ID článku: 2768648 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Pri používaní programov balíka Microsoft Office 2013 si môžete všimnúť, že vizuálne funkcie sa v jednotlivých počítačoch líšia. V jednom počítači sa napríklad môžu zobrazovať animácie pri posúvaní pracovného hárka v programe Excel. V inom počítači sa však tieto animácie nezobrazujú.

Môžu sa tiež vyskytovať niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré znižujú úroveň funkčnosť daného programu balíka Office:
 • Obraz v programe balíka Office je rozmazaný.
 • Obrazovka bliká.
 • Program balíka Office je takmer celý biely alebo celý čierny.
 • Text v dokumente sa nezobrazuje správne.
 • Program balíka Office zlyháva.
 • Výkon programu balíka Office je nižší (nie však pri spúšťaní a zatváraní).
 • V programe Microsoft Lync môže byť obraz počas videohovoru oneskorený alebo spomalený.

Príčina

Tieto príznaky sa môžu vyskytovať, ak je konfigurácia grafiky v počítači nekompatibilná so skupinou funkcií balíka Office 2013, ktoré sú zodpovedné za zobrazovanie aplikácie a animácie v aplikácií.

Riešenie

Riešenie problému sa líši v závislosti od verzie systému Windows a príznaku, ktorý sa vyskytuje.

Príznak: Nesprávne zobrazený text v dokumentoch balíka Office

Ak je vaším príznakom nesprávne zobrazený text v dokumentoch balíka Office, ako prvé vyskúšajte nasledujúce riešenia. V opačnom prípade prejdite do ďalšej časti s názvom Všetky ostatné príznaky.

Krok 1: Použitie nastavenia ladenia textu ClearType
 1. Vyhľadanie nastavenia technológie ClearType

  Windows 8

  Na domovskej obrazovke vyhľadajte položku ClearType a potom vyberte položku Nastavenie.

  Windows 7

  Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte text ClearType do poľa Prehľadať programy a súbory.
 2. Vyberte položku Upraviť text ClearType.
 3. V okne Ladenie textu ClearType zapnite možnosť Zapnúť technológiu ClearType a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Podľa pokynov v okne Ladenie textu ClearType vylaďte monitor a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Ak problém pretrváva aj po úprave nastavenia technológie ClearType, pokračujte krokom 2.
Krok 2: Vypnutie funkcie umiestňovania subpixlov
V programe Word 2013 sa v predvolenom nastavení používa vykresľovanie textu na úrovni subpixlov. Hoci táto funkcia poskytuje optimálne priestorové usporiadanie, na dosiahnutie mierneho zlepšenia kontrastu môžete uprednostňovať vzhľad textu zobrazovaného na úrovni pixlov. Ak chcete v programe Word 2013 vypnúť funkciu umiestňovania subpixlov, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Rozšírené.
 3. V skupine Zobrazenie zrušte začiarknutie políčka Vyhladiť písma na obrazovke použitím umiestňovania subpixlov.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak problém pretrváva aj po vypnutí nastavenia vykresľovania textu na úrovni subpixlov, znova povoľte nastavenie Vyhladiť písma na obrazovke použitím umiestňovania subpixlov a potom pokračujte krokom 3.
Krok 3: Inštalácia balíka interoperability so systémom Windows 8 v klientskych počítačoch so systémom Windows 7
Ak používate systém Windows 8, vynechajte túto časť a pokračujte podľa pokynov v časti Všetky ostatné príznaky tohto článku.

Ak používate systém Windows 7, nainštalujte aktualizáciu na vylepšenie grafických súčastí, ktorá je dostupná v nasledujúcom článku.

2670838 Pre systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 je k dispozícii aktualizácia platformy
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (Tento obsah môže byť v angličtine)


Ak sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarilo odstrániť príznak nesprávne zobrazeného textu v dokumentoch balíka Office, pri riešení problému pokračujte krokmi uvedenými v ďalšej časti tohto článku.

