TCP/UDP ports đư?c s? d?ng b?i Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278339 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Cho các m?c đích c?a c?u h?nh tư?ng l?a ho?c đ? g? r?i v?n đ? liên l?c, nó có th? h?u ích đ? bi?t nh?ng g? c?ng TCP/UDP Exchange 2000 Server và Exchange 2000 Conferencing Server đang s? d?ng. Bài vi?t này cung c?p m?t b?n tóm t?t ng?n g?n ph? bi?n nh?t c?ng, giao th?c, và các d?ch v? đư?c s? d?ng. Danh sách không đ?m b?o đư?c hoàn thành.

THÔNG TIN THÊM

 • Giao thức: LDAP
  C?ng (TCP/UDP): 389 (TCP)
  Mô tả: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), đư?c s? d?ng b?i Active Directory, Active Directory k?t n?i và thư m?c Microsoft Exchange Server 5.5.
 • Giao thức: LDAP/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 636 (TCP)
  Mô tả: LDAP qua Secure Sockets Layer (SSL). Khi SSL đư?c kích ho?t, LDAP d? li?u đư?c truy?n và nh?n đư?c m? hóa. Đ? cho phép SSL, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính vào b? đi?u khi?n tên mi?n ho?c máy tính Exchange Server 5.5.
 • Giao thức: LDAP
  C?ng (TCP/UDP): 379 (TCP)
  Mô tả: D?ch v? sao nhân b?n các trang web (SRS) s? d?ng TCP c?ng 379.
 • Giao thức: LDAP
  C?ng (TCP/UDP): 390 (TCP)
  Mô tả: Trong khi không m?t LDAP c?ng tiêu chu?n, TCP c?ng 390 là c?ng thay th? đư?c đ? ngh? đ? c?u h?nh giao th?c Exchange Server 5.5 LDAP khi Exchange Server 5.5 ch?y trên m?t b? đi?u khi?n vùng Microsoft Windows 2000 Active Directory.
 • Giao thức: LDAP
  C?ng (TCP/UDP): 3268 (TCP)
  Mô tả: Danh m?c toàn c?u. Danh m?c toàn c?u Windows 2000 Active Directory (mà th?c s? là đi?u khi?n vùng "vai tr?") l?ng nghe trên TCP c?ng 3268. Khi b?n đang g? r?i các v?n đ? có th? liên quan đ?n m?t c?a hàng toàn c?u, k?t n?i v?i c?ng 3268 ? LDP.
 • Giao thức: LDAP/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 3269 (TCP)
  Mô tả: Danh m?c toàn c?u trên SSL. Các ?ng d?ng k?t n?i v?i c?ng TCP 3269 c?a m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u có th? chuy?n và nh?n d? li?u SSL đư?c m? hóa. Đ? c?u h?nh m?t danh m?c toàn c?u đ? h? tr? SSL, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính vào danh m?c toàn c?u.
 • Giao thức: IMAP4
  C?ng (TCP/UDP): 143 (TCP)
  Mô tả: Internet Message Access Protocol Phiên b?n 4, có th? đư?c s? d?ng b?i khách hàng "d?a trên các tiêu chu?n" ch?ng h?n như Microsoft Outlook Express ho?c Netscape Communicator đ? truy c?p vào máy ch? thư đi?n t?. IMAP4 ch?y trên đ?u trang c?a d?ch v? Admin Microsoft Internet Information Service (IIS) (Inetinfo.exe), và cho phép khách hàng truy c?p vào kho thông tin Exchange 2000.
 • Giao thức: IMAP4/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 993 (TCP)
  Mô tả: IMAP4 trên SSL s? d?ng TCP c?ng 993. Trư?c khi m?t máy ch? Exchange 2000 h? tr? IMAP4 (ho?c b?t k? giao th?c khác) trên SSL, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính trên h? ph?c v? Exchange 2000.
 • Giao thức: POP3
  C?ng (TCP/UDP): 110 (TCP)
  Mô tả: Post Office Protocol Phiên b?n 3, cho phép khách hàng "d?a trên các tiêu chu?n" như Outlook Express ho?c Netscape Communicator đ? truy c?p vào máy ch? thư đi?n t?. Như v?i IMAP4, POP3 ch?y trên đ?u trang c?a các d?ch v? IIS Admin, và cho phép khách hàng truy c?p vào kho thông tin Exchange 2000.
 • Giao thức: POP3/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 995 (TCP)
  Mô tả: POP3 trên SSL. Đ? kích ho?t tính năng POP3 trên SSL, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính trên h? ph?c v? Exchange 2000.
 • Giao thức: NNTP
  C?ng (TCP/UDP): 119 (TCP)
  Mô tả: Giao th?c giao thông m?ng tin t?c, đôi khi đư?c g?i là giao th?c Usenet, cho phép "d?a trên các tiêu chu?n" khách hàng truy c?p vào các thư m?c công c?ng trong kho thông tin. Như v?i IMAP4 và POP3, NNTP là ph? thu?c vào d?ch v? Admin IIS.
