Mô t? gói tích l?y cho khách hàng d?a-trên-Windows Office Live h?p 2007: Tháng mư?i hai 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2770455 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?tBài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Windows d?a trên Microsoft Office Live h?p 2007 khách hàng cumulative update C?p Nh?t gói là ngày tháng 12 năm 2012.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? gói cumulative update:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t gói
 • Li?u gói tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? cumulative update C?p Nh?t gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói cumulative update


GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i v?n đ? sau đây:
2776602 Chia s? các ?ng d?ng ph?i m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? xu?t hi?n trong m?t h?i ngh? Office Live h?p 2007 trong Windows 8

B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2537295 Tr?nh đ?c màn h?nh JAWS không th? đ?c m?t s? m?t hàng đang h?p s?ng khi b?n s? d?ng m?t Live h?p 2007 khách hàng
 • 2536682 "L?i trong khi g?i e-mail m?i" l?i tin thư thoại khi b?n nh?p vào "qua thư đi?n t?" trong m?t Live h?p 2007 khách hàng
 • 2482432 M?t ngư?i dùng liên h?p k?t bên ngoài, ngư?i s? d?ng m?t proxy đ? tiêu hóa xác th?c cho phép không th? tham d? m?t cu?c h?p Live b?ng cách s? d?ng Office Live h?p 2007
 • 2482429 Office Live h?p 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n nh?p vào nút ch?n m?t "K?t thúc chia s? và tr? l?i s?ng cu?c h?p" đ? ng?ng chia s? màn h?nh máy tính
 • 2482430 Tr?nh đ?c màn h?nh JAWS không chính xác đ?c tab "Q&A" như là "FundA" thay v? "Fragen und Antworten" trong phiên b?n ti?ng Đ?c c?a Office Live h?p 2007 khách hàng
 • 2482433 M?t h?p tr?ng đư?c hi?n th? b?t ng? khi b?n B?m chu?t ph?i vào "Di chuy?n đ?n" tùy ch?n cho ngư?i tham d? trong Live h?p 2007
 • 2509502 M?t thông báo l?i không ph?i b?n đ?a hoá khi b?n ki?m tra k?t n?i b?n ghi d?ch v? Live h?p trong Live h?p 2007
 • 2509506 Các tùy ch?n "khi chia s? màn h?nh máy tính, khung ho?c ?ng d?ng duy nh?t" là v?n có s?n trong Live h?p 2007 khi các ?ng d?ng chia s? tính năng b? vô hi?u hoá cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? Live h?p
 • 2482434 M?t Live h?p 2007 khách hàng t?p nh?t k? không th? đư?c tương quan đ?n kí nh?p tương ?ng c?a phía máy ch?
 • 2482428 B?n không th? t?o ho?c tham gia m?t cu?c h?p Live h?p t? m?t m?ng bên ngoài b?ng cách s? d?ng m?t Live h?p 2007 khách hàng
 • 2491589 Ngư?i dùng tr?c tuy?n Lync mi?n A không th? tham d? m?t h?i ngh? Live h?p đư?c t? ch?c t?i h? bơi OCS 2007 R2 mi?n B khi hai tên mi?n không đư?c liên k?t
 • 2432127 B?n không th? tham gia cu?c g?i h?i th?o b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n Live h?p 2007 khi ch? là các b?n ghi A đư?c đ?t c?u h?nh và không ph?i là các b?n b?n ghi SRV
 • 2432132 Các văn b?n trong m?t s? h?nh d?ng c?a m?t slide không th? hi?n th? sau khi b?n t?i lên m?t b?n tr?nh bày PowerPoint 2003 đ? s?ng m?t cu?c h?p t?i Office Live h?p 2007
