Tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783850 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này ch?a m?t mô t? đ?y đ? v? các thay đ?i đư?c ch?a trong Cumulative Update 7 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2.

Tích l?y Update 7 cho Operations Manager 2007 R2 bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t trư?c đó tích l?y cho Operations Manager 2007 R2 và bao g?m t?t c? cross-n?n t?ng C?p Nh?t.

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong Cumulative Update 7

Tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 b?n s?a l?i các v?n đ? sau:
 • Giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng t?m nh?n th?p khi vai tr? ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ph?m vi đ?i tư?ng truy c?p.
 • D? li?u s?n có không đư?c hi?n th? cho ngày hi?n t?i khi t?p h?p hàng ngày đư?c s? d?ng.
 • Hành vi không phù h?p gi?a m?t s? quan đi?m v? web giao di?n đi?u khi?n và giao di?n đi?u khi?n.
 • T?p nh?t k? không cu?n lên khi các t?p tin log Unicode đư?c theo d?i.
 • C? đ?nh several các v?n đ? an ninh.

Tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 b?n s?a l?i các v?n đ? cross-n?n t?ng sau đây:
 • Th?ng kê hi?u su?t h?p l? đ?a không đư?c thu th?p cho m?t s? lo?i kh?i lư?ng trên Solaris máy tính.
 • M?t s? b? thích ?ng m?ng trên máy tính HP-UX có th? không đư?c phát hi?n.
 • Th?ng kê hi?u su?t c?a b? thích ?ng m?ng không đư?c thu th?p cho b? thích ?ng m?ng HP-UX.
 • Solaris 8 và 9 đ?i l? có th? không kh?i đ?ng l?i sau khi m?t t?t máy ungraceful.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2

T?i thông tin

Tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Cumulative Update 7 bây gi?.

Thông tin cài đ?̃t

cài đ?t chuyên bi?t đư?c đ? ngh? đ?
Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này theo th? t? sau:
 1. Máy ch? qu?n l? g?c (RMS)
 2. Ho?t đ?ng Qu?n l? b? máy cơ s? d? li?u. T? C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng b?ng cách ch?y t?p tin bao g?m các th? t?c d?ch s?n đư?c th?o lu?n trong các ph?n sau:
 3. Qu?n l? gói đó đư?c th?o lu?n trong các Nh?p qu?n l? góikeá tieáp. Chuy?n nh?p th? công các qu?n l? gói.
 4. Trung h?c qu?n l? máy ch?
 5. Máy ch? c?ng
 6. Đ?i l? C?p Nh?t. Tri?n khai b?n C?p Nh?t cho các đ?i l? s? d?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t d?a trên phát hi?n.
 7. Ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n máy tính vai tr?

  Lưu ? Khi b?n C?p Nh?t vai tr? này, h?y ch?n các Ch?y máy ch? C?p Nh?t l?a ch?n t? các C?p nh?t ph?n m?m hộp thoại.

 8. Máy tính vai tr? Máy ch? Web giao di?n đi?u khi?n
 9. Đ?i l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công. Áp d?ng b?n C?p Nh?t c?a đ?i l?.
 10. Ki?m tra b? sưu t?p b?n ghi d?ch v? (ACS) vai tr? máy tính

Lưu ? Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y ACS máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Net stop adtserver.
 2. Ch?y DbUpgV6toV7.sql.
 3. Net B?t đ?u adtserver.

Đ? bi?t hư?ng d?n v? làm th? nào đ? ch?y DbUpgV6toV7.sql, h?y xem các "Ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng mà ph?i đư?c th?c hi?n sau khi b?n c?p nh?t các nhà sưu t?p ACS"ph?n.
cài đ?t chuyên bi?t ghi chú
Khi b?n c?p nh?t m?t thành ph?n b?ng cách s? d?ng màn h?nh gi?t gân cài đ?t chuyên bi?t, b?n c?n ph?i hoàn t?t ba C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n c?p nh?t m?t thành ph?n như RMS, m?i cài đ?t chuyên bi?t B?t đ?u và đ?i h?i b?n ph?i nh?p vào K?t thúcKhi C?p Nh?t xong. Sau đó, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ti?p theo B?t đ?u t? đ?ng.

Bư?c cài đ?t chuyên bi?t

Đ? trích xu?t các t?p tin đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép các t?p tin sau vào m?t c?p c?c b? ho?c m?t ph?n có m?ng:
  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. Ch?y t?p này t?i đ?a phương trên m?i máy tính áp d?ng. Ví d?, ch?y t?p này trên máy ch? qu?n l? g?c (RMS).
 3. Trong c?a s? c?p nh?t ph?n m?m h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007, ch?n tùy ch?n C?p Nh?t cho vai tr? đó s? đư?c C?p Nh?t.

