Office uzdevumjoslas sa?snes var tikt par?d?tas k? tuk?as ikonas Windows RT

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2783838 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Risin?jums

Ja uzdevumjosla ?sin?jumtausti?iem Office Darbvirsmasre??ms ir main?ts uz tuk?a balta ikonas Windows RT, izmantot salabot ?o probl?mu nov?rst autom?tiski:

Svar?gi ?o to nov?rst,tikai attiecas uz Windows RT ier?c?s, kas nodro?inaAtjaunin?jums programmai Office Home and Student 2013 RT Preview (KB 2748583)instal?tas no vietnes Windows Update. Iesp?jams tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? citas valodas versijas Windows RT.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Labot patst?v?gi

Ja noteikt t? nestr?d?ja vai b?tu dr?z?k nov?rst ?o probl?mu, sevi, r?kojieties ??di:

Vispirms p?rsl?dzieties uz darbvirsmas re??mu un atspraust tuk?u sa?snes
  • Ar piesk?rienu, pieskarties un tur?t par tuk?u sa?sni uz da??m sekund?m un p?c tam atlaidiet. Pieskarieties Atspraust ?o programmu no uzdevumjoslas. Veiciet ?o darb?bu katrai tuk?as ikonas.
  • Ar peli, ar peles labo pogu noklik??iniet uz katra tuk?? ikonas un p?c tam izv?lieties Atspraust ?o programmu no uzdevumjoslas.
Tagad dodieties atpaka? uz s?kuma ekr?ns un re-pin katrai Office RT programmai uzdevumjosl?
  • Ar piesk?rienu, atrast Office programmu fl?zes, piem., Word RT un zv?liens leju gr?das fl?zes, lai to atlas?tu. Uzdevumjosl? pieskarieties Pin.
  • Ar peleslabo pogu noklik??iniet uz Office programmas fl?zes, piem., Word RT un p?c tam noklik??iniet uz Piespraust uzdevumjoslai.

Viens no programmas Office Home and Student 2013 RT tagad s?kt no uzdevumjoslas. Att?ls j?par?da pareizi, un nevajadz?tu sa?emt k??da.

Papildindorm?cija

Kad instal?jat Atjaunin?jums programmai Office Home and Student 2013 RT Preview no vietnes Windows Update, uzdevumjoslas ?sin?jumtausti?iem Office Darbvirsmas re??m? var par?d?ties k? balto tuk?u ikonas. Papildu k??das var sa?emt ar? no programmas ?sce?a ikonu, m??inot izmantot to.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2783838 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 14. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Home and Student 2013 RT Preview
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2783838 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2783838

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com