 • 2432137 Tr?nh bày PowerPoint không đư?c ghi l?i khi b?n ghi l?i m?t cu?c h?p Live có m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint đư?c t?i lên trong s?ng 2007 văn ph?ng h?p, h?i
 • 2432119 M?t ngư?i s? d?ng t? m?t công ty không th? s? d?ng m?t giao di?n đi?u khi?n Office Live h?p 2007 đ? tham gia m?t cu?c h?p Live đư?c t? ch?c b?i m?t công ty
 • 2432112 M?t cu?c h?p Live có th? ti?p t?c khi m?t chương tr?nh ra kh?i cu?c h?p b?ng cách nh?p vào nút ch?n m?t close (X) trong c?a s? giao di?n đi?u khi?n Live h?p 2007
 • 980955 L?i "m?t gi?i thi?u đư?c tr? l?i t? máy ch?" tin thư thoại đư?c t?o ra trong Windows 7 và Live h?p 2007 khách hàng ngư?i dùng không th? s? d?ng m?t ?ng d?ng sau khi tính năng Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng nh?c trong Windows 7 ho?c trong Windows Vista
 • 980989 M?t c?a s? tr?ng xu?t hi?n b?t ng? khi b?n chia s? m?t ?ng d?ng ho?c máy tính đ? bàn trong phiên b?n ti?ng Ph?n Lan d?a-trên-Windows Live h?p 2007 khách hàng
 • 980990 Bàn đi?u khi?n Live h?p 2007 tai n?n cho c? di?n gi? và nh?ng ngư?i tham gia khi h? xem m?t tài li?u Microsoft Word chia s? đang h?p
 • 981789 T?i lên không thành công khi b?n t?i lên m?t b?n tr?nh bày Microsoft PowerPoint cho m?t cu?c h?p trong Microsoft Office Live h?p 2007
 • 2254818 B?n không th? ngăn ch?n m?t ngư?i s? d?ng Office Live h?p 2007 b?ng cách s? d?ng m?t s? phương th?c mà n?i dung cho các máy ch? lưu tr?
 • 2254819 B?n ph?i g? tên công ty và địa chỉ email m?i khi khi b?n tham gia m?t "yêu c?u địa chỉ email và tên công ty" kích ho?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng ?ng d?ng Office Live h?p 2007
 • 2254821 Tr?nh đ?c màn h?nh JAWS không th? đ?c các "câu h?i c?a b?n đ? đư?c tr? l?i. Nh?n vào đây đ? xem chương tr?nh c?a ph?n ?ng."tin thư thoại mà b?n nh?n đư?c t? Office Live h?p 2007
 • 2254833 kí t? đ?i di?n ngôn ng? châu á trong m?t bài thuy?t tr?nh Office PowerPoint đư?c hi?n th? dư?i d?ng kh?i vuông trong Office Live h?p 2007
 • 2254837 Các tùy ch?n "Cu?c h?p h?t h?n" trong Office Live h?p là v?n c?n l?a ch?n sau khi t?t c? các phương th?c mà cho phép các n?i dung đư?c lưu tr? trên máy ch? b? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? Live h?p
 • 2289132 Thông báo l?i sau khi b?n nh?p vào "qua thư đi?n t?" t? m?t cu?c h?p Phiên làm việc sống đ? m?i ngư?i dùng đ? tham gia cu?c h?p Phiên làm việc sống
 • 2316205 B?n không th? t?i lên m?t PowerPoint tr?nh bày b?ng cách s? d?ng ?ng d?ng Office Live h?p 2007 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài KB 980926

Thông tin thêm

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows d?a trên Office Live h?p 2007 khách hàng tháng 12 năm 2012 gói tích l?y bây gi?.

Lưu ? Sau khi b?n nh?p vào liên k?t t?i v?, b?m vào các S?ng cu?c h?p 2007 t?i v? m?c ? dư?i cùng c?a trang download đ? t?i v? các gói cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
S?ng cu?c h?p 2007 t?i v?


Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng đi?u này Update C?p Nh?t gói.

