Straipsnio ID: 2768648 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Naudodami ?Microsoft Office 2013? programas, galite pasteb?ti, kad skirtinguose kompiuteriuose vaizdo funkcijos skiriasi. Pavyzd?iui, viename kompiuteryje galite matyti animacij?, kai programoje ?Excel? slenkate darbalap?. Ta?iau kitame kompiuteryje ta pati animacija gali neb?ti matoma.

Be to, galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? nurodyt? po?ymi?, ma?inan?i? ?Office? programos funkcionalum?.
 • ?Office? programa nery?ki.
 • Mirga ekranas.
 • ?Office? programa beveik visa yra balta arba juoda.
 • Dokumento tekstas nerodomas tinkamai.
 • ?Office? programa sugenda.
 • Suma??ja ?Office? programos efektyvumas (i?skyrus paleist? ir i?jungim?).
 • Vaizdo pokalbiams naudojant ?Microsoft Lync?, vaizdas gali v?luoti.

Prie?astis

?iuos po?ymius galite pasteb?ti, jei kompiuterio vaizdo konfig?racija nesuderinama su ?Office 2013? funkcij? rinkiniu, kuris atsakingas u? programos vaizd? ir joje rodom? animacij?.

Sprendimas

Sprendimas gali skirtis atsi?velgiant ? j?s? ?Windows? versij? ir pasteb?t? po?ym?.

Po?ymis: tekstas blogai rodomas ?Office? dokumentuose

Jei ?Office? dokumentuose tekstas rodomas blogai, pirmiau i?bandykite nurodytus sprendimus. Arba pereikite ? tolesn? skyri?, kurio pavadinimas Visi kiti po?ymiai.

1 veiksmas. Naudokite parametr? ?ClearType? teksto derintuvas?
 1. Raskite ?ClearType?

  ?Windows 8?

  Prad?ios ekrane raskite ClearType ir pasirinkite Parametrai.

  ?Windows 7?

  Spustel?kite Prad?ia ir langelyje Ie?koti program? ir fail? ?veskite ClearType.
 2. Pasirinkite Koreguoti ?ClearType? tekst?.
 3. Lauke ?ClearType? teksto derintuvas ?junkite parinkt? ?jungti ?ClearType? ir spustel?kite Pirmyn.
 4. Suderinkite monitori? atsi?velgdami ? funkcijos ?ClearType? teksto derintuvas veiksmus bei instrukcijas, tada spustel?kite Baigti.
Jei problema i?lieka ir pakoregavus ?ClearType? parametrus, pereikite prie 2 veiksmo.
2 veiksmas. I?junkite dalini? pikseli? i?d?stymo funkcij?
?Word 2013? dalini? pikseli? teksto atvaizdavim? naudoja pagal numatytuosius parametrus. Tai suteikia optimalius tarpus, ta?iau galite teikti pirmum? fiksuot? pikseli? tekstui, kad b?t? ne?ymiai padidintas kontrastas. Nor?dami i?jungti ?Word 2013? dalini? pikseli? i?d?stymo funkcij?, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Skirtuke Failas spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite I?samiau.
 3. Grup?je Rodyti spustel?kite nor?dami i?valyti parinkt? Naudoti dalini? pikseli? i?d?stym? norint ekrane i?lyginti ?rift?.
 4. Spustel?kite Gerai.

Jei i?jungus dalini? pikseli? teksto atvaizdavimo parametr? vis tiek yra problema, i? naujo ?junkite parametr? Naudoti dalini? pikseli? i?d?stym? norint ekrane i?lyginti ?rift? ir pereikite prie 3 veiksmo.
3 veiksmas. Naudodami ?Windows 7? kliento programas ?diekite ?Windows 8? veikimo suderinamumo paket?
Jei naudojate ?Windows 8?, praleiskite ?? skyri? ir pereikite prie ?io straipsnio skyriaus Visi kiti po?ymiai veiksm?.

Jei naudojate ?Windows 7?, ?diekite naujinim?, skirt? su vaizdu susijusiems komponentams patobulinti, pasiekiam? pateiktame straipsnyje.

2670838 Platformos naujinimas, skirtas ?Windows 7 SP1? ir ?Windows Server 2008 R2 SP1?
http://support.microsoft.com/kb/2670838/lt


Jei pirmiau nurodyti veiksmai nepadeda pagerinti ?Office? dokument? teksto rodymo , toliau m?ginkite i?spr?sti problem? naudodami tolesniame ?io straipsnio skyriuje nurodytus veiksmus.