 • Giao thức: NNTP/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 563 (TCP)
  Mô tả: NNTP trên SSL. Đ? kích ho?t tính năng NNTP trên SSL, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính trên Exchange 2000 Server.
 • Giao thức: HTTP
  C?ng (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Mô tả: Hyper-văn b?n chuy?n giao th?c là giao th?c đư?c s? d?ng ch? y?u b?i Microsoft Outlook Web Access (OWA), nhưng c?ng cho phép m?t s? hành đ?ng hành chính trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?. HTTP đư?c th?c hi?n thông qua World Wide Web Publishing Service (W3Svc), và ch?y trên đ?u trang c?a d?ch v? Admin IIS.
 • Giao thức: HTTP/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 443 (TCP)
  Mô tả: HTTP trên SSL. Đ? cho phép HTTP trên SSL, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính trên h? ph?c v? Exchange 2000.
 • Giao thức: SMTP
  C?ng (TCP/UDP): 25 (TCP)
  Mô tả: SMTP, là n?n t?ng cho t?t c? các e-mail giao thông trong Exchange 2000. D?ch v? SMTP (SMTPSvc) ch?y trên đ?u trang c?a d?ch v? Admin IIS. Không gi?ng như IMAP4, POP3, NNTP, và HTTP, SMTP trong Exchange 2000 không s? d?ng m?t c?ng riêng bi?t cho thông tin liên l?c an toàn (SSL), nhưng thay vào đó, s? d?ng m?t "an ninh trong ban nh?c sub-system" đư?c g?i là an ninh l?p v?n t?i (TLS).
 • Giao thức: SMTP/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 465 (TCP)
  Mô tả: SMTP trên SSL. TCP c?ng 465 là dành b?i ngành công nghi?p ph? bi?n th?c hành cho truy?n thông SMTP an toàn b?ng cách s? d?ng giao th?c SSL. Tuy nhiên, không gi?ng như IMAP4, POP3, NNTP, và HTTP, SMTP trong Exchange 2000 không s? d?ng m?t c?ng riêng bi?t cho thông tin liên l?c an toàn (SSL), nhưng thay vào đó, s? d?ng m?t "an ninh trong ban nh?c sub-system" đư?c g?i là an ninh l?p v?n t?i (TLS). Đ? cho phép TLS đ? làm vi?c trên Exchange 2000, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? máy tính trên h? ph?c v? Exchange 2000.
 • Giao thức: SMTP/LSA
  C?ng (TCP/UDP): 691 (TCP)
  Mô tả: The Microsoft Exchange Routing Engine (c?n đư?c g?i là RESvc) l?ng nghe đ? đ?nh tuy?n thông tin nhà nư?c liên k?t trên c?ng TCP 691. Exchange 2000 s? d?ng đ?nh tuy?n thông tin tr?ng thái liên k?t cho các tuy?n đư?ng thư và b?ng đ?nh tuy?n thư?ng xuyên đư?c C?p Nh?t. Thu?t toán tr?ng thái k?t (LSA) Lan truy?n thông tin tr?ng thái chuy?n đi chơi gi?a các máy ch? Exchange 2000. Thu?t toán này d?a trên giao th?c Open Shortest Path First (OSPF) t? công ngh? m?ng, và chuy?n liên k?t thông tin tr?ng thái gi?a các nhóm đ?nh tuy?n b?ng cách s? d?ng đ?ng t? l?nh X-LSA-2 qua SMTP và b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i Transmission Control Protocol (TCP) đ?n c?ng 691 trong m?t nhóm đ?nh tuy?n.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  260995Đ?nh ngh?a c?a các thành ph?n giao thông quan tr?ng trong Exchange 2000 Server
 • Giao thức: RVP
  C?ng (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Mô tả: RVP là n?n t?ng cho nh?n tin đ? trao đ?i 2000. Trong khi giao ti?p RVP b?t đ?u v?i TCP c?ng 80, máy ch? m?t cách nhanh chóng thi?t l?p m?t k?t n?i m?i cho khách hàng trên m?t c?ng TCP không lâu trên 1024. B?i v? c?ng này không đư?c bi?t trư?c, các v?n đ? t?n t?i khi b?n b?t nh?n tin thông qua tư?ng l?a.
 • Giao thức: IRC/IRCX
  C?ng (TCP/UDP): 6667 (TCP)
  Mô tả: Internet Relay Chat (IRC) là giao th?c tr? chuy?n. IRCX là phiên b?n m? r?ng đư?c cung c?p b?i Microsoft. Trong khi TCP port 6667 là c?ng ph? bi?n nh?t cho IRC, TCP c?ng 7000 c?ng r?t thư?ng đư?c s? d?ng.
 • Giao thức: IRC/SSL
  C?ng (TCP/UDP): 994 (TCP)
  Mô tả: IRC (ho?c Chat) trên SSL. IRC ho?c IRCX qua SSL không đư?c h? tr? trong Exchange 2000.
