hộp thoại và c?a s? m?i Hi?n th? như tr?ng trong văn ph?ng 2013 RemoteApps trên m?t d?a trên Windows Server 2008 R2 máy ch? phiên RD

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2786923 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 có b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n xu?t b?n các ?ng d?ng RemoteApps trên máy tính b?ng cách s? d?ng Microsoft Office 2013.
  Lưu ? ?ng d?ng văn ph?ng 2013 h? tr? các tính năng t? xa các ?ng d?ng tích h?p t?i đ?a phương (đư?ng s?t).
 • B?n k?t n?i v?i các ?ng d?ng văn ph?ng 2013 t? m?t máy tính khách hàng.
 • B?n th?c hi?n m?t ho?t đ?ng trong ?ng d?ng Office 2013 t?o ra m?t c?a s?.
Trong trư?ng h?p này, c?a s? m?i đư?c t?o ra không tr? l?i và hi?n th? như tr?ng.

Ví d?:
 • Khi b?n c? g?ng đ? t?o ra các m?c m?i vào Outlook năm 2013, m?t c?a s? không s? d?ng đư?c tr?ng xu?t hi?n. V? v?y, b?n ph?i chuy?n sang m?t ?ng d?ng khác và sau đó chuy?n v? Outlook 2013 đ? t?o ra m?t m?c.
 • Khi b?n đóng m?t ?ng d?ng văn ph?ng đ? lưu d? li?u, m?t hộp thoại s? đư?c hi?n th? đ? nh?c nh? b?n lưu các t?p tin. Trong t?nh hu?ng này, hộp thoại đư?c hi?n th? như tr?ng. V? v?y, đ? chính xác xem hộp thoại b?n ph?i lưu d? li?u ho?c đóng các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng bàn phím.
Lưu ?
V?n đ? này c?ng x?y ra trong các ?ng d?ng khác mà có nhi?u c?a s? đ?c l?p và khi b?n s? d?ng ?ng d?ng văn ph?ng b?ng cách s? d?ng truy c?p web site t? xa máy tính đ? bàn.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đi?u ki?n race x?y ra khi cửa sổ chính đư?c t?o ra. T?nh tr?ng ch?ng t?c gây ra không phù h?p c?a các th? t? z thông tin gi?a các máy ch? và khách hàng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM,SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,18xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22174456,70427 Tháng 10 năm 201103: 40IA-64
Mstsc.exe6.1.7601.221741,703,42427 Tháng 10 năm 201104: 54IA-64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 42không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.18012339,96827 Tháng 10 năm 201104: 24IA-64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 36không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.180126,305,79227 Tháng 10 năm 201104: 28IA-64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 38không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1801297,79227 Tháng 10 năm 201104: 31IA-64
Aaclient.dll6.1.7601.22174339,96827 Tháng 10 năm 201104: 55IA-64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 36không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.221746,309,88827 Tháng 10 năm 201104: 59IA-64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 38không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2217497,79227 Tháng 10 năm 201105: 01IA-64
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 01không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98227 Tháng 10 năm 201104: 45không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174116,73627 Tháng 10 năm 201104: 45không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.40027 Tháng 10 năm 201104: 59không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201104: 58không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217494,72027 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201105: 01không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201104: 49không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98427 Tháng 10 năm 201104: 45không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174114,17627 Tháng 10 năm 201104: 55không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,35627 Tháng 10 năm 201105: 02không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201104: 56không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng93227 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217456,83227 Tháng 10 năm 201105: 55không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.220 ngư?i27 Tháng 10 năm 201106: 00không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 47không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217453,24827 Tháng 10 năm 201105: 54không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 00không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201106: 00không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 45không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217435,84027 Tháng 10 năm 201105: 55không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 55không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201105: 59không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217436,86427 Tháng 10 năm 201105: 47không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.221741,051,64827 Tháng 10 năm 201105: 59x 86
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.18012131,58427 Tháng 10 năm 201104: 48x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 14không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.180123,217,40827 Tháng 10 năm 201104: 51x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 17không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1801236,86427 Tháng 10 năm 201103: 42x 86
Aaclient.dll6.1.7601.22174131,58427 Tháng 10 năm 201105: 59x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 14không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.221743,218,43227 Tháng 10 năm 201106: 02x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 17không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2217436,86427 Tháng 10 năm 201106: 04x 86
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 59không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98227 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174116,73627 Tháng 10 năm 201105: 51không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.40027 Tháng 10 năm 201106: 10không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 57không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 53không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217494,72027 Tháng 10 năm 201105: 50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 11không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201105: 53không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 58không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98427 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174114,17627 Tháng 10 năm 201105: 51không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,35627 Tháng 10 năm 201106: 01không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng93227 Tháng 10 năm 201106: 51không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217456,83227 Tháng 10 năm 201106: 50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.220 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 05không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 01không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201107: 05không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201106: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217453,24827 Tháng 10 năm 201107: 00không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 01không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201107: 06không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201106: 51không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217435,84027 Tháng 10 năm 201107: 00không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201107: 06không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 01không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201106: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217436,86427 Tháng 10 năm 201106: 50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201106: 51không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22174456,70427 Tháng 10 năm 201103: 40IA-64
