranh gi?i" và "Xóa tác v?" nút ch?n m?t ngay sau khi nó đ? hoàn thành. Khi Schedsvc.dll ki?m nh?p m?t nhi?m v? b?ng cách s? d?ng t?ich? huy, plugin kh? năng tương h?p v? sau tr?nh l?p l?ch bi?u tác v? t?o ra các t?p tin .xml mua s?m đ?nh ngh?a nhi?m v?. Tuy nhiên, v1.0 lư?c đ? Task Scheduler, B? l?p l?ch nhi?m v? dùng đ? t?o ra các t?p tin .job không có "Cu?i cùng ranh gi?i" và "Xóa tác v?" nút ch?n m?t ngay sau khi nó đ? hoàn thành. V? v?y, các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.0.6002.229909,72830 Tháng 9 năm 201101: 28x 86
Taskcomp.dll6.0.6002.22990270,84830 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Taskschd.dll6.0.6002.22990352,76830 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Taskeng.exe6.0.6002.22990171,52030 Tháng 9 năm 201101: 28x 86
Taskeng.MOFkhông áp d?ng2.254 ngư?i09-Tháng chín-201111: 42không áp d?ng
Schedsvc.dll6.0.6002.22990602,62430 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,25009-Tháng chín-201111: 42không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22990346,11230 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.0.6002.2299010.240 ngư?i30 Tháng 9 năm 201102: 00x 64
Taskcomp.dll6.0.6002.22990410,62430 Tháng 9 năm 201103: 35x 64
Taskschd.dll6.0.6002.22990656,38430 Tháng 9 năm 201103: 35x 64
Taskeng.exe6.0.6002.22990268,80030 Tháng 9 năm 201102: 01x 64
Taskeng.MOFkhông áp d?ng2.254 ngư?i15 Tháng mư?i m?t, 201115: 19không áp d?ng
Schedsvc.dll6.0.6002.22990857,08830 Tháng 9 năm 201103: 35x 64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,25015 Tháng mư?i m?t, 201115: 19không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22990500,73630 Tháng 9 năm 201103: 36x 64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,25009-Tháng chín-201111: 42không áp d?ng
Taskcomp.dll6.0.6002.22990270,84830 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Taskschd.dll6.0.6002.22990352,76830 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Taskeng.exe6.0.6002.22990171,52030 Tháng 9 năm 201101: 28x 86
Taskeng.MOFkhông áp d?ng2.254 ngư?i09-Tháng chín-201111: 42không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.0.6002.2299020,48030 Tháng 9 năm 201101: 07IA-64
Taskcomp.dll6.0.6002.22990807,93630 Tháng 9 năm 201102: 19IA-64
Taskschd.dll6.0.6002.229901,257,98430 Tháng 9 năm 201102: 19IA-64
Taskeng.exe6.0.6002.22990523,26430 Tháng 9 năm 201101: 08IA-64
Taskeng.MOFkhông áp d?ng2.254 ngư?i15 Tháng ba, 201106: 01không áp d?ng
Schedsvc.dll6.0.6002.229901,418,24030 Tháng 9 năm 201102: 18IA-64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,25015 Tháng ba, 201106: 01không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22990986,62430 Tháng 9 năm 201102: 19IA-64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,25009-Tháng chín-201111: 42không áp d?ng
Taskcomp.dll6.0.6002.22990270,84830 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Taskschd.dll6.0.6002.22990352,76830 Tháng 9 năm 201102: 54x 86
Taskeng.exe6.0.6002.22990171,52030 Tháng 9 năm 201101: 28x 86
Taskeng.MOFkhông áp d?ng2.254 ngư?i09-Tháng chín-201111: 42không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.1.7600.213869,72830 Tháng 9 năm 201103: 04x 86
Taskcomp.dll6.1.7600.21386304,64030 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Taskcomp.dll6.1.7601.22177305,15230 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Taskschd.dll6.1.7600.21386505,85630 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Taskschd.dll6.1.7601.22177506,88030 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Taskeng.exe6.1.7600.21386192,00030 Tháng 9 năm 201103: 04x 86
Taskeng.exe6.1.7601.22177192,51230 Tháng 9 năm 201104: 59x 86
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlkhông áp d?ng3,18822 Tháng b?y năm 200923: 21không áp d?ng
Schedsvc.dll6.1.7600.21386749,05630 Tháng 9 năm 201104: 50x 86
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68422 Tháng b?y năm 200923: 21không áp d?ng
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlkhông áp d?ng3,18810 Tháng sáu năm 200921: 37không áp d?ng
Schedsvc.dll6.1.7601.22177751,10430 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68410 Tháng sáu năm 200921: 37không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21386351,23230 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.1.7600.2138610.240 ngư?i30 Tháng 9 năm 201103: 39x 64
Taskcomp.dll6.1.7600.21386473,60030 Tháng 9 năm 201105: 43x 64
Taskcomp.dll6.1.7601.22177474,11230 Tháng 9 năm 201105: 55x 64
Taskschd.dll6.1.7600.213861,198,08030 Tháng 9 năm 201105: 43x 64
Taskschd.dll6.1.7601.221771,198,08030 Tháng 9 năm 201105: 55x 64
Taskeng.exe6.1.7600.21386464,38430 Tháng 9 năm 201103: 40x 64
Taskeng.exe6.1.7601.22177465,40830 Tháng 9 năm 201105: 50x 64
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlkhông áp d?ng3,18822 Tháng b?y năm 200923: 34không áp d?ng
Schedsvc.dll6.1.7600.213861,114,62430 Tháng 9 năm 201105: 42x 64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68422 Tháng b?y năm 200923: 34không áp d?ng
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlkhông áp d?ng3,18810 Tháng sáu năm 200920: 57không áp d?ng
Schedsvc.dll6.1.7601.221771,110,52830 Tháng 9 năm 201105: 55x 64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68410 Tháng sáu năm 200920: 57không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21386525,31230 Tháng 9 năm 201105: 43x 64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68422 Tháng b?y năm 200923: 21không áp d?ng
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68413 Tháng m?t năm 201000: 00không áp d?ng
Taskcomp.dll6.1.7600.21386304,64030 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Taskcomp.dll6.1.7601.22177305,15230 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Taskschd.dll6.1.7600.21386505,85630 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Taskschd.dll6.1.7601.22177506,88030 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Taskeng.exe6.1.7600.21386192,00030 Tháng 9 năm 201103: 04x 86
Taskeng.exe6.1.7601.22177192,51230 Tháng 9 năm 201104: 59x 86
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21386351,23230 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.1.7600.2138619,96830 Tháng 9 năm 201102: 58IA-64
Taskcomp.dll6.1.7600.21386873,47230 Tháng 9 năm 201104: 42IA-64
Taskcomp.dll6.1.7601.22177873,98430 Tháng 9 năm 201104: 52IA-64
Taskschd.dll6.1.7600.213861,416,19230 Tháng 9 năm 201104: 42IA-64
Taskschd.dll6.1.7601.221771,417,72830 Tháng 9 năm 201104: 52IA-64
Taskeng.exe6.1.7600.21386865,28030 Tháng 9 năm 201103: 00IA-64
Taskeng.exe6.1.7601.22177866,30430 Tháng 9 năm 201104: 45IA-64