 • Giao thức: X.400
  C?ng (TCP/UDP): 102 (TCP)
  Mô tả: ITU-T khuy?n ngh? X.400 th?c s? là m?t lo?t các khuy?n ngh? cho x? l? h? th?ng (MHS) qua thư đi?n t? nên như th?. TCP c?ng 102 đư?c đ?nh ngh?a trong IETF RFC-1006, miêu t? OSI truy?n thông qua m?t m?ng TCP/IP. Trong ng?n, TCP c?ng 102 là c?ng tác nhân truy?n thư Exchange (MTA) s? d?ng đ? giao ti?p v?i khác X.400 có kh? năng MTAs.
 • Giao thức: MS-RPC
  C?ng (TCP/UDP): 135 (TCP)
  Mô tả: Microsoft Remote th? t?c g?i là m?t Microsoft th?c hi?n các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPCs). TCP port 135 là th?c s? ch? là RPC Locator Service, mà là gi?ng như công ty đăng k? cho t?t c? d?ch RPC cho phép v? mà ch?y trên m?t máy ch? c? th?. Trong trao đ?i 2000, đ?nh tuy?n nhóm k?t n?i dùng RPC thay v? c?a SMTP khi m?c tiêu bridgehead máy ch? đang ch?y Exchange 5.5. Ngoài ra, m?t s? ho?t đ?ng hành chính yêu c?u RPC. Đ? c?u h?nh tư?ng l?a đ? cho phép lưu lư?ng truy c?p RPC, nhi?u c?ng nhi?u hơn ch? c?n 135 ph?i đư?c b?t.
 • Giao thức: T.120
  C?ng (TCP/UDP): 1503 (TCP)
  Mô tả: ITU-T khuy?n ngh? T.120 là m?t lo?t các đ? ngh? xác đ?nh d? li?u h?i ngh? truy?n h?nh. H?i ngh? truy?n d? li?u đư?c th?c hi?n v? phía máy ch? như là m?t công ngh? h?i ngh? truy?n h?nh nhà cung c?p (CTP) trong các đa đi?m ki?m soát đơn v? (MCU), mà là m?t thành ph?n c?a h?i th?o trao đ?i d?ch v? (ECS). H?i ngh? truy?n d? li?u đư?c th?c hi?n ? phía khách hàng như tr? chuy?n, ?ng d?ng chia s?, b?ng tr?ng và t?p tin chuy?n giao trong Microsoft NetMeeting.
 • Giao thức: ULS
  C?ng (TCP/UDP): 522 (TCP)
  Mô tả: D?ch v? đ?nh v? ngư?i s? d?ng là m?t lo?i d?ch v? thư m?c Internet cho h?i ngh? khách hàng, ch?ng h?n như NetMeeting. Exchange 2000 Server và Exchange 2000 Conferencing Server không th?c hi?n m?t ULS, nhưng thay vào đó h?y t?n d?ng Active Directory cho d?ch v? thư m?c (b?ng TCP c?ng 389).
 • Giao thức: H.323 (Video)
  C?ng (TCP/UDP): 1720 (TCP)
  Mô tả: ITU-T khuy?n ngh? H.323 xác đ?nh h?i ngh? truy?n h?nh đa phương ti?n. TCP port 1720 là H.323 g?i (video) thi?t l?p c?ng. Sau khi m?t khách hàng k?t n?i, h? ph?c v? H.323 th?a thu?n m?t c?ng UDP m?i, năng đ?ng s? đư?c s? d?ng cho streaming d? li?u.

  161931 C?u h?nh MTA TCP/IP port # cho X.400 và RPC l?ng nghe
  H.323 Video Conferencing đư?c th?c hi?n v? phía máy ch? như m?t CTP ngày MCU trong ECS. V? phía khách hàng, nó đư?c th?c hi?n như Video trong NetMeeting.
 • Giao thức: Audio
  C?ng (TCP/UDP): 1731 (TCP)
  Mô tả: H?i ngh? truy?n h?nh âm thanh đư?c kích ho?t trong nhi?u cách tương t? như H.323 video conferencing đư?c kích ho?t trong Exchange 2000 Server. Sau khi khách hàng k?t n?i v?i c?ng TCP 1731, năng đ?ng c?ng m?i thương lư?ng cho bi?t thêm streaming d? li?u.
 • Giao thức: DNS
  C?ng (TCP/UDP): 53 (TCP)
  Mô tả: Domain Name System (DNS) là trung tâm c?a t?t c? các d?ch v? và ch?c năng c?a Windows 2000 Active Directory và Exchange 2000 Server. B?n không th? đánh giá th?p nh?ng tác đ?ng là m?t v?n đ? DNS có th? có trên h? th?ng. Do đó, khi các v?n đ? d?ch v? phát sinh, nó luôn luôn t?t đ? xác minh đ? phân gi?i tên thích h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278339 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB278339 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278339

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com