Mstsc.exe6.1.7601.221741,703,42427 Tháng 10 năm 201104: 54IA-64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 42không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.18012339,96827 Tháng 10 năm 201104: 24IA-64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 36không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.180126,305,79227 Tháng 10 năm 201104: 28IA-64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 38không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1801297,79227 Tháng 10 năm 201104: 31IA-64
Aaclient.dll6.1.7601.22174339,96827 Tháng 10 năm 201104: 55IA-64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 36không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.221746,309,88827 Tháng 10 năm 201104: 59IA-64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920: 38không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2217497,79227 Tháng 10 năm 201105: 01IA-64
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 01không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98227 Tháng 10 năm 201104: 45không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174116,73627 Tháng 10 năm 201104: 45không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.40027 Tháng 10 năm 201104: 59không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201104: 58không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217494,72027 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201105: 01không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201104: 53không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201104: 49không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98427 Tháng 10 năm 201104: 45không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174114,17627 Tháng 10 năm 201104: 55không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,35627 Tháng 10 năm 201105: 02không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201104: 56không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng93227 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217456,83227 Tháng 10 năm 201105: 55không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.220 ngư?i27 Tháng 10 năm 201106: 00không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 47không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217453,24827 Tháng 10 năm 201105: 54không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 00không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201106: 00không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 45không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217435,84027 Tháng 10 năm 201105: 55không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 55không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201105: 59không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217436,86427 Tháng 10 năm 201105: 47không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 48không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.221741,051,64827 Tháng 10 năm 201105: 59x 86
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.18012131,58427 Tháng 10 năm 201104: 48x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 14không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.180123,217,40827 Tháng 10 năm 201104: 51x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 17không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1801236,86427 Tháng 10 năm 201103: 42x 86
Aaclient.dll6.1.7601.22174131,58427 Tháng 10 năm 201105: 59x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 14không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.221743,218,43227 Tháng 10 năm 201106: 02x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 17không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2217436,86427 Tháng 10 năm 201106: 04x 86
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 59không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98227 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174116,73627 Tháng 10 năm 201105: 51không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.40027 Tháng 10 năm 201106: 10không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 57không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201105: 53không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217494,72027 Tháng 10 năm 201105: 50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 11không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201105: 53không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743.584 ngư?i27 Tháng 10 năm 201105: 58không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng98427 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.22174114,17627 Tháng 10 năm 201105: 51không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,35627 Tháng 10 năm 201106: 01không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201105: 52không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng93227 Tháng 10 năm 201106: 51không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217456,83227 Tháng 10 năm 201106: 50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1.220 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 05không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 01không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201107: 05không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201106: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217453,24827 Tháng 10 năm 201107: 00không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 01không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221742,56027 Tháng 10 năm 201107: 06không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201106: 51không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217435,84027 Tháng 10 năm 201107: 00không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201107: 06không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201107: 01không áp d?ng
Aaclient.dll.mui6.1.7601.221743,07227 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Aaclient.MFLkhông áp d?ng94427 Tháng 10 năm 201106: 48không áp d?ng
Mstscax.dll.mui6.1.7601.2217436,86427 Tháng 10 năm 201106: 50không áp d?ng
Mstscax.MFLkhông áp d?ng1,28427 Tháng 10 năm 201106: 57không áp d?ng
Tsgqec.dll.mui6.1.7601.221742.048 ngư?i27 Tháng 10 năm 201106: 51không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_00482f7c27acdc9e8535c9c1b938f627_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_09b5817be390dfc0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_036ad0ac570cc9e5d84bab9dd542fe36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_0a23da36f2b536d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_14ad127c174cc76ebb7637b7e8aa3db3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_a1e34c6978b6e280.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1b07e830d885fee9e5055143d43513fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18012_none_58eb258ce4ef1097.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,092
