Có b?n C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 4.5 gói ngôn ng? trong Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2770446
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t v?n đ? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 ngôn ng? gói ngày ngày 16 tháng 9 năm 2011 trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Vista SP2

V?n đ? này gây ra các ch? k? k? thu?t s? trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và ch? k? c?a Microsoft s? h?t hi?u l?c s?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ?, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Microsoft an ninh tư v?n (2749655)

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

B?n c?p nh?t này ch? ch?a các phiên b?n đ? k? m?t cách chính xác c?a các t?p tin, và s? thay th? các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 4.5 gói ngôn ng? c?a b?n.

Lưu ?B?n c?p nh?t này là không c?n thi?t n?u b?n đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 4.5 ngôn ng? Pack(s) đư?c công b? trên ho?c sau ngày 9 tháng 8 năm 2011 t? cácTrung tâm t?i xu?ng Microsoft, ho?c n?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.


Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Windows Update

B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

N?u b?n c?n ph?i c?p nh?t th? công các t?p tin b? ?nh hư?ng cho Khuôn kh? .NET 4.5 ngôn ng? Pack(s), sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i tương ?ng Khuôn kh? .NET 4.5 Language Pack t? cácTrung tâm t?i xu?ng Microsoft.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 Language Pack công b? trư?c ngày 9 tháng 9 năm 2011 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • C?a s? 7 SP1
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Vista SP2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2770446 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2770446 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2770446

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com