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlkhông áp d?ng3,18823 Tháng b?y, 200900: 05không áp d?ng
Schedsvc.dll6.1.7600.213861,775,10430 Tháng 9 năm 201104: 40IA-64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68423 Tháng b?y, 200900: 05không áp d?ng
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlkhông áp d?ng3,18810 Tháng sáu năm 200921: 02không áp d?ng
Schedsvc.dll6.1.7601.221771,775,61630 Tháng 9 năm 201104: 51IA-64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68410 Tháng sáu năm 200921: 02không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21386939,52030 Tháng 9 năm 201104: 43IA-64
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68422 Tháng b?y năm 200923: 21không áp d?ng
Schedsvc.MOFkhông áp d?ng2,68413 Tháng m?t năm 201000: 00không áp d?ng
Taskcomp.dll6.1.7600.21386304,64030 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Taskcomp.dll6.1.7601.22177305,15230 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Taskschd.dll6.1.7600.21386505,85630 Tháng 9 năm 201104: 51x 86
Taskschd.dll6.1.7601.22177506,88030 Tháng 9 năm 201105: 04x 86
Taskeng.exe6.1.7600.21386192,00030 Tháng 9 năm 201103: 04x 86
Taskeng.exe6.1.7601.22177192,51230 Tháng 9 năm 201104: 59x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_45b12d0d415d9253446955f76ecf946d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_8b63c4acb1da5605.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_567f1ced82d4204e7b9c156de0e31ede_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_0d19a6ba2dde190e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c1afc07026e2225c0eea15a1fba5ef88_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_9b0f8028f035741b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.406 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c684fa4f9b9c85d67ab60ed3c261018d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_87a9e22c2ae7362a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...chedd-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_556f7b5e7fc63a83.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,210
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_6aa3d013f2c88463.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,185
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_46091c5db4dcb2a4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin58,695
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_e7bb2177d5673e6b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,325
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_310ff2daad8f49cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,813
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_bf11613042949dca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.171 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1f97e8b836b7c49bcace3c4e1c523c70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_b64ce841ae15c8d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_356ab78cac2dfbbe1efa667d224caa18_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_ea495afd7662ae49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d0ca789c43b4f44eb66b11c40ad64ad8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_9eb072db6c8d9a7b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,078
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f10d78c210951e9a8fb0d8b61ec79cab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_2cf761892b330d26.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,121
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...chedd-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_b18e16e23823abb9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.530 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_c6c26b97ab25f599.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,225
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_a227b7e16d3a23da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,033
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_43d9bcfb8dc4afa1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,359
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_8d2e8e5e65ecbb02.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,855
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_1b2ffcb3faf20f00.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,193
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_978338b09a4d7cfd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin109,099
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_6aa3d013f2c88463.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,185
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_46091c5db4dcb2a4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin58,695
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_e7bb2177d5673e6b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,325
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_234a559190f0eea52fecc2a97f6ced6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_416aa4d8f78fc8cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_4cab9e3bceb47472d442aae81044a76d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_83c01306757c4034.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_73e3b3245c35fbe7686b4ee54660d191_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_1906ecd568f899a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,117
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_f60ca8a1f7b7201a92b308a0357a7593_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_2d5f57453b851148.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...chedd-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_55711f547fc4437f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,525
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_6aa57409f2c68d5f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,205
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_460ac053b4dabba0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,019
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_e7bcc56dd5654767.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,342
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_311196d0ad8d52c8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,834
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_bf1305264292a6c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,182
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_978338b09a4d7cfd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin109,099
