T?p tin s? tr? thành b? h?ng khi b?n c? g?ng đ? ghi đè lên các t?p tin trong khi nó đư?c m? ra b?i các ngư?i dùng khác trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778834 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n lưu tr? m?t lo?i nh?t đ?nh c?a t?p tin h?nh ?nh trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? đư?c lưu tr? trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng m?t ph?n m?m qu?n l? nh?t đ?nh cho các t?p tin h?nh ?nh trên m?t máy tính khách hàng có giao th?c máy ch? tin thư thoại ch?n (giao th?c SMB) phiên b?n 2 đư?c kích ho?t.
 • B?n s? d?ng ph?n m?m qu?n l? đ? m? m?c tin thư thoại chia s? khi ngư?i dùng khác đang c? g?ng đ? ghi đè lên các t?p tin h?nh ?nh trên máy tính c?a khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, các t?p tin h?nh ?nh tr? thành b? h?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? máy tính không th?c hi?n m?t t?p tin đi?u khi?n kh?i (FCB) kh?i khi l?n đ?u b?n m? FCB không tr? ch?m.

Lưu ?Windows có m?t tính năng trong các ho?t đ?ng t?o cho phép các ? khóa cơ h?i đ? phá v? vào quá tr?nh t?o. Hành vi này đư?c s? d?ng đ? tránh m?t t?nh hu?ng ch?t khóa. Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, FCB có th? kh?i t?o b?t k? ? khóa cơ h?i hi?n t?i ho?c m?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.1715796,25602 Tháng 8 năm 201102: 50x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2136097,28002 Tháng 8 năm 201102: 51x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.1798896,76801 Tháng 12 năm 201102: 47x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2214997,28001 Tháng 12 năm 201102: 39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.17157126,97602 Tháng 8 năm 201103: 01x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21360128,51202 Tháng 8 năm 201103: 07x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.17988128,00001 Tháng 12 năm 201103: 03x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22149128,00001 Tháng 12 năm 201102: 56x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.17157306,68802 Tháng 8 năm 201102: 20IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21360313,34402 Tháng 8 năm 201102: 34IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.17988310,27201 Tháng 12 năm 201102: 16IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22149310,78401 Tháng 12 năm 201102: 25IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_3cacd4e1687da4f1c408a3ae0433df2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22149_none_a01b98615e5445f4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_6e1a45a9eef6ad748826f47b6ee871e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17988_none_97998b7de6d229a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_d0c1d895f94e8c268a4aada06f131180_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17157_none_f4ed8836c7e0b00d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_eabf486aa5025aa060ffb9867fd30511_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21360_none_28601b17e5eafa61.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17157_none_8ad3a182eaff7495.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21360_none_8b4b6e42042b7c16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17988_none_8c9ab8d2e83d1790.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22149_none_8d506dba0139942f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7f613e735c1a024bd697e015c13f84fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22149_none_97be294daae24157.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b55b92afab66027d212dd0a86041e4c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17157_none_4cb89fee8eb0f175.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b8bac9b14024ea7cfdc56bd1cdc36fca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17988_none_38f64cdc7d5a7fc3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ec794e18d6bb98fd74353ca4c902df25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21360_none_a8610cac7852689d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17157_none_e6f23d06a35ce5cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21360_none_e76a09c5bc88ed4c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17988_none_e8b95456a09a88c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22149_none_e96f093db9970565.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0e07f2b5ea3690b9ac0a7fbbdeb2f31f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17988_none_ea9f0a22e0683220.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_33cec9b1262a6ee88514ec1a20e146b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21360_none_d5626b90a80b7a6e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_43b9375d4b20bb2bf5ff997a4caf5453_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17157_none_f669cb56ebbe1df3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_58cc6f984e70889ceda277701a6f6c84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22149_none_23eca1c10abe43ce.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17157_none_8ad54578eafd7d91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21360_none_8b4d123804298512.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17988_none_8c9c5cc8e83b208c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22149_none_8d5211b001379d2b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)01 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778834 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778834 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778834

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com