Internet Explorer 10 không lưu thông tin kí nh?p cho m?t web site sau khi b?n kí xu?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính đang ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2786081 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • Internet Explorer 10 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.
 • B?n duy?t đ?n m?t web site mà s? nh?c b?n nh?p tên người dùng và m?t kh?u đ? kí nh?p.
 • B?n nh?p tên người dùng và m?t kh?u, b?n đ?t c?u h?nh Internet Explorer đ? ti?t ki?m các ch?ng ch?, và sau đó b?n kí nh?p vào các web site.
 • B?n vào m?t trong caùc thao taùc sau:
  • B?n kí xu?t kh?i máy tính và sau đó kí nh?p vào nó m?t l?n n?a.
  • B?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
 • B?n duy?t đ?n các web site m?t l?n n?a.
Trong trư?ng h?p này, b?n đư?c nh?c nh?p tên người dùng và m?t kh?u đ? kí nh?p vào các web site.

Lưu ? Hành vi d? ki?n s? là r?ng b?n có th? kí nh?p vào các web site mà không có web site nh?c b?n nh?p tên người dùng và m?t kh?u.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? nhi?m v? b? nh? cache WinINet x? l? không đư?c thông báo đ? đóng khi b?n kí xu?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng C?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, b?n C?p Nh?t C?p Nh?t yêu c?u trang đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói ph?n m?m C?p Nh?t mà áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i l?n C?p Nh?t áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a b?n c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Taskhost.exe6.1.7601.1801049,15223 Tháng 12 năm 201102:48x 86
Taskhost.exe6.1.7601.2217249,15223 Tháng 12 năm 201105:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Taskhost.exe6.1.7601.1801068,60823 Tháng 12 năm 201103:13x 64
Taskhost.exe6.1.7601.2217269,12023 Tháng 12 năm 201105:50x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Taskhost.exe6.1.7601.18010130,04823 Tháng 12 năm 201102:27IA-64
Taskhost.exe6.1.7601.22172130,56023 Tháng 12 năm 201104:57IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_2ffba4a0969d0b5d6b7c733449c1d93b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18010_none_0023333dd28df919.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_a3d9e70596ea2d109ea4ebc1b72bc232_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22172_none_166135a50db183db.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18010_none_2a41f0d6b89bb486.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.311
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-taskhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22172_none_2a8caeadd1e82ea4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.311
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a0de97847b48c1d9f7ab28bb919b4523_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18010_none_8f4b26e5e1168549.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b0030e8102689640414b7d96981f7288_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22172_none_9d6f141de4118444.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18010_none_86608c5a70f925bc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.315 ngư?i
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-taskhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22172_none_86ab4a318a459fda.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.315 ngư?i
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_512b8e054c55e3e4ce02f40dee2a524a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22172_none_6c0b21e5c90f0a87.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_b9c7b13c4221bce4d59657e11c5e1e90_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18010_none_51faafebbdbec304.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18010_none_2a4394ccb899bd82.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.313
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-taskhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22172_none_2a8e52a3d1e637a0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.313
Ngày (UTC)23 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2786081 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2786081 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2786081

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com