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_6aa3d013f2c88463.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,185
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_46091c5db4dcb2a4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin58,695
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22990_none_e7bb2177d5673e6b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,325
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_02af5eca0698d7a1a56cdb5c88440791_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_29c48971c4ae80d8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_0360684a2b8876a82c9761a070d74ea4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_d9bba5793387a692.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_04591b8e40db13dbab1d11a00a10b4d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_376bacf41d63062d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_0d727ea1a68a928d85f37b140134cb47_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_244bb0d644011b5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_1bcbe8743f6ef056662ffbc5e20f5a7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_347b29f89489b36d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_2955c27974a9c3e72e33a757dc5dd153_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_bf368398dc6591f2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_4ed458f0acd358c2f1df333cdd7670ac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_0f198dcc5b16474b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_5111aa1b20da9d68d57e0397a89e1e74_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_7c08fae0ad607976.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.406 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_631719c4afb3bad71a5301c905cad650_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_df9b9aa4a3216e56.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_84f48564a1ae39466e18a57e4770a9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_38b0cc11b7a23b98.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_9a15cd4be1582540aa3b5448edb61659_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_6e1a4a57e83bda0c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...chedd-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_53c1819fe3a9d47b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,437
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_68f5d65556ac1e5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,999
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_6ae8039153c987ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,999
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_445b229f18c04c9c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,631
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_464d4fdb15ddb5ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,631
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_e60d27b9394ad863.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_e7ff54f5366841b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_2f61f91c1172e3c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin119,025
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_315426580e904d16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin119,025
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_bd636771a67837c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.287 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_02af5eca0698d7a1a56cdb5c88440791_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_85e324f57d0bf20e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0b4e952258da0550ca6ad68a2598e130_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_b490161e915171a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0d727ea1a68a928d85f37b140134cb47_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_806a4c59fc5e8c91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1c32ea7f1b5288cced16cbd56bc809ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_b502ecc59b65ea4e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.760
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_306f0ade8d1880b465224d1267b7402f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_615fa92868ba886d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3b98497de861c1c4a3003d3530f5d154_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_20c858a7c3f4f8cd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,078
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_434ccd0140b36af3231542346578d68f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_6cff08751bba4b18.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_47f08470df360002228cf52ebc0163e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_4bf841a7bdb16a3b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.065
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4ae2809f8789cbc5a247ead678b8c57c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_96cac12a15d78864.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4ed458f0acd358c2f1df333cdd7670ac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_6b3829501373b881.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_56903aee0fddb65c3c71ed7e331b2b81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_8973bbaec9638f24.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_802d59afd672f6583bf7751f3dc7ab87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_bcc4db63b2ccc8d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_82979bc16551807f52efeb1e5b3a3ae2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_cceaefa4f8a1aa05.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_926a5854f9e0213bc13b176bb5f3e33d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_04e345d593ab94f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_95d63c5e0bb6b519bc6f6b2ba48ffc95_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_ddbc56b8cab24cd7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_99c36c8cedecc248ecc0796ebc17cf21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_d0649174dc55976e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bbb16ba76051ec1bdf17ed8533b722c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_2c1b0ef97aba1c87.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c66fa9c21c416a302b2f280e90802201_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_d5cc4ccfbaa7eea3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c7089fee11d74fb10da743fa87ed51bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_d620fdb3818fd504.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,078
