WinRE khng bt c sau khi ban chay thut si OOBE trong Windows 8, Windows RT hoc Windows Server 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2769034 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xet trng hp sau:
 • Ban co may tinh c cai t sn Windows 8, Windows RT hoc Windows Server 2012.
 • B?n khi ng may tnh l?n ?u tin. V? v?y, thu?t s? Out of Box Experience (OOBE - Trai nghim Khi Cai t) khi ng.
 • Thut si OOBE kt thuc, sau o ban ng nhp vao may tinh.
Trong trng hp nay, Mi trng Khi phuc Windows (WinRE) bi tt va trang thai khng nht quan. Ngoai ra, nu may tinh trang thai khng tt, WinRE se khng khi ng sau khi may tinh khi ng lai.

Nguyn nhn

S c nay xay ra do tinh trang dn ui trong kho lu tr D liu Cu hinh Khi ng (BCD).

Chu y S c nay cung xay ra nu xay ra hin tng hong ngun trc khi thut si OOBE kt thuc.

Gi?i php

Chu y Sau khi ban cai t ban cp nht nay, WinRE se bi thay i v trang thai nht quan va c bt thanh cng.

Thng tin cp nht

Cach tai ban cp nht nay

Windows Update
Ban cp nht nay sn co t Windows Update.
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhBan cp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay Windows 8, Windows RT hoc Windows Server 2012.

Thng tin s ng ky

ap dung ban cp nht nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay. Ban cp nht nay khc phuc s c sau khi ban khi ng lai may tinh mt gi.

Thng tin v thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac cu th trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 8, Windows RT va Windows Server 2012
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhnh d?ch v?
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8, Windows RT v Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8, Windows RT v Windows Server 2012RTMLDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows 8, Windows RT va Windows Server 2012". Cac tp MANIFEST va cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
i vi Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Reagent.dll6.2.9200.16442344,29624-Oct-20124:59Not applicable
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201220:25Not applicable
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201220:32Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.1644234,53624-Oct-20124:59Not applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Reagent.dll6.2.9200.16442371,71224-Oct-201202:47x86
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201219:51Not applicable
Reagent.dll6.2.9200.20544371,71224-Oct-201202:47x86
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201220:04Not applicable
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201219:53Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.1644224,06424-Oct-201202:48x86
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201220:09Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.2054424,06424-Oct-201202:48x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 8 v Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Reagent.dll6.2.9200.16442439,29624-Oct-201203:24x64
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201220:28Not applicable
Reagent.dll6.2.9200.20544439,29624-Oct-201203:27x64
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201220:05Not applicable
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201220:33Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.1644226,62424-Oct-201203:25x64
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201220:12Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.2054426,62424-Oct-201203:29x64
Reagent.dll6.2.9200.16442371,71224-Oct-201202:47x86
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201219:51Not applicable
Reagent.dll6.2.9200.20544371,71224-Oct-201202:47x86
Reagent.xmlNot applicable85606-Jul-201220:04Not applicable
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201219:53Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.1644224,06424-Oct-201202:48x86
Boot.sdiNot applicable3,170,30406-Jul-201220:09Not applicable
Reagentc.exe6.2.9200.2054424,06424-Oct-201202:48x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft a xac nhn rng y la s c trong cac san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung cho Windows 8, Windows RT va Windows Server 2012

Tp b sung cho Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameArm_2fe0c0f4a29d29ad093955573fe6beb6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_35ba1aee7af5f2d7.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameArm_8b7cd05c339ea00480ed45558cbe8bda_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_0edadb42aec5c52d.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameArm_b9576f593ad2f60fd1dc3a279e5bafcd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_98930830f1a53d70.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_b7a35d1f4128b844.manifest
File versionNot applicable
File size4,393
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)5:10
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_d22493af426e88a4.manifest
File versionNot applicable
File size3,116
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)5:10
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-winre-repair-fix_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_1f8d31c3b50310cd.manifest
File versionNot applicable
File size2,544
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)4:50
PlatformNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_0ea48fdd08015b5b3c5be56c4e20ba6c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_e4a9c8a66761116d.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameX86_140cbba13488037545623cb1bae7ae29_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_8e3a0b4cfcfbc4cf.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameX86_1605d7274eda85fe6d3820f0cbea3d45_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_18cd2315fd5caa11.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameX86_43608ea057de4865f64b4e107df390e6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_3a327bfb45a7051c.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameX86_7cd25a8afb2f55f2c292650b4cf9901c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_1b69a64e9493cb60.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameX86_883d2c9eb72c64004f482d3dd3b0f73f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_64383399cdf74e91.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_b7a0eac7412b997e.manifest
File versionNot applicable
File size4,393
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_b82c88265a476bf6.manifest
File versionNot applicable
File size4,393
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_d2222157427169de.manifest
File versionNot applicable
File size3,116
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_d2adbeb65b8d3c56.manifest
File versionNot applicable
File size3,116
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-repair-fix_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_1f8abf6bb505f207.manifest
File versionNot applicable
File size2,544
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-repair-fix_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_20165ccace21c47f.manifest
File versionNot applicable
File size2,544
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:30
PlatformNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Cac t?p b? sung cho t?t c? cac phin b?n Windows 8 v Windows Server 2012 d?a trn x64 ?c h? tr?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0347a29ae27106d353c22797c8da0f6c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_9682ffdd7fac7757.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1a0885f135c9339087cdfd76e3c7e7e0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_ea3f380573d01116.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5f9078227e8dc2c444bc211fb2a8f503_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_13f533592b203a24.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b631dc3cef5bcaae80a02f01fd13bf1e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_3eb91c30d0249a6e.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bd04ca6dfe6615e737cb2fec3b765912_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_bb672e9b6e3723b2.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d354b955c6489f70cd9a805f4860727d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_f4f4bac5a65de541.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d7642308c5a37235606bcd6d36aafb94_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_4976cc81fb58f935.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f25182fc11d2c32f24efe59f22da2a33_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_7b16228d06258040.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)25-Oct-2012
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_13bf864af9890ab4.manifest
File versionNot applicable
File size4,397
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)05:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_144b23aa12a4dd2c.manifest
File versionNot applicable
File size4,397
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)05:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_2e40bcdafacedb14.manifest
File versionNot applicable
File size3,120
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)05:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_2ecc5a3a13eaad8c.manifest
File versionNot applicable
File size3,120
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)05:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winre-repair-fix_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_7ba95aef6d63633d.manifest
File versionNot applicable
File size2,546
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)05:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winre-repair-fix_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_7c34f84e867f35b5.manifest
File versionNot applicable
File size2,546
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)05:36
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_b7a0eac7412b997e.manifest
File versionNot applicable
File size4,393
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoveryagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_b82c88265a476bf6.manifest
File versionNot applicable
File size4,393
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16442_none_d2222157427169de.manifest
File versionNot applicable
File size3,116
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-winre-recoverytools_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20544_none_d2adbeb65b8d3c56.manifest
File versionNot applicable
File size3,116
Date (UTC)24-Oct-2012
Time (UTC)03:31
PlatformNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2769034 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows RT
T? kha:
kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbsurveynew KB2769034

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com