Ir pieejams atjaunin?jums, kas paredz?ts noteiktiem Microsoft failiem, kuros ir nepareizs ciparparaksts oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows Server 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2769165 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8 un Windows Server 2012, priek?laic?gi izbeidzas noteiktu Microsoft izveidotu un parakst?tu failu ciparparaksta der?gums.

Piez?mes

  • ?? probl?ma ir aprakst?ta ar? Microsoft dro??bas bi?eten? 2749655.
  • ?aj? atjaunin?jum? ir pareizi parakst?tas failu versijas. Turkl?t ?is atjaunin?jums uzlabo .NET Framework 4.5 failus un vair?kus oper?t?jsist?mas pamatkomponentus.

Papildinform?ciju par Microsoft dro??bas bi?etenu 2749655 skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Microsoft dro??bas bi?etens 2749655

Papildindorm?cija

Atjaunin??anas inform?cija

Atjaunin?juma ieg??ana

Windows Update
?is atjaunin?jums ir pieejams Windows atjaunin??anas vietn?.
Microsoft lejupiel?des centrs
Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 8 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 8 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2012 x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas sist?mai Windows 8 vai Windows Server 2012.

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas nav j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? Attiecas uz.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2769165 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 28. decembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2769165

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com