Khuy?n khích các bư?c đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y đ?n m?t máy ch? qu?n l? nhóm g?c

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hư?ng d?n đư?c đ? ngh? cho vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y đ?n m?t máy ch? qu?n l? nhóm g?c, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? áp d?ng m?t hotfix SCOM đ? m?t nhóm RMS


Ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng mà ph?i đư?c th?c hi?n sau khi b?n C?p Nh?t máy ch? qu?n l? g?c và các nhà kho d? li?u

Ch?y k?ch b?n SQL
B?n c?p nh?t này ch?a các b?n s?a l?i ph?i đư?c áp d?ng theo cách th? công. Các b?n s?a l?i đư?c áp d?ng b?ng cách ch?y c:\program files (x 86) \System Trung tâm 2007 R2 hotfix utility\KB2783850 \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql tin ch?ng l?i ho?t đ?ng qu?n l? kho d? li?u (OperationsManagerDW) và b?ng cách ch?y c:\program files (x 86) \System Trung tâm 2007 R2 hotfix utility\KB2783850\SQLUpdate\CU_Database.sql m?c ch?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng (OperationsManager). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính mà b? máy cơ s? d? li?u máy ch? Operations Manager 2007 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n c?a ngư?i qu?n tr? (SA) h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u Operations Manager 2007. Đ? th?c hi?n C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u t? xa, kí nh?p vào m?t máy tính mà máy ch? SQL Server Management Studio b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n SA phù h?p đ? b? máy cơ s? d? li?u Operations Manager 2007.
 2. Ch?y SQL Server Management Studio.
 3. Trong các K?t n?i t?i h? ph?c v? hộp thoại, k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server ch? b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng. Tên b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh là OperationsManager.
 4. Trên thanh công c?, b?m vào Truy v?n m?i.
 5. T? các SQL biên t?p viên thanh công c?, s? d?ng các b? máy cơ s? d? li?u có s?n tùy ch?n đ? ch?n b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng.
 6. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M?, duy?t đ?n C:\program files (x 86) \System Trung tâm 2007 R2 hotfix utility\KB2783850\SQLUpdate, ch?n t?p tin CU_Database.sql đư?c tách ra b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows (.msi t?p tin), và sau đó nh?p vào M?.
 7. Khi các t?p tin đư?c t?i, h?y nh?p vào Th?c hi?n trong thanh công c? biên t?p viên SQL.
 8. Xem các Tin thư thoại c?a s? đ? ki?m tra xem li?u Transact-SQL sau ch?y thành công.
 9. Thoát kh?i SQL Server Management Studio.
 10. Nhà kho d? li?u Operations Manager, l?p l?i các bư?c 1 đ?n 8. Tuy nhiên, k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server qu?n l? ho?t đ?ng d? li?u kho lưu tr?, và sau đó ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql.Ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng mà ph?i đư?c th?c hi?n sau khi b?n c?p nh?t các nhà sưu t?p ACS

Ch?y k?ch b?n SQL
B?n c?p nh?t này ch?a các b?n s?a l?i ph?i đư?c áp d?ng theo cách th? công. Các b?n s?a l?i đư?c áp d?ng b?ng cách ch?y t?p tin %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql ch?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u ACS (OperationsManagerAC2). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính mà b? máy cơ s? d? li?u máy ch? ACS b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n c?a ngư?i qu?n tr? (SA) h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u ACS. Đ? th?c hi?n C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u t? xa, kí nh?p vào m?t máy tính mà máy ch? SQL Server Management Studio b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n SA phù h?p đ? b? máy cơ s? d? li?u ACS.
 2. Ch?y SQL Server Management Studio.
 3. Trong các K?t n?i t?i h? ph?c v? hộp thoại, k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server ch? b? máy cơ s? d? li?u ACS. Tên b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh là OperationsManagerAC2.
 4. Trên thanh công c?, b?m vào Truy v?n m?i.
 5. T? thanh công c? c?a SQL biên t?p viên, s? d?ng các b? máy cơ s? d? li?u có s?n tùy ch?n đ? ch?n b? máy cơ s? d? li?u ACS.
 6. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M?, ch?n t?p tin %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i b? cài đ?t chuyên bi?t Windows (.msi t?p tin), và sau đó nh?p vào M?.
 7. Khi các t?p tin đư?c t?i, h?y nh?p vào Th?c hi?n trong thanh công c? biên t?p viên SQL.
 8. Xem ô tin thư thoại đ? ki?m tra cho dù Transact-SQL sau ch?y thành công.
 9. Thoát kh?i SQL Server Management Studio.


