Làm th? nào đ? ngăn ch?n các c?nh báo t? đ?ng phát hi?n mismatch trong Outlook 2007, Outlook 2010 và Outlook 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783881 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi Microsoft Outlook th?c hi?n m?t ho?t đ?ng t? đ?ng phát hi?n và c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t b?n ghi d?ch v? endpoint nơi tên d? ki?n không ph?i là hi?n nay trên ch?ng ch? c?a máy ch? Tầng Khe Bảo mật (SSL), b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo tương t? như sau:
Tên trên ch?ng ch? b?o m?t không h?p l? ho?c không kh?p v?i tên c?a web site.

B?n có mu?n ti?p t?c?

Khi thông báo c?nh báo này x?y ra, b?n có th? nh?p vào đ? ch?p nh?n các c?nh báo. Tuy nhiên, nó có th? xu?t hi?n l?i ti?p theo th?i gian ch?y t? đ?ng phát hi?n.

B?n ho?c ngư?i qu?n tr? có th? mu?n ngăn ch?n thông báo c?nh báo cho m?t endpoint HTTP c? th? trong t? ch?c c?a b?n. Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.

Nguyên nhân

B?n nh?n đư?c c?nh báo khi t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • DNS và các b?n ghi d?ch v? IIS đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy ch?, ví d?: DC1.contoso.com.
 • M?t b?n ghi máy ch? tên (NS) đư?c t?o ra cho các máy ch?.
 • Các b?n ghi d?ch v? IIS đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng Tầng Khe Bảo mật (SSL).

Outlook s? d?ng m?t ph?n tên mi?n c?a ngư?i s? d?ng đ?a ch? SMTP đ? truy v?n DNS. Trong ví d? này, tên mi?n là contoso.com. Outlook x? l? contoso.com m?t b?n ghi NS cho các máy ch? DNS. Trên các máy ch? DNS, IIS đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n SSL. Ch? đ? gi?y ch?ng nh?n SSL là DC1.contoso.com. Tuy nhiên, Outlook s? c? g?ng đ? k?t n?i v?i https://contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml. Không phù h?p tên ch?ng ch? gây Outlook đ? tr?nh bày các c?nh báo mô t? trư?c đó.

Cách gi?i quy?t khác

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này.

Phương pháp 1: Phát hành l?i m?t ch?ng ch? bao g?m các tên mi?n, tên ch? đ? thay th?

Phát hành l?i m?t ch?ng ch? bao g?m các tên mi?n (contoso.com) tên ch? đ? thay th?. Gi?i pháp này có th? thích h?p n?u b?n không th? th?c hi?n các khóa registry phía khách hàng, ho?c có ch? m?t s? gi?i h?n các tên mi?n.

Phương pháp 2: Không cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? IIS và DNS trên máy ch? cùng

cài đ?t chuyên bi?t các vai tr? IIS và DNS trên máy ch? riêng bi?t.

Phương pháp 3: Không đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c gi?i h?n trên m?t gi?y ch?ng nh?n SSL trên các máy ch? DNS ch?y IIS

N?u web site IIS không yêu c?u SSL, b?n có th? lo?i b? ch?ng ch?. Ho?c, b?n có th? unbind Giao th?c Ki?m soát Truy?n 443 (SSL c?ng) t? các web site m?c đ?nh.

Phương pháp 4: Đ?t c?u h?nh Outlook đ? cho phép k?t n?i t?i các tên mi?n không kh?p

Quan tr?ngph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? c?u h?nh Outlook đ? b? qua tên không phù h?p và k?t n?i v?i m?t đi?m cu?i HTTP c? th?, b?n có th? thi?t l?p ho?c tri?n khai các giá tr? ki?m nh?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng Outlook.
 2. B?t đ?u Registry Editor.
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   , lo?i regedit trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
  • Trong Windows XP, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đ? ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\XX.0\Outlook\AutoDiscover\RedirectServers
  Lưu ? B?n c?ng có th? s? d?ng registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\XX.0\Outlook\AutoDiscover\RedirectServers
  Nơi XX12.0 cho Outlook 2007, 14.0 cho Outlook 2010, và 15.0 cho Outlook 2013.
 4. B?m vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Chu?i giá tr?.
 5. G? tên c?a h? ph?c v? HTTPS mà t? đ?ng phát hi?n có th? là k?t n?i mà không có c?nh báo cho ngư?i dùng, và sau đó nh?n ENTER. Ví d ?, đ? cho phép m?t k?t n?i đ?n https://contoso.com, tên Chu?i giá tr? (REG_SZ) đ?u tiên s? như sau:

  contoso.com
 6. B?n không c?n ph?i thêm các văn b?n đ? cácD? li?u giá tr? h?p. C?t d? li?u nên v?n c?n có s?n ph?m nào cho các giá tr? chu?i mà b?n t?o.
 7. Đ? thêm nhi?u máy ch? HTTPS mà t? đ?ng phát hi?n có th? k?t n?i mà không hi?n th? m?t c?nh báo, l?p l?i bư?c 4 và 5 cho m?i máy ch?.
 8. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb124251 (EXCHG.80) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783881 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbmt KB2783881 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783881

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com