Khng co kt ni mang trn may khach chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2 khi thng bao DHCPv6 c gi co DUID trung lp

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2763523 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xet trng hp sau:
 • Ban s dung ma inh danh duy nht DHCP (DUID) lam ma inh danh duy nht trong mi trng mang.
 • Ban s dung anh xa ma inh danh modem cap va DUID trong mang.
 • Ban co may khach ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2 trong mi trng mang.
 • Mt trong nhng may khach gi thng bao DHCPv6 t modem cap.
 • May khach khac gi thng bao DHCPv6 co cung DUID t mt modem cap khac.
 • Ban ghi cho anh xa DUID va modem cap mi se ghi e ban ghi trc.
Trong tr?ng h?p ny, may khach khng co kt n?i m?ng.

Chu y
 • Khi ban chay lnh sysprep ma khng co tuy chon /generalizehoc ban s dung mt phn mm tao anh ao tao h iu hanh, s c DUID se xay ra.
 • Khi ban chay lnh sysprep cung vi tuy chon /generalize, API may khach DHCP c goi xoa gia tri DUID.
 • DUID cua thng bao DHCPv6 c tao ln u dich vu may khach DHCP khi ng. Gia tri DUID c lu tr trong muc ng ky Dhcpv6DUID. Nu ban xoa gia tri muc ng ky, gia tri se c tao lai khi giao din c bt hoc kt ni trn may khach. Muc ng ky Dhcpv6DUID c t trong khoa con ng ky sau:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters

Gi?i php

Thng tin ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

Microsoft Update
Ban cp nht nay sn co trn website Microsoft Update sau:
http://update.microsoft.com
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhBan cp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin s ng ky

ap dung ban cp nht nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao cho s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin v thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
Quan trong Ban cp nht Windows 7 va ban cp nht Windows Server 2008 R2 c bao gm trong cung goi. Tuy nhin, cac ban cp nht trn trang Yu cu Ban cp nht c lit k trong ca hai h iu hanh. yu cu goi ban cp nht ap dung mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon ban cp nht c lit k trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trn trang. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc ma mi ban cp nht c ap dung.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoai cac ban khc phuc s c c phat hanh rng rai, chi nhnh d?ch v? LDR con co cc ban cp nht.
 • Tp MANIFEST (.manifest) va tp MUM (.mum) c cai t cho tng mi trng c lit k ring trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201217:31
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201217:54
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201217:21
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201217:32
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15
Dhcpcore.dll6.1.7601.17514254,46420-Nov-201012:18
Dhcpcore6.dll6.1.7601.17970193,53609-Oct-201217:40
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.1797044,03209-Oct-201217:40
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15
Dhcpcore.dll6.1.7601.22130257,02409-Oct-201217:29
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22130195,07209-Oct-201217:29
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213044,03209-Oct-201217:29
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:30
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:55
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201218:18
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:28
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201218:18
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:30
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:55
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201218:18
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:28
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201218:29
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414-Jul-200901:40
Dhcpcore.dll6.1.7601.17514317,95220-Nov-201013:26
Dhcpcore6.dll6.1.7601.17970226,81609-Oct-201218:17
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014-Jul-200901:40
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.1797055,29609-Oct-201218:17
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414-Jul-200901:40
Dhcpcore.dll6.1.7601.22130318,97609-Oct-201218:29
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22130226,81609-Oct-201218:29
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014-Jul-200901:40
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213055,29609-Oct-201218:29
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
i vi tt ca cac phin ban Windows Server 2008 R2 da trn IA-64 c h tr
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:39
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201010:14
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201216:58
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:33
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201217:07
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614-Jul-200901:46
Dhcpcore.dll6.1.7601.17514617,98420-Nov-201010:25
Dhcpcore6.dll6.1.7601.17970466,94409-Oct-201217:00
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414-Jul-200901:46
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.1797087,55209-Oct-201217:00
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614-Jul-200901:46
Dhcpcore.dll6.1.7601.22130621,05609-Oct-201217:23
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22130466,43209-Oct-201217:23
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414-Jul-200901:46
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213087,55209-Oct-201217:23
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft a xac nhn rng y la s c trong cac san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_en-us_57a9912a1886b664.manifest
File versionNot applicable
File size4,822
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
File nameX86_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_en-us_585e45c7318419ac.manifest
File versionNot applicable
File size4,822
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
File nameX86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_none_d91cba738d061f6b.manifest
File versionNot applicable
File size95,014
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
File nameX86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_none_d9d16f10a60382b3.manifest
File versionNot applicable
File size95,014
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Cac t?p b? sung cho t?t c? cac phin b?n Windows 7 v Windows Server 2008 R2 d?a trn x64 ?c h? tr?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_en-us_b3c82cadd0e4279a.manifest
File versionNot applicable
File size4,824
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_en-us_b47ce14ae9e18ae2.manifest
File versionNot applicable
File size4,824
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_none_353b55f7456390a1.manifest
File versionNot applicable
File size95,032
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_none_35f00a945e60f3e9.manifest
File versionNot applicable
File size95,032
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban Windows Server 2008 R2 da trn IA-64 c h tr
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_en-us_57ab35201884bf60.manifest
File versionNot applicable
File size4,823
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)15:54
File nameIa64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_none_d91e5e698d042867.manifest
File versionNot applicable
File size95,023
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)15:54
File nameIa64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_none_d9d31306a6018baf.manifest
File versionNot applicable
File size95,023
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)15:54
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2763523 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2763523

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com