Nh?p qu?n l? gói
Qu?n l? gói đó đư?c cung c?p trong m?c tin thư thoại ManagementPacks ph?i đư?c nh?p theo cách th? công b?ng cách s? d?ng thu?t s? gói nh?p qu?n l? trong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng.

Các gói c?p nh?t qu?n l? sau n?m trong m?c tin thư thoại ManagementPacks c?a gói cài đ?t:
 • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp

C?p Nh?t t?p tin Web.Config trên máy tính vai tr? Máy ch? Web giao di?n đi?u khi?n

Đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các cookie đư?c t?o ra b?i giao di?n Web không th? đư?c truy c?p b?i cscript khách hàng, thêm các c?u h?nh Web.Config t?p tin trên Máy ch? Web giao di?n đi?u khi?n:
<httpCookies httponlycookies="true"></httpCookies>
Tuy nhiên, n?u giao di?n đi?u khi?n c?a web site đư?c c?u h?nh đ? ch?y theo SSL, thêm các c?u h?nh sau đây đ? các t?p tin Web.Config thay th? đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các cookie đư?c m? hóa:
<httpCookies httponlycookies="true" requiressl="true"></httpCookies>
Lưu ? Ch? có m?t trong nh?ng d?ng này đ? đư?c thêm vào các t?p tin Web.Config. Đ? thêm m?t trong nh?ng d?ng này, di chuy?n xu?ng trong Web.Config file cho đ?n khi b?n nh?n th?y các t? khóa <system.web>, và sau đó thêm d?ng m?i thích h?p ngay sau khi các d?ng có ch?a <system.web>.

</system.web></system.web>

Công c? h? tr? C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này tích l?y

Các t?p tin C?p Nh?t sau đây trong m?c tin thư thoại SupportTools h? tr? nâng c?p d?ch Microsoft SQL Server 2005 báo cáo v? cho SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v? và b?n ghi d?ch v? SQL Server 2008 báo cáo cho SQL Server 2008 R2 báo cáo d?ch v?:
SRSUpgradeTool.exe
Lưu ? S? d?ng các phiên b?n n?n t?ng thích h?p c?a t?p tin này thay v? các t?p tin đư?c cung c?p trong m?c tin thư thoại SupportTools phương ti?n truy?n thông phân ph?i Operations Manager 2007 R2.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t nâng cao m?t d?u ki?m nh?c l?nh

Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t (hotfix Ti?n ích) đư?c t?i v? t? web site này gi?i nén bootstrapping các ?ng d?ng và t?p tin MSP c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2. Nó là t?t hơn đ? ch?y các ti?n ích hotfix trên m?i máy tính và tri?n khai tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 b?ng cách s? d?ng giao di?n GUI g?i sau khi b?n ch?y các ti?n ích hotfix. Tuy nhiên, b?n có th? tránh nhi?u cài đ?t chuyên bi?t hotfix Ti?n ích b?ng cách sao chép m?c tin thư thoại m? gói và các t?p tin v?i các máy tính thích h?p. Nh?ng t?p tin này đư?c m? gói đ?n v? trí sau b?i các ti?n ích hotfix:
\Program files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850\
N?u b?n quy?t đ?nh cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 m?t d?u ki?m nh?c l?nh, h?y s? d?ng l?nh sau đây:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#></#>-x86.msp /amd64msp:KB<#></#>-x64.msp /ia64msp:KB<#></#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#></#>-x 86 -<LOC></LOC>.MSP /amd64locmsp:KB<#></#>-x 64 -<LOC></LOC>.MSP /ia64locmsp:KB<#></#>-ki?n trúc ia64-<LOC></LOC>.MSP UpdateAgent /Silent /noreboot
Lưu ?c?/im l?ng là không c?n thi?t n?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 b?ng cách s? d?ng giao di?n GUI. Thay th? các <LOC></LOC> tham s? v?i m? ngôn ng? phù h?p cho b?n C?p Nh?t mà b?n đ? t?i xu?ng. Thay th? các <#></#> tham s? v?i s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft đ? c?p nh?t này tích l?y.

Ví d?: ch?y l?nh cho phiên b?n ti?ng Anh c?a Cumulative Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2783850-x86.msp /amd64msp:KB2783850-x64.msp /ia64msp:KB2783850-ia64.msp /x86locmsp:KB2783850-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2783850-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2783850-ki?n trúc ia64-ENU.msp UpdateAgent /Silent /noreboot

Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t th? công các đ?i l?

