Thông tin v? các di chuy?n hư?ng d?n s? d?ng SharePoint Online n?i dung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Offboarding là kh? năng di chuy?n d? li?u t? Office 365 đ? chia s? t?p tin ho?c m?t máy tính đ?a phương. Đây là m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng. Tài li?u này mô t? các bư?c đ? ti?t ki?m m?t SharePoint tài li?u thư vi?n ho?c danh sách n?i dung t? m?t môi trư?ng SharePoint Online đ? chia s? t?p tin ho?c m?t máy tính đ?a phương.

Tài li?u này di?n t? t?nh hu?ng sau đây lưu tr? SharePoint Online:
 • Qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u web site lưu tr? các n?i dung c?a m?t Thư viện Tài liệu SharePoint Online. Đây là m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng khi b?n s? d?ng SharePoint Online.
 • Qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u danh sách lưu tr? n?i dung c?a m?t danh sách SharePoint. Đây là m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng khi b?n s? d?ng SharePoint Online.
 • Qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u danh sách lưu tr? các thông tin sau t? m?t danh sách SharePoint đ? Outlook:
  • M?c l?ch
  • m?c đ?a ch?
  • Thư viện Tài liệu
  • Danh sách th?o lu?n
  • Nhi?m v?
Tài li?u này không bao g?m các k?ch b?n sau đây:
 • Di chuy?n n?i dung SharePoint t? SharePoint Online đ? cài đ?t chuyên bi?t SharePoint đ?a phương: chuy?n n?i dung gi?a SharePoint Online và cài đ?t chuyên bi?t SharePoint đ?a phương không đư?c h? tr? trong phiên b?n này c?a SharePoint Online.
 • B?o t?n c?a thu?c tính n?i dung danh sách, ch?c năng, và m?i quan h?: SharePoint danh sách n?i dung có th? đư?c lưu tr? trong b?ng tính ho?c b? máy cơ s? d? li?u đ?nh d?ng b?ng. Các b?ng tính ho?c b?ng ch?a n?i dung t? danh sách SharePoint. Tuy nhiên, các tài s?n, quy?n, ch?c năng, và m?i quan h? gi?a các b?ng khác nhau và các m?c l?c không đư?c b?o t?n.

PHƯƠNG PHÁP

Lưu tr? Thư viện Tài liệu SharePoint Online n?i dung

Đ? lưu tr? n?i dung thư viện Tài liệu SharePoint Online, b?n ph?i có kh? năng đ? k?t n?i v?i các web site SharePoint Online c?a t? ch?c c?a b?n. B?n có th? t?i v? n?i dung thư viện Tài liệu c?a b?n và lưu chúng như b?n s? b?t k? t?p tin khác. Ngư?i qu?n tr? SharePoint Online có th? xem, t?i v? và lưu t?t c? các n?i dung thư viện Tài liệu trong t? ch?c c?a h? SharePoint Online các web site. Ch? s? h?u web site có th? xem, t?i v? và lưu t?t c? n?i dung thư viện Tài liệu t? các web site mà h? có quy?n truy c?p qu?n tr? viên.

Đ? lưu tài li?u thư vi?n n?i dung, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t m?c tin thư thoại đ?a phương đ? lưu tài li?u thư vi?n n?i dung c?a b?n.
 2. Duy?t đ?n Thư viện Tài liệu SharePoint.
 3. Nh?p vào tab Thư vi?n, và sau đó nh?p vàom? v?i Explorer.
 4. Ch?n các t?p tin đ? lưu, b?m chu?t ph?i vào t?p đ? ch?n, và sau đó nh?p vào Copy.
 5. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại trong đó đ? lưu các t?p tin, và sau đó click vào Paste.
 6. L?p l?i quá tr?nh này cho m?i Thư viện Tài liệu SharePoint.

  Lưu ? N?u cài đ?t chuyên bi?t Window Explorer c?a b?n hi?n th? ?n t?p tin và m?c tin thư thoại, b?n s? th?y các m?c tin thư thoại ?n trong c?u trúc t?p tin Thư viện Tài liệu. Các m?c tin thư thoại này ch?a ASPX trang và có th? đư?c b? qua m?t cách an toàn.
Thư viện Tài liệu SharePoint có th? ch?a nhi?u các lo?i t?p tin, và SharePoint duy tr? các thông tin v? m?i t?p tin SharePoint mua s?m. H?u h?t các thông tin khác này không đư?c b?o t?n khi t?p tin đư?c t?i xu?ng. Ví d?, các thông tin sau đây không ph?i là b?o t?n khi m?t t?p tin đư?c t?i v?:
 • tính chất tài liệu
 • phép truy nh?p t?p tin
 • Các liên k?t tương đ?i gi?a t?p tin
 • Thông tin công vi?c
 • Versioning thông tin
 • M?u

Lưu tr? danh sách SharePoint

Đ? lưu tr? n?i dung thư viện Tài liệu SharePoint Online, b?n ph?i có kh? năng đ? k?t n?i v?i các web site SharePoint Online c?a t? ch?c c?a b?n. Ngư?i lưu tr? SharePoint danh sách n?i dung ph?i có Excel 2010 ho?c Excel 2013 cài đ?t chuyên bi?t.