Všetky ostatné príznaky

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v poradí, v akom sú uvedené. Toto poradie je zámerné a ukázalo sa ako najúspešnejší prístup k riešeniu problémov súvisiacich s grafikou v programoch balíka Office 2013.

Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača


Najvhodnejším spôsobom aktualizovania grafického ovládača je vyhľadanie novšej verzie pomocou služby Windows Update. Ak chcete spustiť službu Windows Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov v závislosti od používanej verzie systému Windows:

Windows 8
 1. Na domovskej obrazovke kliknite na položku Nastavenie na paneli kľúčových tlačidiel.
 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
 3. V aplikácii Nastavenie počítača kliknite na položku Windows Update.
 4. Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 5. Ak sú k dispozícii aktualizácie, kliknite na ovládač, ktorý chcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať.


Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Zadajte text Windows Update do poľa Prehľadať programy a súbory.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 4. Ak sú k dispozícii aktualizácie, kliknite na ovládač, ktorý chcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať.

Poznámka: Výrobcovia grafických kariet pravidelne vydávajú aktualizácie svojich ovládačov, ktoré zvyšujú výkon alebo opravujú problémy s kompatibilitou s novými programami. 
Ak prostredníctvom služby Windows Update nenájdete aktualizovaný grafický ovládač pre váš počítač a potrebujete pre svoju grafickú kartu najnovší ovládač, vyhľadajte informácie o prevzatí a nainštalovaní najnovšieho ovládača v sekcii podpory alebo súborov na prevzatie na webovej lokalite výrobcu vašej grafickej karty.

Otázka 1: Ako mám postupovať, ak sa problémy súvisiace s grafikou v balíku Office 2013 vyriešili aktualizovaním grafického ovládača?
Odpoveď 1: Ak sa problémy súvisiace s grafikou v balíku Office vyriešili aktualizovaním grafického ovládača, nemusíte vykonávať žiadne ďalšie kroky.

Otázka 2: Ako mám postupovať, ak sa problémy súvisiace s grafikou v balíku Office 2013 nevyriešili aktualizovaním grafického ovládača alebo ak nemôžem nájsť aktualizovaný grafický ovládač pre môj počítač?
Odpoveď 2: Ak nemôžete nájsť aktualizovaný grafický ovládač a problémy s grafikou v balíku Office 2013 pretrvávajú, prejdite na krok 2.

Krok 2: Vypnutie hardvérového urýchľovania v balíku Office
Ak problémy s grafikou v programoch balíka Office pretrvávajú aj po aktualizovaní grafického ovládača alebo ak nemôžete nájsť aktualizovaný grafický ovládač pre váš počítač, skúste vypnúť hardvérové urýchľovanie v balíku Office 2013. Ak ho chcete vypnúť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite ľubovoľný program balíka Office 2013.
 2. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.
 3. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V zozname dostupných možností začiarknite políčko Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky.

  Na nasledujúcom obrázku je znázornená táto možnosť v programe Microsoft Excel.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2770068


 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Otázka 1: Ako mám postupovať, ak sa problémy súvisiace s grafikou v balíku Office 2013 vyriešili vypnutím hardvérového urýchľovania grafiky?

Odpoveď č. 1: Ak sa problémy s grafikou vyriešili po vybratí možnosti Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ponechajte políčko Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky začiarknuté.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2770069

 2. O 30 dní (alebo kedykoľvek inokedy) zrušte začiarknutie políčka Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2770070
 3. Opäť postupujte podľa krokov v tomto článku. Začnite časťou „Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača“.
Otázka 2: Ako mám postupovať, ak sa problémy súvisiace s grafikou v balíku Office 2013 nevyriešili vypnutím hardvérového urýchľovania grafiky?

Odpoveď č. 2: Ak sa problémy s grafikou nevyriešili po vypnutí hardvérového urýchľovania grafiky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zrušte začiarknutie políčka Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2770071

 2. O 30 dní (alebo kedykoľvek inokedy) opäť postupujte podľa krokov v tomto článku. Začnite časťou „Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača“.

