J?s nevar Pierakst?ties k? cits lietot?js, kad esat sa??mis tie?saistes SharePoint vietn? zi?ojumu par liegtu piek?uvi

Raksta ID: 2787034 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad j?s m??in?t piek??t resursam, kam?r j?s esat pierakst?ts Microsoft SharePoint Online vietn?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
K??da: Piek?uve liegta
Kad sa?emat ?o k??das zi?ojumu, jums nav iesp?ju Pierakst?ties k? cits lietot?js.

???DUMS

Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Izrakstieties no organiz?ciju pa?reiz?jam lietot?ja kontam.
  2. Pierakstieties v?lreiz un izmantot kontu, kuru v?laties izmantot, lai piek??tu resursam.

PAPILDINFORM?CIJA

??d? gad?jum? SharePoint Online kontu, uz kuru esat pierakst?jies nav piek?uvi ?im resursam.

?? probl?ma var rasties, ja esam sa??mu?i jaun?kaj? SharePoint Online pakalpojumu.V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2787034 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. marts - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade kbmt KB2787034 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2787034

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com