B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2771431 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? s?n có cho Windows 8 và Windows Server 2012. Sau khi b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
V?n đ? 1
Máy tính Windows 8 ho?c Windows Server 2012 kinh nghi?m s? d?ng CPU cao khi ch?y ?ng d?ng quét Windows Update. Ngoài ra, ?ng d?ng quét m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.
V?n đ? 2
M?c trùng l?p đư?c ghi vào t?p nh?t k? CBS khi máy tính Windows 8 ho?c Windows Server 2012 ch?y m?t quét ?ng d?ng Windows Update t? đ?ng.

Lưu ? Đư?ng d?n c?a t?p nh?t k? CBS là C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
V?n đ? 3
Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n kh?i đ?ng Windows Internet Explorer trên máy tính Windows 8 ho?c Windows Server 2012.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Microsoft cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer (C?p Nh?t 2755399).
 • B?n th?c hi?n m?t trong các thao tác sau:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có ch?a tr?nh đi?u khi?n.
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t không có tr?nh đi?u khi?n, và sau đó b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có ch?a tr?nh đi?u khi?n.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t khác, và sau đó b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
Trong trư?ng h?p này, các b?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
0X80004004 (E_ABORT)
V?n đ? 4
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t trên máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012, các tr?nh đi?u khi?n h? th?ng (ví d?, Acpi.sys) ? v? trí sau không đư?c C?p Nh?t:
SystemDrive: \Windows\System32\drivers
Lưu ? Đ? ki?m tra phiên b?n tr?nh đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào t?p tr?nh đi?u khi?n, b?m thu?c tính, và sau đó b?m vào chi ti?t th?.
V?n đ? 5
Gi? s? r?ng b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? trên máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. N?u b?n C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? bao g?m các b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n (đ?c bi?t là b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n âm thanh), chi?n b?n ghi d?ch v? không thành công và b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?.
V?n đ? 6
Gi? s? r?ng m?t s? b?n C?p Nh?t không th? cài đ?t chuyên bi?t v? m?t l?i liên quan đ?n m?t trong các b?n C?p Nh?t trên máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Trong trư?ng h?p này, các b?n C?p Nh?t khác đư?c cài đ?t chuyên bi?t kèm v?i b?n c?p nh?t này không đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i ngay c? khi l?i đ? đư?c gi?i quy?t. N?u b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "CBS_E_SOURCE_MISSING".
V?n đ? 7
Gi? s? r?ng b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t vai tr? máy phục vụ ứng dụng cùng v?i Microsoft SharePoint ho?c ?ng d?ng khách hàng cung c?p ph?n m?m trên máy tính ch?y Windows Server 2012. Trong trư?ng h?p m?t s? đi?u ki?n th?i gian, vi?c cài đ?t chuyên bi?t không thành công, và sau đó nó cu?n l?i andrestarts trong m?t v?ng l?p vô h?n.

Lưu ?Vai tr? máy phục vụ ứng dụng đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng công c? thêm thu?t s? vai tr? máy ch? ho?c b?n ghi d?ch v? ?nh tri?n khai và qu?n l? (DISM).
V?n đ? 8
Khi b?n C?p Nh?t cho m?t tính năng Windows "Tính năng trên yêu c?u" (ví d?: Khuôn kh? .NET 3.5) đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, tính năng không đư?c kích ho?t.

Lưu ?Windows 8 và Windows Server 2012 đ? Khuôn kh? .NET 3.5 t?t theo m?c đ?nh.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?u h?nh tính năng theo yêu c?u, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Làm th? nào đ? c?u h?nh tính năng theo yêu c?u