Thông tin thay th? hotfix

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2536683 Mô t? gói C?p Nh?t cho khách hàng d?a-trên-Windows Live h?p 2007: tháng 4 năm 2011

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng gói c?p nh?t này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói tích l?y này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói tích l?y. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Lmconsole.msikhông áp d?ng1,212,416#########3: 35không áp d?ng
Rtcrouter.dll8.0.6362.215280,576#########2: 54x 86
Confapi.dll8.0.6362.2152,274,304#########2: 56x 86
Uccp.dll2.0.6362.2153,314,176#########2: 54x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215223,744#########3: 10x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215238,592#########3: 10x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215220,160#########2: 16x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215236,032#########3: 11x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215226,304#########3: 11x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215240,128#########3: 11x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215234,496#########3: 12x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215192,000#########3: 12x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215189,952#########3: 13x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215233,472#########3: 13x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215231,424#########3: 14x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215222,720#########3: 14x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215179,200#########3: 15x 86
Confapisat.dll8.0.6362.215179,712#########3: 15x 86
Appshare.dll8.0.6362.2641,447,424#########2: 09x 86
Asrecprofile.prxkhông áp d?ng3,830#########4: 51không áp d?ng
Bgpubmgr.exe8.0.6362.215233,984#########2: 55x 86
Bgpubres_da_dk.dll8.0.6362.21523,040#########3: 10x 86
Bgpubres_de_de.dll8.0.6362.21524,064#########3: 10x 86
Bgpubres_en_us.dll8.0.6362.21522,528#########2: 54x 86
Bgpubres_es_es.dll8.0.6362.21524,064#########3: 11x 86
Bgpubres_fi_fi.dll8.0.6362.21523,040#########3: 11x 86
Bgpubres_fr_fr.dll8.0.6362.21524,576#########3: 12x 86
Bgpubres_it_it.dll8.0.6362.21524,064#########3: 12x 86
Bgpubres_ja_jp.dll8.0.6362.21518,944#########3: 13x 86
Bgpubres_ko_kr.dll8.0.6362.21518,944#########3: 13x 86
Bgpubres_nl_nl.dll8.0.6362.21523,040#########3: 14x 86
Bgpubres_pt_br.dll8.0.6362.21523,552#########3: 14x 86
Bgpubres_sv_se.dll8.0.6362.21523,040#########3: 15x 86
Bgpubres_zh_cn.dll8.0.6362.21516,896#########3: 15x 86
Bgpubres_zh_tw.dll8.0.6362.21516,896#########3: 15x 86
Collabhook.dll8.0.6362.26497,792#########2: 09x 86
Collaborate.dll8.0.6362.2641,304,576#########2: 09x 86
Gdiplus.dll5.2.3790.43771,742,808#########5: 33x 86
Importutil.dll8.0.6362.215360,448#########2: 54x 86
Intldate.dll12.0.6413.100079,224#########4: 56x 86
Lm8_product_icon.pngkhông áp d?ng765#########4: 50không áp d?ng
Lm8_product_icon_large.pngkhông áp d?ng1.944 ngư?i#########4: 50không áp d?ng
Lmasrecord.dll8.0.6362.215293,888#########2: 53x 86
Lmclientrecord.dll8.0.6362.215279,552#########2: 54x 86
Lmdicore.dll0.3.5611.01,227,264#########2: 09x 86
Lmdigraph8.dll0.3.5611.0977,408#########2: 55x 86
Lmdimon8.dll0.3.5611.075,776#########2: 54x 86
Lmdippr8.dll0.3.5611.075,264#########2: 55x 86
Lmdires_da_dk.dll0.3.5611.053,248#########3: 10x 86
Lmdires_de_de.dll0.3.5611.053,248#########3: 10x 86
Lmdires_en_us.dll0.3.5611.053,248#########2: 51x 86
Lmdires_es_es.dll0.3.5611.053,760#########3: 11x 86
Lmdires_fi_fi.dll0.3.5611.053,248#########3: 11x 86
Lmdires_fr_fr.dll0.3.5611.053,760#########3: 12x 86
Lmdires_it_it.dll0.3.5611.053,760#########3: 12x 86