Ďalšie informácie

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Správa možnosti Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky

Možnosť Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky v skupine Zobrazenie v časti Rozšírené dialógového okna Možnosti sa ovláda nasledujúcimi údajmi databázy Registry v počítači:

Kľúč: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
Hodnota DWORD: DisableHardwareAcceleration
Hodnoty: 1 = možnosť je zapnutá, 0 = možnosť nie je zapnutá (predvolené nastavenie)


V dôsledku cesty kľúča databázy Registry, ktorá sa používa v hodnote DisableHardwareAcceleration, sa hodnota zadaná pre toto nastavenie vzťahuje na všetky programy balíka Office 2013.

V prípade potreby možno túto hodnotu databázy Registry nasadiť pomocou skupinovej politiky. Ak chcete nakonfigurovať príslušné nastavenie skupinovej politiky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V radiči domény pridajte nasledujúce súbory: Office15.admx a Office15.adml. Potom postupujte podľa ďalšieho kroku.
 2. V okne Local Group Policy Editor (Editor lokálnej skupinovej politiky) vyberte uzol Miscellaneous (Rôzne) v stromovej štruktúre Microsoft Office 2013. Toto nastavenie je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2770494
Poznámka: Ak hodnotu DisableHardwareAcceleration nasadíte pomocou skupinovej politiky, použije sa nasledujúci kľúč databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Ďalšie informácie o použití súborov .admx a .adml na správu skupinovej politiky získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:
Správa súborov ADMX skupinovej politiky

Automatické vypnutie hardvérového urýchľovania pre niektoré grafické karty

Ak sa pri spustení programu balíka Office 2013 zistia určité kombinácie grafickej karty a grafického ovládača, hardvérové urýchľovanie v programoch balíka Office 2013 sa v predvolenom nastavení automaticky vypne. Ak program automaticky vypne hardvérové urýchľovanie, nezobrazí sa žiadne upozornenie na túto zmenu. Ak napríklad skontrolujete možnosť Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky v dialógovom okne Možnosti, táto možnosť nebude zapnutá, pokiaľ ste ju predtým nezapli.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2770495


Zoznam kombinácií grafických kariet a ich ovládačov, ktoré aktivujú toto automatické vypnutie hardvérového urýchľovania, nie je zdokumentovaný, pretože je pevne zakódovaný v programoch balíka Office 2013. Po identifikovaní ďalších kombinácií grafických kariet a ovládačov, ktoré spôsobujú problémy v programoch balíka Office 2013, sa tento zoznam bude pravidelne meniť. Ak sa preto funkčnosť animácií vo vašich jednotlivých počítačoch líši, odporúčame vám aktualizovať grafický ovládač pomocou pokynov uvedených v časti „Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača“. Ak sa v počítači stále nezobrazujú očakávané animácie, čo najskôr znova aktualizujte grafický ovládač. Spoločnosť Microsoft spolupracuje na tomto probléme s poprednými výrobcami grafických kariet, ktorí budú po vyvinutí nových grafických ovládačov vydávať príslušné aktualizácie.

Poznámka: Ak dva počítače obsahujú rovnakú kombináciu grafickej karty a grafického ovládača, funkcie animácie balíka Office 2013 sa v týchto dvoch počítačoch môžu naďalej líšiť, ak sa v jednom počítači používa systém Windows 7 a v druhom systém Windows 8. V počítači so systémom Windows 7 sa animácie v balíku Office 2013 vypnú, ak je príslušná kombinácia grafickej karty a grafického ovládača uvedená v zozname nekompatibilných konfigurácií. Pri používaní rovnakej kombinácie grafickej karty a grafického ovládača v systéme Windows 8 však animácie vypnuté nebudú, pretože v systéme Windows 8 boli vylepšené grafické funkcie.


Vlastnosti

ID článku: 2768648 - Posledná kontrola: 28. januára 2013 - Revízia: 7.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Kľúčové slová: 
KB2768648

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com