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ec3b297905d0543f2e0aa14ba8a7b75d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_2223f79476bc2323.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...chedd-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_afe01d239c0745b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,439
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_c51471d90f098f91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,005
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_c7069f150c26f8e3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,005
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_a079be22d11dbdd2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,635
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_a26beb5ece3b2724.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,635
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_422bc33cf1a84999.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,476
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_441df078eec5b2eb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,476
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_8b80949fc9d054fa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin119,031
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_8d72c1dbc6edbe4c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin119,031
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_198202f55ed5a8f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,293
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_95d53ef1fe3116f5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin45.326
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_97c76c2dfb4e8047.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin45.326
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_68f5d65556ac1e5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,999
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_6ae8039153c987ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,999
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_445b229f18c04c9c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,631
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_464d4fdb15ddb5ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,631
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_e60d27b9394ad863.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_e7ff54f5366841b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_bd636771a67837c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.287 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_5a90ab7560043db806e1d766211cc560_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_b51413218744e056.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_716f315121accc7ddb8e8309f754deda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_439018f5ebca916e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,117
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_8883b7894ca7baad4f04007b6ece1f86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_3c1837f670724b7c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_92c81f954ddfe1156c0d8147ad873681_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_aeefc3f9712211f9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,076
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_9e282e681b79adee1df053743d588724_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_d6142d57011e6903.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c72911e7736ee2f8a35801bc6f27af87_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_753b50871b24544c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_dff3bc6d5c734e047479b04cb63ba665_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_1c550c6a3fd17cbd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_f61cb82710b7e973c637abf385c58659_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_622d4f6791fb537a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...chedd-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_53c32595e3a7dd77.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,438
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_68f77a4b56aa2757.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,002
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_6ae9a78753c790a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,002
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_445cc69518be5598.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,633
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_464ef3d115dbbeea.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,633
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_e60ecbaf3948e15f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.474 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_e800f8eb36664ab1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.474 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_2f639d121170ecc0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin119,028
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_3155ca4e0e8e5612.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin119,028
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_bd650b67a67640be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.290 ngư?i
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_95d53ef1fe3116f5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin45.326
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_97c76c2dfb4e8047.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin45.326
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_68f5d65556ac1e5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,999
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_6ae8039153c987ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,999
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_445b229f18c04c9c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,631
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_464d4fdb15ddb5ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,631
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21386_none_e60d27b9394ad863.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22177_none_e7ff54f5366841b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,472
Ngày (UTC)30 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2787046 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2787046 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2787046

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com