Lmdires_ja_jp.dll0.3.5611.052,736#########3: 12x 86
Lmdires_ko_kr.dll0.3.5611.052,736#########3: 13x 86
Lmdires_nl_nl.dll0.3.5611.053,248#########3: 13x 86
Lmdires_pt_br.dll0.3.5611.053,248#########3: 14x 86
Lmdires_sv_se.dll0.3.5611.053,248#########3: 14x 86
Lmdires_zh_cn.dll0.3.5611.052,224#########3: 15x 86
Lmdires_zh_tw.dll0.3.5611.052,224#########3: 15x 86
Lmdiui8.dll0.3.5611.0153,088#########2: 55x 86
Lmdiview.dll8.0.5611.0692,224#########2: 09x 86
Lmpptview.dll8.0.6825.42,038,272#########2: 56x 86
Microsoft.VC80.CRT.manifestkhông áp d?ng1.869 ngư?i#########5: 33không áp d?ng
Msptls.dll12.0.6421.1000756,032#########4: 56x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,864#########1: 52x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,688#########1: 53x 86
Ogl.dll12.0.6420.10001,640,776#########4: 56x 86
Ppvwintl.dll8.0.6825.4330,752#########2: 09x 86
Pubutil.dll8.0.6362.215747,520#########2: 53x 86
Pwconsole.exe8.0.6362.2156,320,128#########2: 51x 86
Pwresources_da_dk.dll8.0.6362.215252,416#########3: 10x 86
Pwresources_de_de.dll8.0.6362.215279,040#########3: 10x 86
Pwresources_en_us.dll8.0.6362.215243,712#########2: 54x 86
Pwresources_es_es.dll8.0.6362.215269,312#########3: 11x 86
Pwresources_fi_fi.dll8.0.6362.215254,976#########3: 11x 86
Pwresources_fr_fr.dll8.0.6362.215280,576#########3: 12x 86
Pwresources_it_it.dll8.0.6362.215270,848#########3: 12x 86
Pwresources_ja_jp.dll8.0.6362.215180,736#########3: 13x 86
Pwresources_ko_kr.dll8.0.6362.215175,104#########3: 13x 86
Pwresources_nl_nl.dll8.0.6362.215268,288#########3: 14x 86
Pwresources_pt_br.dll8.0.6362.215264,192#########3: 14x 86
Pwresources_sv_se.dll8.0.6362.215248,320#########3: 14x 86
Pwresources_zh_cn.dll8.0.6362.215148,992#########3: 15x 86
Pwresources_zh_tw.dll8.0.6362.215150,528#########3: 15x 86
Rtmpltfm.dll3.0.6362.2155,443,072#########2: 13x 86
Saext.dll12.0.4518.1014291,128#########4: 56x 86
Scdec.dll8.0.6362.215144,896#########2: 16x 86
Transcoderprofile.prxkhông áp d?ng7.202 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Uccp.dll2.0.6362.2153,314,176#########2: 54x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215621,056#########3: 16x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215630,784#########3: 10x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215633,344#########3: 10x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215630,784#########2: 09x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215630,784#########3: 11x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215633,344#########3: 12x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215632,832#########3: 12x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215623,616#########3: 13x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215623,616#########3: 13x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215631,808#########3: 14x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215631,808#########3: 14x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215630,272#########3: 15x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215621,056#########3: 15x 86
Uccpres.dll2.0.6362.215632,320#########3: 11x 86
Playback.htmkhông áp d?ng6,750#########4: 51không áp d?ng
Start.htmkhông áp d?ng6,398#########4: 51không áp d?ng
Anno.htmkhông áp d?ng1,975#########4: 51không áp d?ng
Anno.SVGkhông áp d?ng660#########4: 51không áp d?ng
Blank.htmkhông áp d?ng442#########4: 51không áp d?ng
Blank.jpgkhông áp d?ng631#########4: 51không áp d?ng
Blank.swfkhông áp d?ng1.440#########4: 51không áp d?ng
Blank.wmvkhông áp d?ng9,389#########4: 51không áp d?ng
Blankwithcss.htmkhông áp d?ng238#########4: 51không áp d?ng
Clipwidget.htmkhông áp d?ng692#########4: 51không áp d?ng