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2bd85353ddb08e145db7e48dcca4d490_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_0b4d83c9317c15af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_30b60c1165f57392e6227aefaafe110f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_bc44318bc7a904ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_344e62ac43a15a061388a484779ee71b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_c7996d074d26e87d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_34c3fdad92931fdf972b92409f1c9de5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_3993a77c8db01d91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_38ec16f3c56eaa72040443d99c55bb20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_217b222a4bdbef23.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_39e30f8c7aa69ae1ae33c7fb5ea9193a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_5a4185492b94519e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3a9660d4949f9501aaaaeaaaa9b1ee71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_70b0d4e42ca52b2d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3c7d30079389383ff74bdefcb8b60df7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_82142676b395b568.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_40c281ff4c1d2216581bd76c4dfca325_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_afb8f9d7a86a3a1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4610aa1581e461481bbe048694323450_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_80f666caa31b7fcc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4d89d62cf8c091fa9ba7cdfd1b301583_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_0ae600e98fba3731.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5293b466064c8e9b0e3b6ee5aaea1c5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_603c1f8b127b98ce.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5ed3af6b0b18f9acf21735ac5f016f08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_f64704faadee16f0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_664c19bb739cef85abfaae2d2acaf5e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_1859b7552dc69e49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,471
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_684a37863403c1fa31517d0be2f08d61_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_68e24659de9d3e3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_73e8ee9e3556dd58ea156a1eb26e383f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_a810e03261533cef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7b91d9cf5f97225f7b51a6cab14498bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_d8b7434b14ad3866.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_99a5062d50a73bf3515733c478b9ce1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_2369577ea2bad56a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a7a94e20d6c6f62a6f6e8a5d4bbb25d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_f5111d029c175ae3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b2dec1f8b0aed0f746e9ee207b58c989_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_09f899cf62505a2d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.118
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b54ef725d23e7509a03d4db16cc4ffe2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_990978cb284b94ff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_be7827b83f47a467e1ad6a8707e302eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_85bf01be81a9792c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c5a240d0bfc6346b50c783f4e50888b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_619a7651200ed3b3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c91430ee2fb376fe0ae76e49554ccab1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_1a9e1f1278156ba6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cc64e8c0648e63929efbc8907edbd330_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_4388289e5e171b53.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ccb2b486de02a7101ab8d58af94fe8f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_ca0043aefd30aa63.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cda30ef3cd0003947304d94baf8137e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_256a1001d2e02d4d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d97956ab1ce59834b60c36bf15130af5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_f9d5e0df92565f9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_de0058fcd2ecd83501b709c4277505f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_0d7a4ecee0bebc8e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_dee018e8971af13cd88228286b33d9b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_256016ae61b55395.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_df5ec3b3bb09ed4b0962e90d6e143467_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_f4b4c4f4c6427970.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e5bdccd5acd78723708be0857bb6e5d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_fe09eeba4838843f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f1fab4ec4bfc38de39fd72e91c6db3eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_0f640779aa26ff30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f4d7d22d2408b6f1dc45de59272bf352_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_db0b26c9a62d2e88.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f506ba575900952585bcbdcbbbf1f7df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_a2e035f00cadd7fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f9cb64cd33786e24851725656c57aa8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_ec51ca37702cb1bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_84d3dd290d3032ff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_ac4af0015105898d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18012_none_8e11ec51dc49b5ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,895
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_8e5caa28f596300c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,895
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ar-sa_3d90affdf169c335.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_bg-bg_e3d09186e1ea148c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_cs-cz_8eda0821cf71f0b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_da-dk_2c13e848c5b7ecb6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_de-de_293f7d84c78e4150.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_el-gr_d1d5ab17b6a3a9de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_en-us_d230537db66c4d15.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_es-es_d1fbb061b6933eba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_et-ee_cbbb7bf1ba991b49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_fi-fi_7116b50eabad30e4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_fr-fr_74b32660a965551c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_he-il_b8d2ce028fd4560a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_hr-hr_baef80e28e87c2d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_hu-hu_bc23a6a88dc52438.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_it-it_5edb1ca780973a9a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ja-jp_01009bb473b24c75.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ko-kr_a46a78696623138b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_lt-lt_4835a46a584adf28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_lv-lv_490312ee57c92018.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_nb-no_8cfcf99e3e483f47.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_nl-nl_8b3c44dc3f74491c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_pl-pl_d1789f5e2496b6d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_pt-br_d3cc8a0223204ab4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_pt-pt_d4ae596e228fba90.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ro-ro_18e91fa608f685ec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ru-ru_1b516b32077148bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sk-sk_ba6c6fdefc8b3ae6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sl-si_b97e9196fd254dc9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sr-...-cs_59080e29767db111.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.715
