Straipsnio ID: 2770917 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu.Toliau nurodyti ?Microsoft? ?ini? baz?s (KB) straipsniai nukreipia ? ?? straipsn?.
 • 2777166
 • 2758246
 • 2780342
 • 2771821
 • 2771744
 • 2778171
 • 2780523
?ie naujinimai pateikiami naujinime 2770917, diegiant naujinim? 2770917, naudojant ?Windows Update?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omas specifini? naujinim? paketas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?, i?leistas 2012 m. lapkri?io m?n. ?iame specifini? naujinim? pakete yra patobulinim?, pagerinan?i? operacini? sistem? ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? patikimum? ir na?um?. Rekomenduojame ?diegti ?? specifini? naujinim? paket? atliekant ?prastus technin?s prie?i?ros darbus.

??anga

?iame specifini? naujinim? pakete yra toliau nurodyt? patobulinim?, pagerinan?i? na?um? ir patikimum?.
 • ?moni? klientai gali tinkinti numatyt?j? u?rakto ekran?.
 • Pager?ja na?umas kompiuteriui veikiant miego re?imu ir jam atsibudus, kad gal?tum?te ilgiau naudoti akumuliatori?.
 • I?sprend?iama problema, neleid?ianti visi?kai ?diegti ?Windows? parduotuv?s program?li?.
 • Kiti programin?s ?rangos naujinimai ir na?umo patobulinimai
Pastaba. Jei diegiant ?? naujinim? kompiuteryje veikia ?Nalpeiron Licensing Service?, naujinim? konfig?ravimo etapas bus sustabdytas pasiekus 15 procent?.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2787757 Bandant ?diegti naujinim? 2770917 sistemoje ?Windows 8? naujinim? konfig?ravimo etapas bus sustabdytas pasiekus 15 procent?

Be to, ?diegus ?? naujinim? i?sprend?iama problema, d?l kurios nebuvo galima nuskaityti duomen? naudojant USB 3.0 skaitytuv?, prijungt? prie kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2770436 Nepavyksta nuskaityti duomen? naudojant USB 3.0 skaitytuv?, prijungt? prie kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

Daugiau informacijos

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?? naujinim? galima atsisi?sti i? Windows Update.

Pastabos.
 • ?is naujinimas yra pateikiamas kaip svarbus naujinimas.
 • Pasirinkus ?Windows Update? parametr? Diegti naujinimus automati?kai (rekomenduojama), ?is naujinimas ?diegiamas automati?kai.
 • Jei pasirinksite kitus ?Windows Update? parametrus, primygtinai rekomenduojame nedelsiant ?diegti ?? naujinim? naudojant ?Windows Update?.
Taip pat galite atsisi?sti atskir? naujinimo paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro. Nor?dami daugiau informacijos, apsilankykite ?Microsoft? atsisiuntimo centre ir ie?kokite KB2770917.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?.

Paleidimo i? naujo informacija

Pritaik? ?? naujinim? kompiuter? turite paleisti i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia joki? anks?iau i?leist? naujinim?.

Failo informacija

Daugiau informacijos rasite spustel?j? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
2782531 Failo informacija, skirta 2770917 naujinimui

Nuorodos

Jei turite klausim? apie ?Windows Update?, apsilankykite toliau nurodytose ?Microsoft? svetain?se:Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2770917 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbcip KB2770917

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com