Close.htmkhông áp d?ng78#########4: 51không áp d?ng
Default.CSSkhông áp d?ng11,787#########4: 51không áp d?ng
Default.htmkhông áp d?ng10,797#########4: 51không áp d?ng
Mmcrenderer.htmkhông áp d?ng662#########4: 51không áp d?ng
Playback.jskhông áp d?ng738,064#########2: 09không áp d?ng
Wvc1.wmvkhông áp d?ng11,066#########4: 51không áp d?ng
Arrow.pngkhông áp d?ng5,058#########4: 51không áp d?ng
Dư?i cùng-back.gifkhông áp d?ng150#########4: 51không áp d?ng
Dư?i cùng-left.gifkhông áp d?ng635#########4: 51không áp d?ng
Dư?i cùng-right.gifkhông áp d?ng635#########4: 51không áp d?ng
Thương hi?u-arc.jpgkhông áp d?ng5,942#########4: 51không áp d?ng
nút ch?n m?t b?m, left.gifkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
nút ch?n m?t b?m, middle.gifkhông áp d?ng150#########4: 51không áp d?ng
nút ch?n m?t b?m, right.gifkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
Nút-di-left.gifkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
Nút-di-middle.gifkhông áp d?ng150#########4: 51không áp d?ng
Nút-di-right.gifkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
Nút-left.gifkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
Nút-middle.gifkhông áp d?ng150#########4: 51không áp d?ng
Nút-right.gifkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
CC-background.gifkhông áp d?ng11.778 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
CC-m?c đ?nh-image.gifkhông áp d?ng1.817 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Check.pngkhông áp d?ng4,394#########4: 51không áp d?ng
Đ?i tho?i-selected.gifkhông áp d?ng216#########4: 51không áp d?ng
T?i v? – animation.gifkhông áp d?ng2,991#########4: 51không áp d?ng
T?i v?-pg-separator.gifkhông áp d?ng1.177#########4: 51không áp d?ng
Th? xu?ng-arrow.gifkhông áp d?ng46#########4: 51không áp d?ng
Dummy-trư?t-góc-graphic.gifkhông áp d?ng3,728#########4: 51không áp d?ng
Dummy-thumbnail.gifkhông áp d?ng3,207#########4: 51không áp d?ng
Dummy.jpgkhông áp d?ng1.664 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Khung-header.gifkhông áp d?ng96#########4: 51không áp d?ng
Khung-đ?u-shadow.gifkhông áp d?ng93#########4: 51không áp d?ng
Tiêu đ?-back.gifkhông áp d?ng269#########4: 51không áp d?ng
Tiêu đ?-lmlogo.gifkhông áp d?ng4.725#########4: 51không áp d?ng
Index-minus.gifkhông áp d?ng177#########4: 51không áp d?ng
Index-playing.gifkhông áp d?ng152#########4: 51không áp d?ng
Index-plus.gifkhông áp d?ng179#########4: 51không áp d?ng
Ch? s? l?a ch?n-name.gifkhông áp d?ng147#########4: 51không áp d?ng
Ch? s? l?a ch?n-time.gifkhông áp d?ng147#########4: 51không áp d?ng
Information.pngkhông áp d?ng3,557#########4: 51không áp d?ng
Menu-nút-view.pngkhông áp d?ng3,172#########4: 51không áp d?ng
Tr?nh đơn bên trái, back.pngkhông áp d?ng226#########4: 51không áp d?ng
T?t active.gifkhông áp d?ng1.149#########4: 51không áp d?ng
T?t click.gifkhông áp d?ng1.151#########4: 51không áp d?ng
T?t hover.gifkhông áp d?ng1.154#########4: 51không áp d?ng
T?t inactive.gifkhông áp d?ng1.151#########4: 51không áp d?ng
Ti?p theo-active.gifkhông áp d?ng1.154#########4: 51không áp d?ng
Ti?p theo-click.gifkhông áp d?ng1.154#########4: 51không áp d?ng
Ti?p theo-hover.gifkhông áp d?ng1.154#########4: 51không áp d?ng
Ti?p theo-inactive.gifkhông áp d?ng1.155#########4: 51không áp d?ng
T?m d?ng-active.gifkhông áp d?ng744#########4: 51không áp d?ng
T?m d?ng-click.gifkhông áp d?ng744#########4: 51không áp d?ng
T?m d?ng-hover.gifkhông áp d?ng744#########4: 51không áp d?ng
T?m d?ng-inactive.gifkhông áp d?ng744#########4: 51không áp d?ng
Chơi active.gifkhông áp d?ng1.164 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Chơi-quay l?i-left.gifkhông áp d?ng570#########4: 51không áp d?ng
Chơi-quay l?i-middle.gifkhông áp d?ng150#########4: 51không áp d?ng