V?i tích l?y C?p Nh?t 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2, b?n có th? c?p nh?t th? công các đ?i l? mà không sao chép n?i dung đ?y đ? c?a các gói ph?n m?m. Đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t cho m?t đ?i l?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t các hotfix Ti?n ích b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trong ph?n "Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng cao". theo m?c đ?nh, các t?p tin mà b?n ph?i có đ? c?p nh?t các đ?i l? đang ? v? trí sau:
  C:\Program Files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850
 2. Sao chép các t?p tin .msp thích h?p vào m?t m?c tin thư thoại c?a b?n l?a ch?n (ví d?, C:\temp\CU7_Agent) trên m?i máy tính mà b?n mu?n C?p Nh?t th? công các đ?i l?.
 3. Ch?y hai l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh t? các m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin C?p Nh?t. m?c tin thư thoại này là C:\temp\CU7_Agent n?u b?n làm theo nh?ng g?i ? ? đây. Ví d?: (x 64 ki?n trúc và ngôn ng? ti?ng Anh):
  Msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-Agent.msp" kh?i đ?ng l?i = "ReallySuppress"

  Msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-ENU-Agent.msp" kh?i đ?ng l?i = "ReallySuppress"

cài đ?t chuyên bi?t Linux và UNIX qu?n l? gói, và sau đó c?p nh?t các đ?i l? Linux và UNIX

Tích l?y Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có m?i đ?i l? và qu?n l? gói cho t?t c? h? tr? Linux và UNIX hệ điều hành. Đ? hoàn toàn cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 7, b?n nên làm theo các bư?c sau đ? đ?m b?o r?ng b?n giám sát máy tính Linux và UNIX là đ?n nay:
 1. T?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t qu?n l? t? website sau c?a Microsoft:
  H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 qua n?n t?ng giám sát qu?n l? gói
 2. Nh?p kh?u các gói c?p nh?t qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n đang theo d?i trong môi trư?ng c?a b?n.
 3. S? d?ng Operations Manager 2007 R2 phát hi?n thu?t s? đ? tái khám phá các máy tính Linux và UNIX, mà b?n qu?n l?. Sau khi b?n tái khám phá các máy tính, các đ?i l? trên máy tính nh?ng nâng c?p t? đ?ng.

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này C?p Nh?t UNIX và Linux các đ?i l?, và b?n c?p nh?t này lo?i b? các đ?i l? c? c?a UNIX và Linux trong c?p sau:
Chương tr?nh qu?n l? ho?t đ?ng Trung tâm Files\System 2007\AgentManagement\UnixAgents
Các đ?i l? C?p Nh?t có tên t?p s? d?ng đ?nh d?ng sau và m?t s? phiên b?n c?a 318:
SCX-1.0.4-318 -lo?i h? ph?c v?.Phiên b?n máy ch?.ki?n trúc.lo?i tr?n gói
Ghi chú
 • Đ?t ch? lo?i h? ph?c v?đ?i di?n cho tên c?a các s?n ph?m máy ch? UNIX ho?c Linux.
 • Đ?t ch? Phiên b?n máy ch?đ?i di?n cho s? phiên b?n c?a lo?i h? ph?c v?.
 • Đ?t ch? ki?n trúcđ?i di?n cho ki?n trúc b? x? l? c?a máy tính đích.
 • Đ?t ch? lo?i tr?n góiđ?i di?n cho các lo?i t?p tin cài đ?t chuyên bi?t.

Ví d?, sau đây là các d?ng th?c t?p tên cho các đ?i l? cho SUSE Linux 10 máy ch? doanh nghi?p (x 86):
SCX-1.0.4-318-sles.10.x86.rpm
Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 qua n?n t?ng Cumulative Update 5 có m?t s? phiên b?n c?a 277. T?t c? các file đ?i di?n cho s? phiên b?n này đư?c lo?i b? trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 qua n?n t?ng Cumulative Update 2 (hotfix 979490) có m?t s? phiên b?n s? 258. T?t c? các file đ?i di?n cho s? phiên b?n này đư?c lo?i b? trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 Cross Platform đ?i l? Update (hotfix 973583) có m?t s? phiên b?n c?a 252. T?t c? các file đ?i di?n cho s? phiên b?n này đư?c lo?i b? trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c đính kèm v?i phiên b?n g?c c?a h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có m?t s? phiên b?n c?a 248. Nh?ng t?p tin này không đư?c g? b? trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, nh?ng t?p tin này đư?c thay th? b?ng 1 kilobyte (KB) t?p tin. B?n có th? ch?n lo?i b? nh?ng t?p tin này 1 KB. Nh?ng t?p tin này là như sau:
 • SCX-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

