Ho?t đ?ng WinRM Hyper-V không thành công trên máy tính ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 có Windows Management Framework 3,0 cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2781512 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n qu?n l? m?t Hyper-V máy ch? t? m?t máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Management Framework (WMF) 3.0 trên máy tính.
 • B?n s? d?ng Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh (SCVMM) đ? qu?n l? Hyper-V máy ch? và máy ?o.
Trong trư?ng h?p này, "Đ?t" ho?t đ?ng gi?a Windows Remote Management (WinRM) và Hyper-V không thành công. V? v?y, SCVMM không th? qu?n l? các b?n C?p Nh?t cho máy tính ho?c máy ?o. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
S? l?i:-2147024882 0x8007000E
Không đ? lưu tr? có s?n đ? hoàn t?t thao tác này.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1. Ngoài ra, b?n ph?i có Windows Management Framework (WMF) 3.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
C?a s? 7 vàWindows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM,SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
WinRM.cmdkhông áp d?ng3513 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng204,10513 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmagent.dll6.2.9200.1639821,50418 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmagent.MOFkhông áp d?ng82213 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmagentuninstall.MOFkhông áp d?ng75413 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67513 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.2.9200.1639830,20818 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.2.9200.1639856,83218 Tháng 12 năm 201206:42x 86
Wsmauto.dll6.2.9200.16398138,75218 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43013 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmgcdeps.dll6.2.9200.16398526,84818 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmplpxy.dll6.2.9200.1639810.240 ngư?i18 Tháng 12 năm 201206:42x 86
Wsmprovhost.exe6.2.9200.1639835,84018 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i13 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmres.dll6.2.9200.1639860,41613 Tháng 12 năm 201222:59x 86
Wsmsvc.dll6.2.9200.163982,039,29618 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42613 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.2.9200.20586226,81618 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
WinRM.cmdkhông áp d?ng3513 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng204,10513 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmagent.dll6.2.9200.1639826,11213 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmagent.MOFkhông áp d?ng82213 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmagentuninstall.MOFkhông áp d?ng75413 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67513 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.2.9200.1639828.67213 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmanmigrationplugin.dll6.2.9200.1639866,56013 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmauto.dll6.2.9200.16398157,18413 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43013 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmgcdeps.dll6.2.9200.16398630,78413 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmplpxy.dll6.2.9200.1639813,82413 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmprovhost.exe6.2.9200.1639830,72013 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i13 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmres.dll6.2.9200.1639860,41613 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmsvc.dll6.2.9200.163982,832,38413 Tháng 12 năm 201222:57x 64
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42613 Tháng 12 năm 201222:57không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.2.9200.20586308,73618 Tháng 12 năm 201206:06x 64
WinRM.cmdkhông áp d?ng3513 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng204,10513 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmagent.dll6.2.9200.1639821,50418 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmagent.MOFkhông áp d?ng82213 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmagentuninstall.MOFkhông áp d?ng75413 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67513 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.2.9200.1639830,20818 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.2.9200.1639856,83218 Tháng 12 năm 201206:42x 86
Wsmauto.dll6.2.9200.16398138,75218 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43013 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmgcdeps.dll6.2.9200.16398526,84818 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmplpxy.dll6.2.9200.1639810.240 ngư?i18 Tháng 12 năm 201206:42x 86
Wsmprovhost.exe6.2.9200.1639835,84018 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i13 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmres.dll6.2.9200.1639860,41613 Tháng 12 năm 201222:59x 86
Wsmsvc.dll6.2.9200.163982,039,29618 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42613 Tháng 12 năm 201222:59không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.2.9200.20586226,81618 Tháng 12 năm 201206:41x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các k?ch b?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2795043 Qu?n l? Hyper-V máy ch? b?ng cách s? d?ng máy ?o qu?n l? th?t b?i v?i l?i: 0x8033803b sau khi cài đ?t chuyên bi?t WMF 3.0

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
 
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_5d79be5d2c3f651e42e40a4bba317a45_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22197_none_b89de018c0cc44aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)15:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22197_none_be135993af8c8164.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin194,964
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9a3eceeb917358c74b9ddbf1b8bd060a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22197_none_68f81fab60e2df1f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.090
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)15:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22197_none_1a31f51767e9f29a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin194,970
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22197_none_24869f699c4ab495.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin189,607
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)12:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2781512 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2781512 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2781512

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com