Chơi-quay l?i-right.gifkhông áp d?ng586#########4: 51không áp d?ng
Chơi click.gifkhông áp d?ng1.166 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Chơi hover.gifkhông áp d?ng1.166 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Chơi inactive.gifkhông áp d?ng1,165#########4: 51không áp d?ng
Chơi sep.gifkhông áp d?ng269#########4: 51không áp d?ng
Trư?c-active.gifkhông áp d?ng1.156 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Trư?c-click.gifkhông áp d?nglà 1.157 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Trư?c-hover.gifkhông áp d?nglà 1.157 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
Trư?c-inactive.gifkhông áp d?ng1,159#########4: 51không áp d?ng
Ti?n đ?-back.gifkhông áp d?ng64#########4: 51không áp d?ng
Ti?n đ?-green.gifkhông áp d?ng64#########4: 51không áp d?ng
Ti?n b?-ngón tay cái-tail.gifkhông áp d?ng601#########4: 51không áp d?ng
Ti?n đ?-thumb.gifkhông áp d?ng308#########4: 51không áp d?ng
B?t đ?u-pg-background.gifkhông áp d?ng1,245#########4: 51không áp d?ng
B?t đ?u-pg-lmlogo.gifkhông áp d?ng3,804#########4: 51không áp d?ng
B?t đ?u-pg-logo.gifkhông áp d?ng16.064 ngư?i#########4: 51không áp d?ng
D?ng-active.gifkhông áp d?ng700#########4: 51không áp d?ng
D?ng-click.gifkhông áp d?ng697#########4: 51không áp d?ng
D?ng-hover.gifkhông áp d?ng705#########4: 51không áp d?ng
D?ng-inactive.gifkhông áp d?ng705#########4: 51không áp d?ng
Tab-back.gifkhông áp d?ng45#########4: 51không áp d?ng
Tab-left.gifkhông áp d?ng94#########4: 51không áp d?ng
Tab-middle.gifkhông áp d?ng52#########4: 51không áp d?ng
Tab-right.gifkhông áp d?ng93#########4: 51không áp d?ng
Tab left.gif không t?p trungkhông áp d?ng168#########4: 51không áp d?ng
Tab middle.gif không t?p trungkhông áp d?ng52#########4: 51không áp d?ng
Tab right.gif không t?p trungkhông áp d?ng76#########4: 51không áp d?ng
H?nh thu nh?-selection.gifkhông áp d?ng530#########4: 51không áp d?ng
Ki?m active.gifkhông áp d?ng1.160#########4: 51không áp d?ng
Ki?m click.gifkhông áp d?ng1.161#########4: 51không áp d?ng
Ki?m hover.gifkhông áp d?ng1.162#########4: 51không áp d?ng
Ki?m inactive.gifkhông áp d?ng1.161#########4: 51không áp d?ng
Vol-trư?t-active.gifkhông áp d?ng311#########4: 51không áp d?ng
Vol-trư?t-hoverclick.gifkhông áp d?ng310#########4: 51không áp d?ng
Vol-trư?t-inactive.gifkhông áp d?ng309#########4: 51không áp d?ng
Vol-theo d?i-active.gifkhông áp d?ng131#########4: 51không áp d?ng
Vol-theo d?i-inactive.gifkhông áp d?ng131#########4: 51không áp d?ng
X.pngkhông áp d?ng5.163#########4: 51không áp d?ng
Res_da_dk.xmlkhông áp d?ng18,965#########4: 44không áp d?ng
Res_de_de.xmlkhông áp d?ng19.830 ngư?i#########4: 44không áp d?ng
Res_en_us.xmlkhông áp d?ng18,487#########4: 51không áp d?ng
Res_es_es.xmlkhông áp d?ng19,535#########4: 44không áp d?ng
Res_fi_fi.xmlkhông áp d?ng19,011#########4: 44không áp d?ng
Res_fr_fr.xmlkhông áp d?ng19,819#########4: 44không áp d?ng
Res_it_it.xmlkhông áp d?ng19,527#########4: 44không áp d?ng
Res_ja_jp.xmlkhông áp d?ng21,074#########4: 44không áp d?ng
Res_ko_kr.xmlkhông áp d?ng19,908#########4: 44không áp d?ng
Res_nl_nl.xmlkhông áp d?ng19,202#########4: 44không áp d?ng
Res_pt_br.xmlkhông áp d?ng19,222#########4: 44không áp d?ng
Res_sv_se.xmlkhông áp d?ng18,920#########4: 44không áp d?ng
Res_zh_cn.xmlkhông áp d?ng18,176#########4: 44không áp d?ng
Res_zh_tw.xmlkhông áp d?ng18,215#########4: 44không áp d?ng
Roundtable.infkhông áp d?ng4,129#########4: 56không áp d?ng
Rtyuv.dll1.0.3656.033,624#########4: 56x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2770455 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbgraphxlink kbmt KB2770455 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2770455

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com