Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, p?rl?kprogramm? Internet Explorer netiek par?d?ta izlase

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2772501 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Ja oper?t?jsist?mas Windows 8 64 bitu versij? instal?jat 32 bitu lietojumprogrammu, p?rl?kprogramm? Internet Explorer netiek r?d?tas izlases vietnes. Turkl?t adre?u josl? nevar ierakst?t vienk?r?ot?s ??nie?u valodas rakstz?mes, lai mekl?tu izlases vietn?s vai v?stur?.

Iemesls

?? probl?ma rodas t?p?c, ka nepareizi tiek not?r?ta Internet Explorer rekviz?tu sh?ma.

Risin?jums

Atjaunin??anas inform?cija

Atjaunin?juma ieg??ana

Windows Update
?is atjaunin?jums ir pieejams Windows atjaunin??anas vietn?.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows 8.

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas nav j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Izmantojot ?? atjaunin?juma glob?lo versiju, tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (Coordinated Universal Time ? UTC). Lok?laj? dator? ?o failu datumi un laiki tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jai laika joslai, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par oper?t?jsist?mas Windows 8 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8RTMGDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
Oper?t?jsist?mai Windows RT
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Fixiepropschema.exe10.0.9200.1644632,24031-Oct-201219:28
Vis?m atbalst?taj?m Windows 8 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Fixiepropschema.exe10.0.9200.1643732,75217-Oct-201204:45
Vis?m atbalst?taj?m Windows 8 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Fixiepropschema.exe10.0.9200.1643734,27217-Oct-201206:37

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? Attiecas uz.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2772501 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 28. decembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2772501

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com