Visi kiti po?ymiai

Atlikite ?iuos veiksmus nurodyta tvarka. Tvarka yra apgalvota ir i?bandyta ? tai s?kmingiausias ?Office 2013? program? problem?, susijusi? su vaizdu, sprendimo b?das.

1 veiksmas. Atnaujinkite vaizdo tvarkykl?


Geriausias b?das atnaujinti vaizdo tvarkykl? ? paleisti ?Windows? naujinim? ir pa?i?r?ti, ar yra naujesn? tvarkykl?. ?Windows? naujinimo paleidimo veiksmai atsi?velgiant ? ?Windows? versij?:

?Windows 8?
 1. Prad?ios ekrane, pagrindini? mygtuk? juostoje, spustel?kite Parametrai.
 2. Spustel?kite Keisti kompiuterio parametrus.
 3. Program?l?je Kompiuterio parametrai spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 4. Spustel?kite Tikrinti, ar dabar yra naujinim?.
 5. Jei yra naujinim?, spustel?kite tvarkykl?, kuri? norite ?diegti, ir spustel?kite Diegti.


?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti.
 2. ?veskite ?Windows? naujinimas langelyje Ie?koti program? ir fail?.
 3. Ie?kos rezultatuose spustel?kite Tikrinti, ar yra naujinim?.
 4. Jei yra naujinim?, spustel?kite tvarkykl?, kuri? norite ?diegti, ir spustel?kite Diegti.

Pastaba Vaizdo plok??i? gamintojai da?nai i?leid?ia savo tvarkykli? naujinimus siekdami padidinti efektyvum? arba pa?alinti suderinamumo su naujomis programomis problemas. 
Jei atnaujintos savo kompiuterio vaizdo tvarkykl?s nerandate naudodami ?Windows? naujinim?, bet naujausia vaizdo plok?t?s tvarkykl? tur?t? b?ti, eikite ? vaizdo plok?t?s gamintojo svetain?s palaikymo arba atsisiuntimo skyri? nor?dami daugiau su?inoti, kaip atsisi?sti ir ?diegti naujausi? tvarkykl?.

1 kl.: k? reik?t? daryti, jei atnaujinus vaizdo tvarkykl? i?sprend?iamos su vaizdu susijusios ?Office 2013? problemos?
1 ats.: jei su vaizdu susijusios ?Office? problemos buvo i?spr?stos atnaujinus vaizdo tvarkykl?, daugiau joki? veiksm? atlikti nereikia.

2 kl.: k? reik?t? daryti, jei atnaujinus vaizdo tvarkykl? i?lieka su vaizdu susijusi? ?Office 2013? problem?? Arba k? reik?t? daryti, jei nepavyksta rasti atnaujintos kompiuterio vaizdo tvarkykl?s?
2 ats.: jei nepavyksta rasti atnaujintos vaizdo tvarkykl?s ir ?Office 2013? programose vis tiek i?lieka su vaizdu susijusi? problem?, pereikite ? 2 veiksm?.

2 veiksmas. I?junkite ?Office? aparat?rin? spartinim?
Jei vis dar i?lieka su vaizdu susijusi? ?Office? program? problem?, kai atnaujinate vaizdo tvarkykl?, arba nepavyksta rasti atnaujintos kompiuterio vaizdo tvarkykl?s, pam?ginkite i?jungti ?Office 2013? aparat?rin? spartinim?. Nor?dami i?jungti aparat?rin? spartinim?, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite bet kuri? ?Office 2013? program?.
 2. Skirtuke Failas spustel?kite Parinktys.
 3. Dialogo lange Parinktys spustel?kite I?samiau.
 4. Spustel?kite galim? parink?i? s?ra?e nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?.

  Pavyzd?iui, pateiktame paveiksl?lyje parodyta ?i ?Microsoft Excel? parinktis.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816362


 5. Spustel?kite Gerai.

1 kl.: k? reik?t? daryti, jei i?jungus aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim? i?sprend?iamos ?Office 2013? vaizdo problemos?

1 ats.: jei su vaizdu susijusios problemos buvo i?spr?stos pasirinkus parinkt? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. I?laikykite parinkt? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim? nuolat pasirinkt?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816363

 2. Per trisde?imt dien? (arba bet kuriuo metu) spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816364
 3. Dar kart? atlikite ?iame skyriuje pateiktus veiksmus. B?tinai prad?kite nuo ?1 veiksmo: atnaujinkite vaizdo tvarkykl?.?
2 kl.: k? reik?t? daryti, jei i?jungus aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim? nei?sprend?iamos ?Office 2013? vaizdo problemos?

