C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2774223 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n. B?n c?p nh?t này c?i thi?n web site và phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này cung c?p các v? kh? năng tương h?p v? sau m?i nh?t c?a ?ng d?ng, thi?t b? và các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này đư?c cung c?p khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Hành đ?ng nâng c?p

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này có th? gây ra m?t vài hành đ?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8. Sau đây là các hành đ?ng ph? bi?n nh?t mà có th? đư?c kích ho?t:
 • Nâng c?p kh?i

  Đ?t m?t kh?i nâng c?p ?ng d?ng mà có th? gây ra vi?c nâng c?p đ? Windows 8 th?t b?i. Windows 8 đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. Ngư?i dùng ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng đ? ti?p t?c nâng c?p.
 • Kh?i c?ng

  Đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau khi b?n nâng c?p lên Windows 8. Khi m?t kh?i c?ng đư?c đ?t trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau, b?n không th? ch?y các ?ng d?ng sau khi b?n nâng c?p. Windows 8 đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
 • Kh?i m?m

  Đ?t m?t kh?i m?m trên m?t ?ng d?ng khi b?n nâng c?p lên Windows 8. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi m?t ch?c năng chính c?a m?t ?ng d?ng có th? không làm vi?c ho?c có th? gây ra s? m?t ?n đ?nh c?a ?ng d?ng. C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
 • Tr?nh đi?u khi?n kh?i

  Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n khi b?n nâng c?p lên Windows 8. N?u đi?u này x?y ra, m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 8 s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Kh?i nâng c?p có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i

  Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n vi?c nâng c?p lên Windows 8. Đ? ti?p t?c nâng c?p, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n. Có sau khi Windows 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n th? ho?t đ?ng m?t cách chính xác khi ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
 • cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p

  Hành đ?ng này cho phép quá tr?nh nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 đ? hoàn t?t thành công. Tuy nhiên, b?n có th? cài l?i ?ng d?ng ho?c thi?t b? sau khi n?óng cß?Ñp.

Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

?ng d?ng ho?c các thi?t b? có th? tr?i nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và các thi?t b? có th? đư?c t? đ?ng di chuy?n khi b?n C?p Nh?t. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t?nh hư?ng đ?n các phương ti?n truy?n thông thi?t l?p??nh hư?ng đ?n các thi?t l?p web site?
TV k? thu?t s? DiXiM iVDR V Nh?t b?n phiên b?n 1.0.0.0Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
Lo l?ng mi?n phí kinh doanh b?o m?t nâng cao 2010 V 6Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
An ninh lo l?ng mi?n phí kinh doanh tiên ti?n V 7Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
Registry Mechanic V 11.1.0.188 Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
AVG AntiVirus 2012Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
Pro Tools 9Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
Tr?nh đi?u khi?n Atheros BluetoothNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
TOSHIBA ph?c h?i phương ti?n truy?n thông sáng t?o?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp. Không
Nhanh chóng B?t đ?u qu?n l? V 1.00.1201.2201?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp. Không
Nhanh chóng B?t đ?u qu?n l? V 1.00.1201.0601?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Comodo Antivirus V 5.10.31649.2253 C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Comodo Antivirus V 5.8.16726.2131C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m. Không
Norton Antivirus 2012 V 19.0.0.128C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m. Không
FlyFolder Nh?t b?n V 4.0.0.5C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m. Không
FlyFolder Nh?t b?n V 4.0.0.4C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m. Không
TV k? thu?t s? DiXiM iVDR V Nh?t b?n phiên b?n 1.0.0.0C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m. Không
Registry Mechanic V 11.1.0.188 C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Clearwire V 2.00.0043C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
AVG AntiVirus 2012C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m. Không

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2739459 C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88231/10 / 20128: 59
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,411,26631/10 / 20128: 59
Sysmain64.sdbkhông áp d?ng223,39431/10 / 20128: 59
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88631/10 / 20128: 57
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,411,26631/10 / 20128: 57
Sysmain64.sdbkhông áp d?ng223,39431/10 / 20128: 57
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2774223 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbfix kbmt KB2774223 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2774223

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com