Windows Update d?ng t?i 13 ph?n trăm trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2770816 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh đi?u khi?n có m?t t?p tin Inf. l?n hơn trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Ví d ?, b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh đi?u khi?n Realtek âm thanh.
 • B?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các Khách hàng Windows 8 và Windows Server 2012 T?ng s?n sàng C?p Nh?t tích l?y (KB 2756872) t? Windows Update trên máy tính.
 • B?n b?m kh?i đ?ng l?i máy tính khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t.
Trong trư?ng h?p này, Windows Update d?ng t?i 13 ph?n trăm trong bư?c "C?u h?nh Windows C?p Nh?t". Sau kho?ng 15 phút, H? th?ng kh?i đ?ng t? đ?ng. Ngoài ra, các b?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Th?t b?i đ?t c?u h?nh Windows C?p Nh?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? giá tr? quan tr?ng sau đây ki?m nh?p đư?c thi?t l?p trong ti?n tr?nh cài đ?t:
Đ?a đi?m: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\
Tên: LogLevel
Lo?i: REG_DWORD
Giá tr?: 0

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 8 và Windows Server 2012 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.9200.16xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a b?n c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Reslglvl.exe6.2.9200.1643524,64024 Tháng mư?i, 201104: 23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Reslglvl.exe6.2.9200.1643525,68024 Tháng mư?i, 201104: 25x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_9556e5510b1f35d275f0707407443ed4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16436_none_b5998f6eb25d634d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)19: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-r...e-setupapi-loglevel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16436_none_4038f2c54153c434.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin849
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6eabfce7b603ab17f1534c8a647187c8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16436_none_eced65bd7ebfe8b4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)19: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...e-setupapi-loglevel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16436_none_9c578e48f9b1356a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin851
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2770816 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2770816 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2770816

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com