C?p Nh?t s?a ch?a several các v?n đ? báo cáo xem sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778094 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t kh?c ph?c hai v?n đ? ch?c năng Report Viewer x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). Nh?ng v?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n s? d?ng đi?u khi?n Report Viewer trong Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package.

V?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

Khi b?n đưa ra m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng m?t đi?u khi?n Microsoft báo cáo xem 2010, các đ?nh d?ng HTML c?a báo cáo là không phù h?p v?i các tiêu chu?n sau đây trong ph?n "M?ng n?i b? d?a trên Web và thông tin trên Internet và các ?ng d?ng" (1194.22) c?a đi?n t? và các tiêu chu?n kh? năng ti?p c?n công ngh? thông tin (m?c 508) tài li?u:
(a) m?t văn b?n tương đương cho m?i ph?n t? phi văn b?n s? đư?c cung c?p (cho ví d?, "t?ng c?ng", "longdesc" ho?c n?i dung nguyên t?).
C? th?, khi b?n xem m? ngu?n HTML c?a m?t web site có ch?a đi?u khi?n báo cáo xem 2010, b?n kinh nghi?m sau đây:
  • Các "<label>" t? khóa và các liên k?t cho thu?c tính không đư?c s? d?ng đ? tr? đ?n liên quan nh?p các thông s?.<b00> </b00> </label>
  • Các "N?p" y?u t? h?nh ?nh không ch?a thu?c tính alt.
V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng đi?u khi?n c?a s? h?nh th?c báo cáo xem năm 2010 trong m?t ?ng d?ng Microsoft Visual C++ MFC. Khi b?n thi?t l?p các tài s?n ShowContextMenu đ? sai đ? ?n menu phím l?i tắt, các thi?t l?p đư?c b? qua. V? v?y, Report Viewer không gi?u tr?nh đơn phím l?i tắt t?i th?i gian ch?y.

C?p nh?t thông tin

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

B?n c?ng có th? t?i xu?ng hotfix này t? web site Microsoft Connect sau đây:
http://Connect.Microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=47746

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft báo cáo xem Redistributable 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft Visual Studio 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Tuy nhiên, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Internet Information Services (IIS) sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Đ? kh?i đ?ng l?i IIS, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:
IISRESET /RESTART
Lưu ?Phiên b?n c? c?a đi?u khi?n Report Viewer có th? đư?c s? d?ng b?i ứng dụng web cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i IIS.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.reportviewer.common.dll10.0.40219.4326,392,94405 Tháng 12 năm 201220: 58x 86
Microsoft.reportviewer.webforms.dll10.0.40219.4322,138,73605 Tháng 12 năm 201220: 58x 86
Microsoft.reportviewer.WinForms.dll10.0.40219.432548,97605 Tháng 12 năm 201220: 58x 86
Reportviewer.exe10.0.40219.4324,774,36805 Tháng 12 năm 201221: 46x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778094 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Report Viewer Redistributable 2010
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778094 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778094

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com