Identifikator ?lanka: 2777330 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime


Kada poku?ate da instalirate KB2756872 na ra?unar na kome je instaliran Windows 8, mo?e da do?e do gre?aka koje spre?avaju instalaciju. Pomo?u slede?ih metoda prona?ite re?enje za ove gre?ke pri instalaciji.

Dodatne informacije

Tokom instalacije KB2756872 za Windows 8 mo?e da do?e do gre?aka koje spre?avaju uspe?nu instalaciju. Mo?da ?e do?i do nekih od slede?ih problema:
  • Pode?avanje zastaje ili prestaje da reaguje na 13%
  • Mo?da ?ete primetiti da naporedno slaganje i ikone nedostaju nakon instalacije
Da biste re?ili ove probleme, sledite korake povezane sa va?im problemom:

Problem: Pode?avanje zastaje ili prestaje da reaguje na 13%

Pode?avanje mo?e da zastane ili da prestane da reaguje ako je trenutno instalirani upravlja?ki program zastareo ili nije potpuno kompatibilan. Da biste re?ili probleme sa upravlja?kim programom, pratite korake u metodima ispod:

1. metod: A?uriranje antivirusnih programa

Neki antivirusni programi mo?da ometaju instalaciju KB2756872. A?uriranje antivirusnog programa mo?e da vam pomogne da re?ite problem.

Posetite Veb lokaciju proizvo?a?a antivirusnog programa i potra?ite ispravke za programe. Instalirajte ispravke, a zatim ponovo poku?ajte da instalirate KB2756872.

Informacije o pronala?enju prodavaca softvera potra?ite na Veb lokaciji Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera.


2. metod: Deinstaliranje i ponovno instaliranje audio i video upravlja?kih programa

Neki audio ili video upravlja?ki program dugo a?uriraju datoteke i postavke registratora tokom instalacije, pa a?uriranje audio i video upravlja?kih programa mo?e da pomogne u re?avanju problema.

Deinstalirajte upravlja?ki program zvu?ne kartice i odmah instalirajte KB2756872. Kada instalirate KB2756872, dozvolite da Windows pretra?i upravlja?ki program za zvu?nu karticu. Ako Windows ne mo?e da prona?e upravlja?ki program, slede tri na?ina za pronala?enje i instaliranje upravlja?kog programa:

Pomo?u usluge Windows Update. Windows Update mo?e automatski da preuzme i instalira preporu?ene ispravke. Instaliranje svake va?ne, preporu?ene i opcionalne ispravke mo?e da a?urira funkcije sistema i drugog softvera ?to mo?e da pomogne pri re?avanju problema sa zvukom.

Instalirajte softver od proizvo?a?a ure?aja. Ako je uz ure?aj dostavljen disk, taj disk bi mogao da sadr?i softver koji instalira upravlja?ki program za ure?aj.

Sami preuzmite i instalirajte upravlja?ki program. Upravlja?ki program mo?ete da pretra?ite na Veb lokaciji proizvo?a?a. Poku?ajte ovo ako Windows Update ne mo?e da prona?e upravlja?ki program i ako uz ure?aj nije isporu?en softver koji instalira upravlja?ki program.Zatim, deinstalirajte upravlja?ki program grafi?ke kartice, a zatim dozvolite da Windows pretra?i upravlja?ki program i da ga ponovo instalira. Pomo?u tri predloga koji su navedeni iznad mo?ete da prona?ete upravlja?ke programe grafi?ke kartice.

Napomena: Ako deinstaliranje upravlja?kog programa zvu?ne kartice ne re?i problem, mo?da ?e biti neophodno da sledite korake iznad i deinstalirate upravlja?ki program grafi?ke kartice.

2. problem: Naporedno slaganje i ikone nedostaju

Da biste re?ili ove problem, odjavite se sa Windows naloga, a zatim se ponovo prijavite, a naporedno slaganje i ikone trebalo bi da budu ispravno prikazani.


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2777330 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Pro N
  • Windows RT
Klju?ne re?i: 
KB2777330

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com