T?p tin đư?c C?p Nh?t trong Cumulative Update 7 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?nVai tr? máy ch?Vai tr? đ?i l?C?ng vai tr?Vai tr? ACSVai tr? c?a X-Plat
Access_Violation_-_Unsuccessful_Logon_Attempts.rdlkhông áp d?ngX
ActionsPane.ascxkhông áp d?ngX
AdtAgent.exe6.1.7221.110XX
AdtServer.exe6.1.7221.110X
AdtSrvDll.dll6.1.7221.110X
AlertPropertypage5.ascxkhông áp d?ngX
AuditingMessages.dll6.1.7221.110X
Blank.aspxkhông áp d?ngX
DataViews.jskhông áp d?ngX
DetailsTypeAlert.aspxkhông áp d?ngX
DetailsTypePerformance.aspxkhông áp d?ngX
DetailsTypeTaskStatus.aspxkhông áp d?ngX
DisableForwarding.ps1không áp d?ngX
EnableForwarding.ps1không áp d?ngX
EventCommon.dll6.1.7221.110XXX
Forensic_-_All_Events_For_Specified_User.rdlkhông áp d?ngX
FormatTracing.cmdkhông áp d?ngXXX
HeaderControl.ascxkhông áp d?ngX
HealthExplorer.csskhông áp d?ngX
HealthExplorerView.ascxkhông áp d?ngX
HealthService.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceMessages.dll6.1.7221.110XXX
HealthServicePerformance.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceRuntime.dll6.1.7221.110XXX
HSLockdown.exe6.1.7221.110XXX
Login.aspxkhông áp d?ngX
MainStyles.csskhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xmlkhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xmlkhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xmlkhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.CommonSetup.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Reporting.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Common.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll1.0.0.2X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Console.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.UI.Wrappers.dll6.1.7221.110X
MicrosoftRSChart.dll2.0.0.175X
MicrosoftRSChartDesigner.dll2.0.0.175X
MobileWebConsole.dll6.1.7221.110X
MomADAdmin.exe6.1.7221.110X
MOMAgentInstaller.exe6.1.7221.110XX
MOMAgentInstallerPS.dll6.1.7221.110XX
MOMAgentManagement.dll6.1.7221.110XX
MomBidLdr.dll5.2.3790.1290XXX
MOMConnector.dll6.1.7221.110XXX
MomConnectorMessages.dll6.1.7221.110XXX
MOMConnectorPerformance.dll6.1.7221.110XXX
MomIISModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMModuleMsgs.dll6.1.7221.110XXX
MOMModules.dll6.1.7221.110XXX
mommodules2.dll6.1.7221.110XXX
MOMMsgs.dll6.1.7221.110X
MOMNetworkModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMPerfSnapshotHelper.exe6.1.7221.110XXX
MOMScriptAPI.dll6.1.7221.110XXX
MOMSCXLogModules.dll6.1.7000.277X
MOMV3.SP2_7221_signed.cabkhông áp d?ngXXX
MomWsManModules.dll6.1.7221.110XXX
MonitoringHost.exe6.1.7221.110XXX
MPConvert.exe6.1.7221.110X
MPExport.exe6.1.7221.110X
MPImport.exe6.1.7221.110X
MPVerify.exe6.1.7221.110X
OperationalDataReporting.exe6.1.7221.110X
OpsMgrVssWriterService.exe6.1.7221.110X
Planning_-_Logon_Counts_of_Privileged_Users.rdlkhông áp d?ngX
PrereqResource.dll6.1.7221.0X
RootWebConsole.dll6.1.7221.110X
RSSWebConsole.dll6.1.7221.110X
ScopingForm.aspxkhông áp d?ngX
SCXAgents.dll6.1.7000.295X
scxcertconfig.exe6.1.7000.277X
SecureStorageBackup.exe6.1.7221.110X
SecureStorageSDK.dll6.1.7221.110X
StateSummary.ascxkhông áp d?ngX
TitleBar.jskhông áp d?ngX
TraceConfig.exe6.1.7221.110XXX
tracefmtsm.exe6.1.7221.110XXX
TraceLogSM.exe6.1.7221.110XXX
Usage_-_Privileged_logon.rdlkhông áp d?ngX
Usage_-_User_Logon.rdlkhông áp d?ngX
ViewTypeFavoritesOverview.aspxkhông áp d?ngX
ViewTypeOverview.aspxkhông áp d?ngX
Web.Configkhông áp d?ng
WSSDiscovery.exe6.1.7221.110XX

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783850 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2783850 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783850

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com