Windows XP ngư?i dùng có th? t?i v? và ghi m?t tiêu chu?n ISO vào m?t ổ đĩa DVD ho?c USB cho Windows 8 phương ti?n truy?n thông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2780338 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng


Trong m?t s? k?ch b?n, b?n c?n ph?i t?i v? và t?o ra phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 vào m?t đ?a DVD ho?c ? USB đ? s?a ch?a m?t máy tính Windows 8. Qu? v? không th? ghi các v?t ch?a cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 t? m?t máy tính Windows XP.

Nguyên nhân

Windows XP không h? h?u tr? đ?t m?t t?p tin ISO vào m?t đ?a DVD ho?c ? USB, và b?n s? c?n ph?i mua phương ti?n sao lưu.

Gi?i pháp

Quan tr?ng: N?u v?n đ? là b?n c?n ph?i s?a ch?a Windows 8, b?n nên đ?u tiên c? g?ng s?a ch?a Windows 8 b?ng cách s? d?ng khôi ph?c, làm m?i ho?c thi?t l?p l?i các ch?c năng trong Windows 8. Dư?i đây là nh?ng g? khôi ph?c l?i, làm m?i ho?c đ?t l?i s? làm:
 • Khôi ph?c l?i là m?t cách đ? hoàn tác thay đ?i h? th?ng g?n đây đ? máy tính c?a b?n.
 • Làm m?i s? cài xác lập lại Windows và gi? t?p tin cá nhân, cài đ?t chuyên bi?t và ?ng d?ng mà b?n cài đ?t chuyên bi?t t? các c?a hàng c?a b?n.
 • Đ?t l?i s? cài xác lập lại Windows nhưng xóa các t?p tin, cài đ?t chuyên bi?t, và ?ng d?ng - ngo?i tr? ?ng d?ng đi kèm v?i máy tính c?a b?n.
Làm theo các bư?c ? đâyđ? khôi ph?c l?i, làm m?i, ho?c thi?t l?p l?i máy tính c?a b?n.

N?u b?n không th? khôi ph?c l?i, làm m?i, ho?c thi?t l?p l?i máy tính c?a b?n, h?y làm theo m?t trong nh?ng phương pháp này đ? có đư?c phương ti?n sao lưu ho?c ghi t?p Windows 8 ISO vào m?t đ?a DVD ho?c ? USB:

Phương pháp 1: Có đư?c phương ti?n sao lưu:


 • Tùy ch?n 1: n?u b?n mua Windows 8 tr?c tuy?n t?Windowsnhưng không ch?n tùy ch?n đ? bao g?m m?t đ?a DVD sao lưu Windows 8, b?n có th? s? d?ng cácWindows đ?t hàng tóm t?tTrang đ? mua phương ti?n sao lưu và có nó đư?c v?n chuy?n cho b?n.  B?n s? c?n c?a b?n đ? s? và địa chỉ email đ? kí nh?p.
 • Tùy ch?n 2: n?u b?n đ? không mua Windows 8 t? Microsoft Store, liên h? v?i các nhà bán l? nơi mà b?n đư?c mua Windows 8 đ? t?m ra các tùy ch?n cho vi?c thu th?p phương ti?n sao lưu.
 

Phương pháp 2: Ghi các t?p tin Windows 8 ISO vào đ?a DVD ho?c USB ổ đĩa b?ng cách s? d?ng m?t máy tính khác


Lưu ? quan tr?ng:

 1. B?n không th? t?i v? và ghi t?p tin ISO t? m?t phiên b?n 64 bit c?a Windows 7 và sau đó s? d?ng t?p tin đó đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 trên m?t 32-bit PC. B?n có th? t?i v? và ghi t?p tin ISO t? m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows và sau đó s? d?ng t?p tin đó đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 trên 32 bit ho?c 64 bit máy tính; Tuy nhiên, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t nó trên m?t máy tính 64-bit, Windows s? v?n là 32 bit.
 2. PC thay th? ph?i s? d?ng cùng m?t ngôn ng? phiên b?n c?a Windows như máy tính b?n đang đi đ? nâng c?p.
 3. PC thay th? c?ng ph?i đáp ?ng t?t c? cácyêu c?u h? th?ngđ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 8.


N?u b?n có quy?n truy c?p vào Windows Vista ho?c Windows 7 máy tính, b?n có th? t?i v? và ghi t?p tin Windows 8 ISO vào m?t đ?a DVD ho?c USB đ? t?o Windows 8 ch?a tr?nh cài đ?t; và sau đó s? d?ng r?ng phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c s?a ch?a Windows 8.

Đ? làm đi?u này, h?y vào các T?i v? Windows 8 Trang máy tính, đ?m b?o r?ng b?n đang k?t n?i v?i internet và nh?p đúp vào liên k?t đ? t?i v? và B?t đ?u cài đ?t; ch?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? ghi vào đ?a DVD ho?c USB.Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2780338 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbmt KB2780338 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2780338

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com