Hotfix rollup 2784156 có s?n cho các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2784156 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2784156, đó là có s?n cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 (SP2) trong Windows 8 và Windows Server 2012. Hotfix rollup này có s?n đ? s?a ch?a m?t s? v?n đ? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30420 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68020 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97620 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30420 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29620 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.Data.dll2.0.50727.70122,972,67220 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26420 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 8, Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701243,05619 Tháng 12 năm 201123: 06x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30419 Tháng 12 năm 201123: 06x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68019 Tháng 12 năm 201123: 06x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97619 Tháng 12 năm 201123: 06x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012746,56819 Tháng 12 năm 201123: 06x 64
System.Data.dll2.0.50727.70123,145,72819 Tháng 12 năm 201123: 06x 64
System.web.dll2.0.50727.70125,267,45619 Tháng 12 năm 201123: 06x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30420 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68020 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97620 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30420 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29620 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.Data.dll2.0.50727.70122,972,67220 Tháng 10 năm 20110: 07x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26420 Tháng 10 năm 20110: 07x 86

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

(Th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?nCLR) v?n đ?

Khi b?n đang s? d?ng m?t s? hệ điều hành không ph?i ti?ng Anh, các phương pháp PerformanceCounterCategory.GetCategories không th? quay tr? l?i m?t danh sách các ho?t đ?ng th? lo?i truy c?p. Ngoài ra, m?t ?ng d?ng NET Framework tr? v? không có giá tr? khi b?n ch?y m? tương t? như sau đây li?t kê các hi?u su?t truy c?p th? lo?i:
PerformanceCounterCategory[] categories;
categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();
Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i thêm c?u h?nh phím sau đây c?a LocalizedPerfCounter t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng cho các ?ng d?ng c?a b?n c?a NET Framework:
<configuration>
    <appSettings>
        <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />
    </appSettings>
</configuration>

V?n đ? ASP.NET

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính có Internet Explorer 10 ch? đ? tiêu chu?n cho phép. Khi b?n b?m vào các H?nh ?nh ki?m soát nút ch?n m?t m?t UpdatePanel đi?u khi?n trên web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i JavaScript sau:
SCRIPT5022: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: đ?u vào chu?i đ? không ? trong m?t đ?nh d?ng đúng.

V?n đ? máy ch? SQL

Hotfix này cho bi?t thêm thay đ?i như th? nào Windows Security h? tr? nhà cung c?p giao di?n (SSPI) đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2784156 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2784156 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2784156

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com