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sv-se_b74c55a6fe9a5317.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_th-th_5c567759efdf1058.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_tr-tr_60599feded565508.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_uk-ua_fc398294e4877b54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-cn_31b6bdeb9d8e2727.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-hk_3061b6799e6999b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-tw_35b2fb419aff0397.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,645
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_b69f9a5385664b88.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18012_none_31f350ce23ec44b8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,889
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_323e0ea53d38bed6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,889
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ar-sa_e172147a390c51ff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_bg-bg_87b1f603298ca356.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_cs-cz_32bb6c9e17147f81.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_da-dk_cff54cc50d5a7b80.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_de-de_cd20e2010f30d01a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_el-gr_75b70f93fe4638a8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_en-us_7611b7f9fe0edbdf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_es-es_75dd14ddfe35cd84.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_et-ee_6f9ce06e023baa13.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_fi-fi_14f8198af34fbfae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_fr-fr_18948adcf107e3e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_he-il_5cb4327ed776e4d4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_hr-hr_5ed0e55ed62a519a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_hu-hu_60050b24d567b302.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_it-it_02bc8123c839c964.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ja-jp_a4e20030bb54db3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ko-kr_484bdce5adc5a255.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_lt-lt_ec1708e69fed6df2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_lv-lv_ece4776a9f6baee2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_nb-no_30de5e1a85eace11.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_nl-nl_2f1da9588716d7e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_pl-pl_755a03da6c39459a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_pt-br_77adee7e6ac2d97e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_pt-pt_788fbdea6a32495a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ro-ro_bcca8422509914b6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ru-ru_bf32cfae4f13d786.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sk-sk_5e4dd45b442dc9b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sl-si_5d5ff61344c7dc93.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sr-...-cs_fce972a5be203fdb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,713
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_sv-se_5b2dba23463ce1e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_th-th_0037dbd637819f22.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_tr-tr_043b046a34f8e3d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_uk-ua_a01ae7112c2a0a1e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-cn_d5982267e530b5f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-hk_d4431af5e60c2881.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-tw_d9945fbde2a19261.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_1567d43ed314605a58895cbd9ed6522e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_44813bc5c23612ff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3703926bb1c477d22944a82b64b303c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_b4e4fff6a8b45c06.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3fa1a3d015276c51eb6abf5190527372_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_cae5acf492fae0fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7cccca2b37938ad2c549e16ccacf2c95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_9904512b46496799.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.468 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7dc762aafec52628510117f5646a16d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_b5cf80e4755300c0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_89262a0a32ae9af484cadd184ea63a36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_a7f1a8616712f966.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c66bf468dea9f2a444ad0da4ed81940a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_4f4bb2019034b3f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e1b7a03b6d56a2dfaedc0c79c2519c3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_0c5400efb2c3cbaa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e6bbe96d8e745b34b83da8b3a5535805_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_01d92b1baca461bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_f101f5d8868cbbaca42b52a0bf66d8d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18012_none_a352cf06a713d3fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.090
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_f1fab4ec4bfc38de39fd72e91c6db3eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_b3470febf1c796f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_28b6e59b54d0cac5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_502df87398a62153.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21.621
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18012_none_31f4f4c423ea4db4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,892
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_323fb29b3d36c7d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,892
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_de-de_cd2285f70f2ed916.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_en-us_76135beffe0ce4db.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_fr-fr_18962ed2f105ece2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ja-jp_a4e3a426bb52e43b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ko-kr_484d80dbadc3ab51.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-cn_d599c65de52ebeed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-tw_d99603b3e29f9b5d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5.644
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_b69f9a5385664b88.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18012_none_31f350ce23ec44b8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,889
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_none_323e0ea53d38bed6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,889
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_de-de_cd20e2010f30d01a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_en-us_7611b7f9fe0edbdf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_fr-fr_18948adcf107e3e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ja-jp_a4e20030bb54db3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_ko-kr_484bdce5adc5a255.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-cn_d5982267e530b5f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22174_zh-tw_d9945fbde2a19261.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,643
Ngày (UTC)27 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2786923 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2786923 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2786923

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com