Kh?c ph?c: "Không chính xác cú pháp g?n 'IDENTITY_VALUE'" l?i khi b?n c? g?ng đ? gi?i m? d? li?u đư?c di chuy?n t? m?t b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 ho?c trong SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2780146 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t khóa đ?i x?ng t? m?t nhà cung c?p qu?n l? khóa m? r?ng (EKM) trong Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012 ho?c Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • B?n m? hóa m?t s? d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng này khóa đ?i x?ng.
 • B?n di chuy?n d? li?u b? máy cơ s? d? li?u khác.
 • B?n c? g?ng t?o ra m?t khóa đ?i x?ng trong b? máy cơ s? d? li?u m?i t? các nhà cung c?p EKM tương t?. Tuy nhiên, các d? li?u đ? m?t m? trong b? máy cơ s? d? li?u m?i không th? đư?c gi?i m? b?i v? khóa đ?i x?ng m?i đư?c t?o ra có m?t s? GUID, và con s? GUID này khác v?i t? khóa đ?i x?ng ban đ?u đư?c m? hóa các d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u ban đ?u.
 • Đ? tái t?o khóa đ?i x?ng b?ng cách s? d?ng cùng m?t GUID như khóa đ?i x?ng ban đ?u, b?n s? d?ng tùy ch?n IDENTITY_VALUE đ? xác đ?nh c?m t? nh?n d?ng đư?c s? d?ng v?i khóa đ?i x?ng ban đ?u.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Msg 102, c?p 15, trạm đậu 1, d?ng 3 không chính xác cú pháp g?n 'IDENTITY_VALUE'

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update 6 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2728897 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Tích l?y Update 11 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2812683 11 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Cumulative Update 9 for SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3)

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2799883 Cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

Cumulative Update 4 for SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777358 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, gi?i m? d? li?u trư?c khi b?n di chuy?n nó đ?n b? máy cơ s? d? li?u th? hai. Sau khi b?n di chuy?n d? li?u vào b? máy cơ s? d? li?u khác, s? d?ng m?t ch?a khóa m?i đ? m? hóa d? li?u.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2780146 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2780146 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2780146

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com