Mô t? C?p Nh?t Rollup 7 phiên b?n 3 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778158 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n C?p Nh?t Rollup 7 phiên b?n 3 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). B?n c?p nh?t này là ngày ngày 13 tháng 12 năm 2011. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau đây v? update rollup:
  • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t
  • Làm th? nào đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t rollup
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

Update rollup này đư?c rereleased đ?n đ?a ch? các l? h?ng đư?c xác đ?nh trong trư?c s?a ch?a cho các v?n đ? đư?c mô t? trong Microsoft Security Bulletin MS12-058 - quan tr?ng.

B?n c?p nh?t này thay th? ban đ?u KB2743248, và KB2756496 C?p Nh?t.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin rollup

Các t?p tin có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:
T?i v? các gói Exchange2010-KB2778158-x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: ngày 13 tháng 12 năm 2011.


Các thông tin quan tr?ng dành cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này trên m?t máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t th?i gian. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o ra h?nh ?nh ngu?n g?c cho qu?c h?i net.

Hành vi này là do yêu c?u m?ng đ? k?t n?i v?i các http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL web site. Nh?ng yêu c?u m?ng đ?i di?n cho các n? l?c đ? truy c?p danh sách thu h?i gi?y ch?ng nh?n cho m?i l?p ráp các h?nh ?nh ngu?n g?c th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, b?i v? các máy ch? Exchange không đư?c k?t n?i v?i Internet, t?ng yêu c?u ph?i ch? đ?i đ? th?i gian trư?c khi quá tr?nh di chuy?n trên.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên menu công c? trong Windows Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vào tab nâng cao .
  2. Trong ph?n b?o m?t , b?m đ? b? ch?n hộp kiểm ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n , và sau đó nh?p vào OK.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n r? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer, ch? khi máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n m?t l?n n?a.

V?n đ? c?p nh?t trên các máy tính có tùy ch?nh Outlook Web App t?p tin

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup, chúng tôi khuyên b?n nên th?c hi?n m?t sao lưu c?a b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh Outlook Web App, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Outlook Web App tu? bi?n chi ti?t
Khi b?n áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i tái t?o các tùy ch?nh Outlook Web App trong Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng b?n C?p Nh?t trên các máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt Internet trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? truy c?p khách hàng không Internet đ?i m?t:
  • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
  • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.

Lưu ? Cho các c?u h?nh Exchange Server 2010, b?n không ph?i áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? trong m?t th? t? nh?t đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Exchange Server 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP1 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


Các b?n ghi d?ch v? yêu c?u t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? các C?p Nh?t Rollup 7 phiên b?n 3 cho Exchange Server 2010 SP1, h?y s? d?ng Add or Remove Programs trong Panel điều khiển đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t 2778158.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778158 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2778158 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778158

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com