"Máy tính c?a b?n dư?ng như đư?c c?u h?nh đúng, nhưng thi?t b? ho?c ngu?n tài nguyên (máy ch? DNS) không đáp ?ng" l?i tin thư thoại trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2779064 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên máy tính đang ch?y Windows 7, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Máy tính c?a b?n dư?ng như đư?c c?u h?nh đúng, nhưng thi?t b? ho?c ngu?n tài nguyên (máy ch? DNS) không đáp ?ng
Khi v?n đ? này x?y ra, b?n không th? k?t n?i v?i Internet.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y th? m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Kh?i đ?ng l?i router

Lo?i b? các dây đi?n t? các b? đ?nh tuy?n. Sau khi t?t c? các đèn trên router đ? đi ra ngoài, ch? ít nh?t 10 giây, và sau đó k?t n?i dây đi?n t?i b? đ?nh tuy?n.

Phương pháp 2: Đ?t c?u h?nh các thi?t đ?t TCP/IP

Đ?t c?u h?nh các thi?t đ?t TCP/IP. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m chu?ttrạm đậu xem m?ng và nhi?m v? theo M?ng và Internet.
 3. B?m chu?t Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t adapter.
 4. B?m chu?t ph?i vàoLocal Area Connection, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Ch?n Internet Protocol phiên b?n 6 (TCP/IPv6), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. Ch?n T? đ?ng thu đ?a ch? IPv6, ch?n Có đư?c máy ch? DNS đ?a ch? t? đ?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Ch?n Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. Ch?nCó đư?c m?t đ?a ch? IP t? đ?ng, ch?n Có đư?c máy ch? DNS đ?a ch? t? đ?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

Phương pháp 3: S? d?ng công c? dòng lệnh Ipconfig

S? d?ng công c? dòng lệnh Ipconfig. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, lo?i d?u ki?m nh?c l?nh trong các tra c?u các chương tr?nh và các t?p tin h?p, b?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? các l?nh sau đây. Nh?n Enter sau m?i l?nh.
  ipconfig/flushdns

  ipconfig /registerdns

  ipconfig/Release

  ipconfig / làm m?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?nh Ipconfig và nh?ng g? h? làm, h?y vào web site Microsoft Technet sau đây:
Thông tin chung v? l?nh Ipconfig

Thu?c tính

ID c?a bài: 2779064 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
T? khóa: 
kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2779064 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2779064

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com