Có b?n C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 5 in Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2770445 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t issuein các gói ph?n m?m Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 redistributable ngày 16 tháng 8 năm 2012 trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2SP1
  • Windows Vista SP2
V?n đ? này gây ra các ch? k? k? thu?t s? trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và ch? k? c?a Microsoft đ? h?t h?n s?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ?, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Microsoft an ninh tư v?n (2749655)

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

B?n c?p nh?t này ch? ch?a các phiên b?n đ? k? m?t cách chính xác c?a các t?p tin, và s? thay th? các t?p tin c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 4.5.

Lưu ?B?n c?p nh?t này là không c?n thi?t n?u b?n đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m Khuôn kh? .NET 4.5 redistributable đư?c công b? trên ho?c sau ngày 9 tháng 8 năm 2011 t? cácMicrosoft t?i v? Trung tâm, ho?c n?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Windows Update

B?n c?p nh?t này là có s?n t?Windows Update.

Microsoft t?i v? Trung tâm

N?u b?n đ? c?p nh?t th? công các t?p tin b? ?nh hư?ng cho Khuôn kh? .NET 4.5, sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các.NET Framework 4.5 redistributable gói t? cácMicrosoft t?i v? Trung tâm.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c công b? trư?c ngày 9 tháng 1 năm 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • C?a s? 7 SP1
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Vista SP2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không có torestart máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2770445 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2770445 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2770445

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com