SQL Server 2012 Phiên b?n đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2772858 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này li?t kê các b?n xây d?ng Microsoft SQL Server 2012 đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1.

Thông tin thêm

Xây d?ng 11.0.3486.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 12 năm 2015.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3482.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
3023636 C?p Nh?t tích lu? 14 SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3482.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3470.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
3002044 C?p Nh?t tích lu? 13 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3470.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3449.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2991533 C?p Nh?t tích l?y gói 12 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3449.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3431.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2975396 Gói C?p Nh?t tích lu? 11 SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3431.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3412.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2954099 Gói tích l?y 10 SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3412.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3401.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2931078 Gói C?p Nh?t tích lu? 9 SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3401.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3393.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2917531 C?p Nh?t tích l?y gói 8 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3393.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3381.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2894115 C?p Nh?t tích l?y gói 7 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3381.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3373.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2874879 C?p Nh?t tích l?y gói 6 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3373.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3368.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2861107 C?p Nh?t tích l?y gói 5 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3368.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3349.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2833645 C?p Nh?t tích l?y gói 4 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3349.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3339.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2812412 C?p Nh?t tích l?y gói 3 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3339.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3321.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Gói C?p Nh?t tích lu? 2 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Xây d?ng 11.0.3321.0 (C?p Nh?t tích lu?)

Gói C?p Nh?t tích lu? này đư?c phát hành ngày 20 tháng 11 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 11.0.3321.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765331 C?p Nh?t tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? gi?n đ? đ?t tên cho b?n C?p Nh?t SQL Server, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Gi?n đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2772858 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbupdate kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2772858 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2772858

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com