2 ats.: jei su vaizdu susijusios problemos nebuvo i?spr?stos i?jungus aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816365

 2. Po trisde?imt dien? (arba bet kuriuo metu) dar kart? atlikite ?io straipsnio veiksmus. B?tinai prad?kite nuo ?1 veiksmo: atnaujinkite vaizdo tvarkykl?.?

Daugiau informacijos

?sp?jimas. Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du netinkamai pakeisite registr?, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ias problemas pavyks i?spr?sti. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

Parinkties ?I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?? administravimas

Parinkt? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim?, esan?i? dialogo lango Parinktys skyriaus I?samiau dalyje Rodyti, kontroliuoja ?is kompiuterio registro ?ra?as:

Raktas: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Reik?m?s: 1 = parinktis ?jungta, 0 = parinktis ne?jungta (numatytoji)


D?l reik?m?s DisableHardwareAcceleration naudojamo registro rakto kelio nustatyta ?io parametro reik?m? taikoma visoms ?Office 2013? programoms.

Jei b?tina, ?i? registro reik?m? galima ?diegti naudojant grup?s strategij?. Nor?dami sukonfig?ruoti atitinkam? grup?s strategijos parametr? atlikite nurodytus veiksmus.
 1. ?iuos failus ?traukite ? savo domeno valdikl?: Office15.admx ir Office15.adml ?traukite ? domeno valdikl?, tada
 2. vietin?je grup?s strategijos rengykl?je pasirinkite med?io Microsoft Office 2013 mazg? ?vair?s. ?is parametras parodytas pateiktame paveiksl?lyje.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2770494
Pastaba Jei reik?m? DisableHardwareAcceleration ?diegiate naudodami grup?s strategij?, naudojamas ?is registro raktas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Daugiau informacijos, kaip .admx ir .adml failus naudoti grup?s strategijai administruoti, rasite ?ioje ?Microsoft TechNet? ?iniatinklio svetain?je:
Kaip tvarkyti grup?s strategijos ADMX failus

Automatinis kai kuri? vaizdo plok??i? aparat?rinio spartinimo i?jungimas

Pagal numatytuosius parametrus ?Office 2013? programose aparat?rinis spartinimas automati?kai i?jungiamas, jei paleidus ?Office 2013? program? aptinkami tam tikri vaizdo plok?t?s ir vaizdo plok?t?s tvarkykl?s deriniai. Jei programa automati?kai i?jungia aparat?rin? spartinim?, ?io pakeitimo niekas neparodo. Pavyzd?iui, patikrin? dialogo lango Parinktys parinkt? I?jungti aparat?rin? grafikos apdorojimo spartinim? matysite, kad parinktis ne?jungta, jei nepadar?te to anks?iau.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2816366


Vaizdo plok??i? / vaizdo tvarkykli? deriniai, kurie lemia ?? automatin? aparat?rinio grafikos spartinimo i?jungim?, nepateikti dokumentuose, nes s?ra?as u?programuotas ?Office 2013? programose ir nuolat bus kei?iamas, kai aptiksime papildom? vaizdo ?rangos derini?, kurie sukelia problem? ?Office 2013? programose. Tod?l, jei tos pa?ios animacijos funkcijos nematote viename kompiuteryje, bet matote kitame, rekomenduojame atnaujinti vaizdo tvarkykl? pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje ?1 veiksmas: atnaujinkite vaizdo tvarkykl??. Jei kompiuteryje vis tiek nematote pageidaujamos animacijos, netrukus v?l atnaujinkite vaizdo tvarkykl?. ?Microsoft? d?l ?ios problemos dirba su pagrindiniais vaizdo plok??i? gamintojais, o vaizdo plok??i? gamintojai i?leid?ia naujas vaizdo tvarkykles, vos tik jos sukuriamos.

Pastaba Jei dviej? kompiuteri? vaizdo plok?t?s / vaizdo tvarkykl?s deriniai sutampa, vis tiek juose galimi ?Office 2013? animacijos funkcij? skirtumai, jei viename kompiuteryje naudojama ?Windows 7?, o kitame ? ?Windows 8?. Kompiuteryje, kuriame naudojama ?Windows 7?, ?Office 2013? animacija i?jungiama, jei vaizdo plok?t?s / vaizdo tvarkykl?s derinys pasirodo nesuderinam?j? s?ra?e. Ta?iau jei tas pats vaizdo ?rangos derinys bus naudojamas ?Windows 8?, animacija nebus i?jungta, nes ?Windows 8? vaizdo perteikimo galimyb?s yra geresn?s.


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2768648 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 13 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Rakta?od?iai: 
KB2768648

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com