SQL Server 2012 v?i SP1 Slipstream ISO h?nh ?nh không cài đ?t chuyên bi?t SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783963
Chú ?
Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho các t?i sau đây mà trư?c đây đ? đư?c đăng trên các web site MSDN và TechNet vào tháng mư?i m?t 8, 2012 và trư?c khi đư?c C?p Nh?t vào ngày 27 tháng 9 năm 2011:
  • SQL Server 2012 Phiên b?n tiêu chu?n v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (x 86 và x 64)-DVD)T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 phát tri?n phiên b?n v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (x 86 và x 64)-DVD)T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Enterprise Edition v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (x 86 và x 64)-DVD)T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Phiên b?n Core doanh nghi?p v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (x 86 và x 64)-DVD (T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 Web Edition v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (x 86 và x 64)-DVD)T?t c? ngôn ng?)
  • SQL Server 2012 kinh doanh t?nh báo ?n b?n v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (x 86 và x 64)-DVD)T?t c? ngôn ng?)

Lưu ? KB này ch? mô t? m?t v?n đ? mà đ? có m?t trong tiêu chu?n ISO h?nh ?nh phương ti?n truy?n thông trên trang MSDN và TechNet thuê bao t?i v? web t? ngày 8 tháng 9 năm 2011 đ?n ngày 27 tháng 12 năm 2011. Phương ti?n truy?n thông tiêu chu?n ISO k? t? khi đ? đư?c làm m?i và cho phép cho download trên MSDN. Phương ti?n truy?n thông m?i gi?i quy?t v?n đ? đư?c mô t? trong KB này nhưng b?n có th? ch?y vào các v?n đ? khác không liên quan là tài li?u ? KB sau khi s? d?ng nh?ng bit m?i:

2792097 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server PowerPivot cho SharePoint thi?t l?p vai tr? trong SQL Server 2012: "SharePoint Server 2010 is not installed on này computer"
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Slipstream cài đ?t chuyên bi?t t? ISO h?nh ?nh không ho?t đ?ng

SQL Server 2012 v?i Service Pack 1 (SP1) Slipstream ISO h?nh ?nh (ví d?, SQL Server 2012 Standard Edition v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD (ti?ng Anh)) đ? có s?n đ? t?i v? trên các web site ki?m nh?p MSDN và TechNet trên ngày 8 tháng 12 năm 2011. Nh?ng h?nh ?nh Slipstream cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 v?i SP1 tr?c ti?p mà không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1 m?t cách riêng bi?t, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Th?t không may, b?ng cách s? d?ng nh?ng h?nh ?nh ISO mà trư?c đây đ? đư?c đăng trên MSDN và TechNet, SQL Server 2012 SP1 không cài đ?t chuyên bi?t thành công sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t h?nh ?nh. B?n v?n c?n phát hành đ? s?n xu?t (RTM) phiên b?n c?a SQL Server 2012.

Lưu ? T?t c? các SQL Server 2012 Service Pack 1 slipstream và ISO gói trên Microsoft Download Center là không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.

Thông tin thêm

N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, ho?c có k? ho?ch đ? cài đ?t chuyên bi?t, trư?c đây đư?c đăng "SQL Server 2012 <Edition></Edition> v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD"ISO gói, s? d?ng m?t trong các gi?i pháp sau.

Gi?i pháp 1

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t SQL Server 2012 Service Pack 1 sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t "SQL Server 2012 <Edition></Edition> v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD."

Gi?i pháp 2

G? cài đ?t chuyên bi?t "SQL Server 2012 <Edition></Edition>v?i Service Pack 1 (x 86 và x 64)-DVD", và cài đ?t chuyên bi?t h?nh ?nh làm m?i trong SQL Server 2012 SP1 ISO hi?n có s?n cho download trên MSDN.

Lưu ? Nh?ng h?nh ?nh làm m?i m?i là dành cho x 86 hay x 64, không c?n có c? hai.  Đi?u này s? giúp v?i t?i v? đ? tin c?y và hi?u su?t.Thu?c tính

ID c?a bài: 2783963 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB2783963 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783963

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com