Gi?i pháp

Thông tin c?p nh?t

Cách t?i xu?ng b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p Windows Update.
Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft
Các t?p sau đây có s?n đ? t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhB?n c?p nh?t
T?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
119591 Cách t?i xu?ng các t?p h? tr? c?a Microsoft t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét vi-rút t?p này. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n vi-rút m?i nh?t đ? có vào ngày t?p đư?c đăng. T?p đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n m?i thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào đ?i v?i s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?n c?p nh?t đư?c phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? này, b?n không th? d? cài đ?t chuyên bi?t tr? l?i phiên b?n c? hơn c?a b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t ngăn x?p.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n chung c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t các t?p có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo gi? đ?a phương cùng v?i đ? l?ch gi? mùa hè (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n các thao tác nh?t đ?nh trên t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 8 và Windows Server 2012
 • Các t?p áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, b?n g?c (RTM, SPn), và chi nhánh b?n ghi d?ch v? (LDR, GDR) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p như tr?nh bày ? b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mB?n g?cChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMGDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch? ch?a các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? ph?c các s? c? quan tr?ng, ph? bi?n. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix c?n.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các t?p MUM (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho t?ng môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thông tin t?p b? sung dành cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM và t?p MANIFEST c?ng như các b?o m?t liên quan (.cat) các t?p danh m?c là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, danh m?c phân lo?i b?o m?t đư?c k? b?ng ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210 tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610 tháng 12 năm 201104:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810 tháng 12 năm 201104:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410 tháng 12 năm 201104:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810 tháng 12 năm 201104:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Globalinstallorder.xmlkhông áp d?ng2,240,50906 tháng 7 năm 201220:06không áp d?ng
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410 tháng 12 năm 201104:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210 tháng 12 năm 201104:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410 tháng 12 năm 201104:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810 tháng 12 năm 201104:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610 tháng 12 năm 201104:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810 tháng 12 năm 201104:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410 tháng 12 năm 201104:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610 tháng 12 năm 201104:23x 86
Wcmtypes.xsdkhông áp d?ng1,04706 tháng 7 năm 201220:03không áp d?ng
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410 tháng 12 năm 201104:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210 tháng 12 năm 201104:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210 tháng 12 năm 201104:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548.64010 tháng 12 năm 201104:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810 tháng 12 năm 201104:23x 86
X86_installedkhông áp d?ng906 tháng 7 năm 201219:47không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Esscli.dll6.2.9200.16455385,02410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,64010 tháng 12 năm 201104:22x 64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,04810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,16810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,08010 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,33610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wbemcore.dll6.2.9200.164551,207,29610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,84010 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455555,52010 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,71210 tháng 12 năm 201104:22x 64
Sppinst.dll6.2.9200.16455631,80810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,57610 tháng 12 năm 201104:20x 64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,96810 tháng 12 năm 201104:21x 64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,68010 tháng 12 năm 201104:20x 64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,97610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Tssdisai.dll6.2.9200.16455144,38410 tháng 12 năm 201104:22không áp d?ng
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,88010 tháng 12 năm 201104:22x 64
Amd64_installedkhông áp d?ng906 tháng 7 năm 201220:18không áp d?ng
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,36010 tháng 12 năm 201104:20x 64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,03210 tháng 12 năm 201104:20x 64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,64810 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cbscore.dll6.2.9200.164551,152,00010 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 tháng 12 năm 201104:20x 64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455212,48010 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,23210 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,22410 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455249,34410 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,01610 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cmiv2.dll6.2.9200.164553,293,18410 tháng 12 năm 201104:20x 64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,86410 tháng 12 năm 201104:20x 64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573,21610 tháng 12 năm 201104:20x 64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,98410 tháng 12 năm 201104:20x 64
Drupdate.dll6.2.9200.16455243,71210 tháng 12 năm 201104:20x 64
Drvstore.dll6.2.9200.16455703,48810 tháng 12 năm 201104:20x 64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,83210 tháng 12 năm 201104:21x 64
Globalinstallorder.xmlkhông áp d?ng2,240,50906 tháng 7 năm 201220:42không áp d?ng
Httpai.dll6.2.9200.1645551,71210 tháng 12 năm 201104:21x 64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,88010 tháng 12 năm 201104:21x 64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,17610 tháng 12 năm 201104:21x 64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,20810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455239,61610 tháng 12 năm 201104:21x 64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,05610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,30410 tháng 12 năm 201104:21x 64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,58410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455196,09610 tháng 12 năm 201104:23x 64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,48010 tháng 12 năm 201104:23x 64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,16810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519.45610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Securebootai.dll6.2.9200.1645532,76810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,22410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,49610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Smiengine.dll6.2.9200.16455894,46410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,59210 tháng 12 năm 201104:22x 64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455460,80010 tháng 12 năm 201104:23x 64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,26410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Tiworker.exe6.2.9200.16455187,90410 tháng 12 năm 201104:23x 64
Wcmtypes.xsdkhông áp d?ng1,04706 tháng 7 năm 201220:39không áp d?ng
Wcp.dll6.2.9200.164552,809,85610 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wdscore.dll6.2.9200.16455272,38410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,92810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,92810 tháng 12 năm 201104:22x 64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,90410 tháng 12 năm 201104:22x 64
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210 tháng 12 năm 201104:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610 tháng 12 năm 201104:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610 tháng 12 năm 201104:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810 tháng 12 năm 201104:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410 tháng 12 năm 201104:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810 tháng 12 năm 201104:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210 tháng 12 năm 201104:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610 tháng 12 năm 201104:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Globalinstallorder.xmlkhông áp d?ng2,240,50906 tháng 7 năm 201220:06không áp d?ng
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010 tháng 12 năm 201104:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410 tháng 12 năm 201104:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210 tháng 12 năm 201104:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410 tháng 12 năm 201104:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810 tháng 12 năm 201104:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610 tháng 12 năm 201104:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410 tháng 12 năm 201104:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810 tháng 12 năm 201104:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010 tháng 12 năm 201104:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810 tháng 12 năm 201104:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410 tháng 12 năm 201104:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610 tháng 12 năm 201104:23x 86
Wcmtypes.xsdkhông áp d?ng1,04706 tháng 7 năm 201220:03không áp d?ng
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410 tháng 12 năm 201104:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210 tháng 12 năm 201104:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210 tháng 12 năm 201104:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548.64010 tháng 12 năm 201104:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810 tháng 12 năm 201104:23x 86
X86_installedkhông áp d?ng906 tháng 7 năm 201219:47không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung dành cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e61ba36864779d46.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_84e1f7448e3a2c33.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_27387b0dc53caa20.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_40b7eaa9fcd2b1cd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p705
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,489
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.181 ngư?i
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.841
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p36,568
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_047fc1869133fe0fe7c6b6080966d574_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_68b371c7495f5a37.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p709
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1a81c6a4337aed8fca8637e466c94182_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_eedc73162c8ed635.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p714
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_2c8bb76f9febbbb8b8fdcceeb56b573d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_b24cfb3951be4eb3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_47e5c85c91e7d829fbe4ab51cac1e488_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3bef9f16164e900b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ae07618fffb1c430c6d61771b47fca08_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_599fc78e18626e7a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_423a3eec1cd50e7c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e10092c846979d69.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_835716917d9a1b56.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9cd6862db5302303.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p707
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_177630b7952aaacc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,491
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_f28d9e302e736058.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.183 ngư?i
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9770872bb4c86684.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.843 ngư?i
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_51523796a75f2144.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,187
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_624a7aa150f57306.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p36,580
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,489
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.181 ngư?i
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.841
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p36,568
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2771431 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2771431 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2771431

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com