Làm th? nào đ? c?u h?nh tài kho?n Exchange và làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? k?t n?i tài kho?n Exchange trong ?ng d?ng thư trong Windows 8 và Windows RT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2784275 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này gi?i thi?u làm th? nào đ? thi?t l?p m?t tài kho?n Microsoft Exchange, và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i v?i tài kho?n Exchange trong ?ng d?ng thư trong Windows 8 và Windows RT.

Thông tin thêm

Quan tr?ngB?n ph?i có m?t tài kho?n Microsoft đ? s? d?ng ?ng d?ng thư. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài kho?n Microsoft, h?y vào web site Microsoft sau đây:
M?t tài kho?n Microsoft là g??

T?o m?t tài kho?n ngư?i dùng

Làm th? nào đ? thi?t l?p tài kho?n Exchange trong ?ng d?ng thư

Đ? thêm tài kho?n Exchange cho các ?ng d?ng Mail, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? màn h?nh B?t đ?u, khai thác ho?c b?m vào thư ?ng d?ng g?ch.

  Lưu ?N?u b?n không kí nh?p vào Windows 8 ho?c Windows RT v?i m?t tài kho?n Microsoft, kí nh?p vào ?ng d?ng Mail v?i tài kho?n Microsoft.
 2. T? các ?ng d?ng Mail, swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào cài đ?t chuyên bi?t. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? t?i góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t xu?ng, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Khai thác ho?c B?m chu?t Tài kho?n.
 4. Khai thác ho?c B?m chu?t Thêm m?t tài kho?n.
 5. Khai thác ho?c B?m chu?t Outlook đ?i Ngo?i t?, Office 365, Outlook.com.
 6. Nh?p địa chỉ email và m?t kh?u c?a b?n.
 7. Khai thác ho?c B?m chu?t K?t n?i. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo v? b?o m?t máy tính, khai thác ho?c nh?p vào Th?c thi các chính sách.

  Lưu ? N?u tài kho?n email không đư?c t?m th?y và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, hoàn t?t các bư?c c?n l?i đ? thêm tài kho?n:
  Chúng tôi không th? t?m th?y cài đ?t chuyên bi?t cho địa chỉ email. Cung c?p cho chúng tôi bi?t thêm thông tin và chúng tôi s? c? g?ng k?t n?i l?i
 8. B?m chu?t ho?c khai thác Hi?n th? chi ti?t.
 9. Nh?p đ?a ch? máy ch?, tên mi?n c?a b?n, và tên người dùng c?a b?n.

  Lưu ? N?u b?n không ch?c ch?n v? các giá tr?, xin vui l?ng liên h? v?i nhà cung c?p email ho?c ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
 10. Khai thác ho?c B?m chu?t K?t n?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ?ng d?ng Mail Windows 8, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Thi?t l?p email trong Windows 8 Mail

H? tr? Windows 8 thư trong t? ch?c c?a b?n

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? mà trong đó các ?ng d?ng thư không th? k?t n?i v?i máy ch? Exchange

Mô t? v?n đ?

N?u các ?ng d?ng Mail không k?t n?i v?i Exchange server, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? k?t n?i. Đ?m b?o các thông tin nh?p là chính xác

địa chỉ email không s?n dùng

Lưu ? V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? các ?ng d?ng thư không th? k?t n?i v?i Exchange server b?ng cách s? d?ng ch?ng ch? t? k?. Liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Đ? phân gi?i

M?t ngư?i người quản trị hệ thống có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t v?n đ? này.
Phương pháp 1: cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? trên máy ch? đư?c k? b?i m?t g?c đáng tin c?y Microsoft th?m quy?n xác th?c (CA)
Đi?u này cho phép các máy ch? Exchange đ? làm vi?c cho t?t c? các khách hàng mà không c?n nh?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g?c tin c?y CAs, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
T?ng quan v? chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Windows

C?a s? g?c gi?y ch?ng nh?n chương tr?nh - danh sách thành viên (T?t c? CAs)
Phương pháp 2: cài đ?t chuyên bi?t m?t ch?ng ch? t? k? ho?c m?t gi?y ch?ng nh?n CA g?c không đáng tin c?y trên m?t thi?t b?
Đi?u này cho phép các máy ch? Exchange đ? làm vi?c cho các thi?t b? Windows 8 có gi?y ch?ng nh?n cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t ch?ng ch? t? k? cho m?t tên mi?n CA, các qu?n tr? viên ph?i cung c?p m?t gi?y ch?ng nh?n t?p tin (.cer). Gi?y ch?ng nh?n có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào các c?a hàng đáng tin c?y CA gốc cho c? hai ngư?i trong s? nh?ng l?nh sau:
 • Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n t?i - tùy ch?n này không yêu c?u quy?n qu?n tr?, nhưng ph?i đư?c hoàn thành cho m?i ngư?i dùng trên thi?t b?.
 • Thi?t b? đ?a phương - tùy ch?n này yêu c?u quy?n qu?n tr?, và đ? đư?c hoàn thành ch? có m?t th?i gian cho m?t thi?t b?.
Ngư?i dùng hay người quản trị hệ thống có th? s? d?ng các t?p tin .cer đ? cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch?. N?u b?n là m?t ngư?i s? d?ng và b?n c?n tr? giúp v? làm th? nào đ? làm đi?u này, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gi?y ch?ng nh?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Công c? dòng lệnh
  1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
   2. Trong h?p search, nh?p d?u ki?m nh?c l?nh.
   3. Trư?t qua ho?c B?m chu?t ph?i vào các hi?n th? d?u ki?m nh?c l?nh bi?u tư?ng.
   4. Khai thác ho?c B?m chu?t Ch?y như qu?n tr? viên.
  2. H?y ch?y l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh cao:
   Phiên b?n g?c c?a certutil.exe -f - addstore <name_of_certificatefile> </name_of_certificatefile>.cer
  Lưu ? L?nh này cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? cho t?t c? ngư?i dùng trên thi?t b?.
 • Giao di?n ngư?i dùng
  1. Nh?p đúp vào t?p ch?ng ch?. H?p gi?y ch?ng nh?n xu?t hi?n.
  2. B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch?. A Ch?ng nh?n nh?p kh?u Wizard c?a s? m? ra.
  3. Ch?n tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? cho m?t trong hai người dùng hiện thời ho?c cho thi?t b? c?a đ?a phương.
  4. Ch?n Đ?t t?t c? các ch?ng ch? trong các c?a hàng.
  5. B?m vào các Tr?nh duy?t nút ch?n m?t đ? m? hộp thoại l?a ch?n lưu tr?.
  6. Ch?n Đáng tin c?y các nhà ch?c trách ch?ng ch? g?c.
  7. Ch?n các c?a hàng, và sau đó nh?p vào Ok. B?n đư?c tr? l?i Ch?ng nh?n nh?p kh?u Wizard khách s?n Hi?n th? hộp thoại, và c? hai kho ch?ng ch? và ch?ng ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào c?a hàng đó.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ?ng d?ng Mail, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
H? tr? Windows 8 thư trong t? ch?c c?a b?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2784275 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
T? khóa: 
kbprb kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2784275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2784275

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com