Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2768870 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 9 tháng, năm 2012, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng đư?c d? đ?nh đ? gi? khách hàng c?a chúng tôi an toàn và C?p Nh?t. Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t mà áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong Microsoft sau ki?n th?c cơ s? (KB) bài vi?t đư?c bao g?m trong tháng 9 năm 2011.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2687485 MS12-064: Mô t? security update for Word Viewer: tháng 9 năm 2011
 • 2687483 MS12-064: Mô t? security update for Word 2003 Service Pack 3: tháng 9 năm 2011
 • 2687440 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2007 Service Pack 3: tháng 9 năm 2011
 • 2687439 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2007 Service Pack 2: ngày 9 tháng 9 năm 2011
 • 2687436 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2010 Service Pack 1: tháng 9 năm 2011
 • 2687435 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (wosrv): tháng 9 năm 2011
 • 2687434 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1: tháng 9 năm 2011
 • 2687417 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2010 Service Pack 1: tháng 9 năm 2011
 • 2687405 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2007 (coreserver): tháng 9 năm 2011
 • 2687402 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Groove Server 2010 Service Pack 1: tháng 9 năm 2011
 • 2687401 MS12-064 và MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 1: tháng 9 năm 2011
 • 2687356 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 3.0 Service Pack 2: ngày 9 tháng 9 năm 2011
 • 2687315 MS12-064: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2007 Service Pack 2: ngày 9 tháng 9 năm 2011
 • 2687314 MS12-064: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng Office 2007 và các gói tương h?p v? sau cho Microsoft Office 2007 đ?nh d?ng t?p tin: tháng 9 năm 2011
 • 2598237 MS12-064: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1 ws: tháng 9 năm 2011
 • 2589280 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (coreserver): tháng 9 năm 2011
 • 2553488 MS12-064: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2010 Service Pack 1: tháng 9 năm 2011
 • 2553402 MS12-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho nhanh chóng tra c?u Server 2010 cho SharePoint Service Pack 1: tháng 9 năm 2011

C?p Nh?t nonsecurity
 • 982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: tháng 9 năm 2011
 • 2687407 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: tháng 9 năm 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 2768870 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2768870 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2768870

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com