Dz?st sapulces piepras?jums nedz?? sapulci ar Outlook kalend?ru

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2771436 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Microsoft Outlook 2013. gad?, kad izdz??at uzaicin?jumu uz sapulci no j?su e-pasta ies?tni, varb?t?ji saist?tas sapulces kopiju paliek kalend?r?. Turkl?t pas?kums 64 tiek ierakst?ts lietojumprogrammas ?urn?ls. Gad?jums satur inform?ciju, kas ir l?dz?gs ?im:

Pieteik?an?s v?rds: pieteikums
Avots: Outlook
Notikuma ID: 64
Uzdevumu kategorijas: neviens
L?menis: inform?cija
Lietot?js: n/a
Dators: UserWorkstation02
Apraksts:
Sapulces piepras?jums ir ticis izdz?sts, bet sapulces paliks varb?t?ju kalend?r?, l?dz br?dim, kad lietot?js izv?las atbildi, vai ar? dz?? ?o vienumu no kalend?ra mapes tie?i. Temats: Bud?etu p?rskat?t pa?reiz?jos lietot?ja: UserA karogi: 0x00000000 s?kuma laiks: 10/15/2012 6:00 PM beigu laiks: 10/15/2012 6:30 PM EntryID: 0000000042CE0E32AD5F7C49A6F42B1C1C8716CD0700C3B68E10F77511CEB4CD00AA00BBB6E600000000000
C0000D9539C2261A6BB45B9DAB62C7081B3C10100150000000000.

Papildindorm?cija

S?kot ar programmu Outlook 2007 un Outlook 2010 labojumfailu pakotnes gada 28 augusts 2012 (KB2687336 un KB 2687351attiec?gi), programma Outlook saglab? varb?t?ji saist?tas sapulces kopiju kalend?r?, ja izdz??at uzaicin?jumu uz sapulci no j?su ies?tn?. Jauno darb?bu attiecas ar? scen?riju p?rvaldnieks un p?rst?vis. Ja j?s pl?nojat iz?emt no kalend?ra varb?t?js sapulces kopiju, jums j?atsak?s no sapulces uzaicin?jumu.

Piez?me. Tikai Outlook 2013 re?istr? trigera notikums 64. Outlook 2007 un Outlook 2010 vai nevarat rakst?t trigera notikums 64 lietojumprogrammas ?urn?ls. To piem?ro neatkar?gi no t?, vai jums ir 28 augusts 2012 labojumfailu pakotne, ko ieinstal?t vai ne.

Ja lietojat Outlook 2007 vai Outlook 2010 b?v?t, kas maz?ks par 28 augusts 2012, kad dz??at sapulces uzaicin?jums no Inbox (Ies?tne), varb?t?js sapulces kopiju tiek dz?sta no kalend?ra.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2771436 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 12. febru?ris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2771436 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2771436

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com