Microsoft Passport FAQ

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 277759
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Microsoft Passport là g??

Microsoft Passport bao g?m hai d?ch v?: m?t đơn kí nh?p b?n ghi d?ch v? cho phép thành viên đ? s? d?ng m?t đ?a đơn tên và m?t kh?u đ? kí nh?p vào m?t ngày càng tăng s? lư?ng các web site tham gia, và m?t b?n ghi d?ch v? ví thành viên đó có th? s? d?ng đ? nhanh chóng, thu?n ti?n mua hàng tr?c tuy?n.

Tr? em h? chi?u, m?t Các tính năng tùy ch?n c?a đơn kí nh?p nhà, cung c?p cho b?n m?t d? dàng th?c hi?n, các gi?i pháp ch?a khóa trao tay đ? có đư?c s? đ?ng ? c?a cha m? đ? thu th?p ho?c ti?t l? thông tin cá nhân c?a m?t đ?a tr?. Đi?u này t?o đi?u ki?n cho web site c?a b?n tuân th? các yêu c?u s? ch?p thu?n c?a cha m? c?a tr? em Online Privacy Protection Act (COPPA). B?n có th? ch?n đ? s? d?ng ch? là m?t này hay cách khác, theo nhu c?u c?a b?n.

B?ng cách s? d?ng h? chi?u, thành viên có th? giúp ki?m soát nh?ng thông tin mà h? cung c?p cho các web site và làm th? nào nó đư?c s? d?ng. H? chi?u có th? c?ng giúp các doanh nghi?p tr?c tuy?n c?a b?n tăng doanh thu và xây d?ng m?nh m? hơn m?i quan h? v?i ngư?i tiêu dùng b?ng cách mua hàng, nâng cao nh?m m?c tiêu, và thúc đ?y b?o m?t.

Thông tin thêm

đăng nhập đơn và b?n ghi d?ch v? h? sơ là g??

b?n ghi d?ch v? đăng nhập đơn cho phép thành viên đ? t?o ra m?t kí nh?p tên và m?t kh?u mà h? có th? thu?n ti?n s? d?ng trên web site c?a b?n qua T?t c? tham chi?u các web site. Đó có ngh?a là ch? có m?t tên và m?t kh?u đ? nh?. Đ? kí nh?p vào web site c?a b?n, thành viên b?m vào kí nh?p liên k?t chúng tôi cung c?p T?ng em. Sau khi h? kí nh?p, liên k?t thay đ?i vào m?t liên k?t kí xu?t thành viên đó có th? nh?p kí xu?t.

Ngoài ra, b?n c?ng có th? cá nhân c?a b?n web site d?a trên các thông tin trong h? chi?u kí nh?p c?u h?nh cho m?i thành viên t?o ra v?i h? chi?u. (C?u h?nh kí nh?p bao g?m các thành viên Qu?c gia, ti?u bang, m? ZIP, và các thông tin khác.) H? sơ kí nh?p g?i cho b?n t? đ?ng khi m?t thành viên kí nh?p vào web site c?a b?n.

H? chi?u tr? em là có s?n cho các web site tham gia vào đơn kí nh?p b?n ghi d?ch v?. V?i b?n ghi d?ch v? này, b?n có th? tránh vi?c tri?n khai và qu?n l? chi phí k?t h?p v?i vi?c t?o ra h? th?ng ch?p thu?n c?a cha m? c?a riêng b?n, và nó có th? giúp b?n tuân th? các yêu c?u s? ch?p thu?n c?a cha m? c?a COPPA. Ngoài ra, nó có th? giúp b?n tăng kh? năng hi?n th? và thu hút du khách tr? tu?i. H? chi?u tr? em cung c?p th?c hi?n linh ho?t tùy ch?n, do đó, b?n có th? ch?nh s?a các b?n ghi d?ch v? ph?c v? c?a b?n nhu c?u c? th?.

b?n ghi d?ch v? Wallet là g??

b?n ghi d?ch v? Wallet làm cho mua s?m tr?c tuy?n d? dàng, nhanh chóng, và thu?n ti?n cho khách truy c?p vào web site c?a b?n. Khách hàng c?a b?n s? không c?n có đ? hoàn thành lâu đ? h?nh th?c đ? th?c hi?n m?t mua hàng trên web site c?a b?n. Khi m?t khách hàng có lưu tr? th? tín d?ng và thông tin đ?a ch? trong các kho?n chi tiêu c?a h? chi?u, làm cho m?t mua hàng t?i b?t k? web site tham gia là d? dàng như vi?c l?a ch?n th? và đ?a ch? đ? s? d?ng, mà không c?n ph?i g? l?i chúng.

Đ? làm cho mua hàng, ngư?i tiêu dùng b?m vào m?t nút ch?n m?t ví h? chi?u ho?c h? chi?u mang nh?n hi?u liên k?t văn b?n bên c?nh Các s?n ph?m h? mu?n mua. nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n s? đưa h? c?a h? H? chi?u ví trang, n?i b?t tính năng xây d?ng thương hi?u và văn b?n c?a b?n. B?n c?ng xác đ?nh phong cách màu s?c và phông ch? trong n?n c?a web site, và c?ng có th? các l?nh v?c mua b? sung. Ngư?i tiêu dùng ch?n th? tín d?ng và v?n chuy?n đ?a ch? đ? s? d?ng cho vi?c mua, và sau đó g?i các thông tin cho b?n hoàn t?t giao d?ch.

Thu?c tính

ID c?a bài: 277759 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB277759 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 277759
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com