Lo?i danh sách SharePoint, sau đây có th? đư?c liên k?t v?i Outlook:
 • L?ch
 • Đ?a ch? liên h?
 • Nhi?m v?
 • Thư viện Tài liệu
 • Th?o lu?n
 • Danh sách
Đ? lưu tr? d? li?u danh sách SharePoint đ? Excel, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách SharePoint.
 2. Trêndanh sách ho?c Thư vi?n, tab, b?m vàoxu?t kh?u sang Excel.
 3. Ch?n m?.
 4. Trong m?c nh?p d? li?u, ch?n nơi b?n mu?n đ?t d? li?u (n?u đi?u này đư?c áp d?ng). Danh sách đư?c xu?t kh?u sang Excel.
 5. B?n có th? lưu các t?p tin vào m?c tin thư thoại đ?a phương c?a b?n.
 6. L?p l?i quá tr?nh này cho m?i danh sách SharePoint.

  Lưu ?Quá tr?nh này s? giúp ti?t ki?m m?c trong danh sách. N?i dung th?c t? ch?ng h?n như t?p tin và t?p tin đính kèm s? không đư?c lưu khi b?n s? d?ng phương pháp này.
Đ? lưu tr? m?t danh sách SharePoint l?ch đ? Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t đ?n l?ch SharePoint đ? đư?c lưu tr?.
 2. Clickthe l?ch tab, và sau đó b?m k?t n?i đ?n Outlook.
 3. Vào tr?nh đơn tác v? , b?m k?t n?i đ?n Outlook, và trong hộp thoại Outlook, b?m vào. L?ch lưu vào Outlook.
Đ? lưu tr? m?t danh sách SharePoint liên l?c đ? Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tr?nh duy?t vào danh sách đánh s? liên l?c SharePoint.
 2. Nh?p vào danh sách, và sau đó b?m k?t n?i đ?n Outlook.
 3. Trong hộp thoại theOutlook, b?m. danh sách đánh s? liên l?c đư?c lưu vào Outlook.
Đ? lưu tr? m?t danh sách nhiệm vụ SharePoint Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách tác v? SharePoint.
 2. Nh?p vàodanh sách, và sau đó b?mk?t n?i đ?n Outlook.
 3. Trong hộp thoại Outlook, b?m vào. danh sách nhiệm vụ đư?c lưu vào Outlook.
Đ? lưu tr? Thư viện Tài liệu SharePoint đ? Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t đ?n Thư viện Tài liệu SharePoint.
 2. Ribbon, nh?p vào Thư vi?n, và sau đó b?m k?t n?i đ?n Outlook.
 3. Trong hộp thoại Outlook, b?m vào. Thư vi?n đư?c lưu vào Outlook.
Đ? lưu tr? m?t danh sách SharePoint b?ng th?o lu?n đ? Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách SharePoint th?o lu?n.
 2. Trang Thư vi?n tab, b?mk?t n?i đ?n Outlook.
 3. Trong hộp thoại Outlook, b?m vào. Thư vi?n đư?c lưu vào Outlook.
OneDrive cho doanh nghi?p đ?ng b? khách hàng là m?t l?a ch?n b? sung mà cung c?p ch?c năng đ? H?y SharePoint kho?n m?c gián tuy?n và lưu chúng vào máy tính c?c b? c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng OneDrive cho doanh nghi?p đ?ng b? khách hàng, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

H?n ch? đư?c bi?t đ?n

SharePoint danh sách n?i dung ph?i đư?c xu?t kh?u sang Excel ho?c m?t b? máy cơ s? d? li?u truy c?p. Danh sách đơn gi?n có th? đư?c xu?t kh?u sang Excel. Tuy nhiên, n?u n?i dung c?a m?t t? bào duy nh?t vư?t quá gi?i h?n kích thư?c t?i đa di đ?ng c?a Excel 32,767 kí t? đ?i di?n, các thông tin mà vư?t quá t?i đa là b? m?t. N?u danh sách c?a b?n ch?a các t? bào l?n, b?n nên xu?t kh?u đ? truy c?p.

danh sách SharePoint đư?c s? d?ng đ? lưu tr? các d? li?u ph?c t?p như wiki và blog. Các h?nh th?c d? li?u ph?c t?p bao g?m m?t s? b?ng. Ví d?, blog b?ng là như sau: danh m?c, bài vi?t, b?nh lu?n, liên k?t và blog khác. Cho k?t qu? t?t nh?t, xu?t kh?u wiki và blog đ? truy c?p. Khi wiki và blog đư?c xu?t kh?u đ? truy c?p, m?i ngư?i trong s? các b?ng đư?c xu?t kh?u m?t cách chính xác. Tuy nhiên, t?t c? các tài s?n, quy?n h?n và m?i quan h? gi?a các b?ng và n?i dung đang b? m?t.

Khi b?n xu?t d? li?u danh sách đ? truy c?p ho?c Excel, danh sách d? li?u s? đư?c lưu. Tuy nhiên, t?p tin đính kèm và các tài li?u trong danh sách s? không đư?c lưu tr?. Đ? lưu tr? t?p tin đính kèm và các văn b?n, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "N?i dung Thư viện Tài liệu lưu tr? SharePoint Online".

Tài nguyên b? sung

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng và kh?c ph?c s? c? "M? v?i Explorer", nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629108 Làm th? nào đ? s? d?ng l?nh "M? v?i Explorer" và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i tùy ch?n này trong SharePoint Online cho Office 365
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính di đ?ng d? li?u trong SharePoint Online, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
D? li?u portability
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?ng b? hóa danh sách SharePoint 2010 b?ng cách s? d?ng truy c?p 2010, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Đ?ng b? hóa danh sách SharePoint 2010 v?i truy c?p 2010


V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783484 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Online
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365p o365m o365022013 kbmt KB2783484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com