Raksta ID: 2770917 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi T?l?k min?tie Microsoft zin??anu b?zes (KB) raksti j?s novirz?s uz ?o rakstu:
 • 2777166
 • 2758246
 • 2780342
 • 2771821
 • 2771744
 • 2778171
 • 2780523
?ie atjaunin?jumi tiek iek?auti atjaunin?jum? 2770917, kad instal?jat atjaunin?jumu 2770917, izmantojot Windows Update.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir izkl?st?ta inform?cija par atjaunin?jumu apkopojumu sist?mai Windows 8 un Windows Server 2012, kas dat?ts ar 2012. gada novembri. ?aj? atjaunin?jumu apkopojuma pakotn? ir ietverti veiktsp?jas un uzticam?bas uzlabojumi sist?m?m Windows 8 un Windows Server 2012. ?o atjaunin?jumu apkopojumu ieteicams lietot, veicot k?rt?jo uztur??anu.

Ievads

?aj? atjaunin?jumu apkopojum? ietverti t?l?k nor?d?tie veiktsp?jas un uzticam?bas uzlabojumi.
 • Iesp?ja uz??muma klientiem piel?got noklus?juma blo???anas ekr?nu.
 • Veiktsp?jas uzlabojumi p?c datora aktiviz??anas un miega re??ma laik?, lai paildzin?tu akumulatora darb?bas laiku
 • Nov?r? probl?mu, kas var ne?aut piln?b? instal?t Windows veikala programmas
 • Citi programmat?ras atjaunin?jumi un veiktsp?jas uzlabojumi
Piez?me. Ja dator? darbojas Nalpeiron licenc??anas pakalpojums, instal?jot ?o atjaunin?jumu, atjaunin?jumu konfigur??anas posms p?rtrauc darb?bu, kad ir paveikti 15 procenti.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2787757 Sist?m? Windows 8 m??inot instal?t atjaunin?jumu 2770917, atjaunin?jumu konfigur??anas posma darb?ba tiek p?rtraukta, kad ir paveikti 15 procenti (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Ar ?o atjaunin?jumu tiek nov?rsta ar? probl?ma, kad nevarat p?rbaud?t datus ar USB 3.0 p?rbaudes r?ku, kas pievienots datoram ar instal?tu sist?mu Windows 8 vai Windows Server 2012. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2770436 Nevar p?rbaud?t datus ar USB 3.0 p?rbaudes r?ku, kur? ir pievienots datoram ar instal?tu sist?mu Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Papildindorm?cija

Atjaunin??anas inform?cija

Atjaunin?juma ieg??ana

?is atjaunin?jums ir pieejams Windows atjaunin??anas vietn?.

Piez?mes.
 • ?is atjaunin?jums tiek nodro?in?ts k? svar?gs.
 • Ja atlas?sit Windows atjaunin??anas iestat?jumu Instal?t atjaunin?jumus autom?tiski (ieteicams), ?is atjaunin?jums tiks instal?ts autom?tiski.
 • Ja ir atlas?ts cits Windows atjaunin??anas iestat?jums, ir ?oti ieteicams nekav?joties instal?t ?o atjaunin?jumu, izmantojot Windows Update.
Varat ar? Microsoft lejupiel?des centr? ieg?t atsevi??u atjaunin??anas pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, p?rejiet uz Microsoft lejupiel?des centru un p?c tam mekl?jiet KB2770917.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai sist?mai Windows 8 vai Windows Server 2012.

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas ir j?restart? dators.

Atjaunin?jumu aizst??anas inform?cija

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistos atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2782531 Inform?cija par atjaunin?juma 2770917 failu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Uzzi?as

Ja jums ir radu?ies jaut?jumi par Windows Update, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes:Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2770917 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbcip KB2770917

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com