Không th? in ho?c in ?n xem trư?c m?t web site trong Internet Explorer 8 trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2762808 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? in ho?c xem m?t b?n xem trư?c in ?n c?a m?t web site trong Internet Explorer 8 trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, n? l?c là không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i k?ch b?n sau:

D?ng: 2032
Char: 1
L?i: L?i không xác đ?nh.
M? s?: 0 URL: res://ieframe.dll/preview.js

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?c tin thư thoại th?p trong các % userprofile %\AppData\Local\Temp m?c tin thư thoại b? thi?u, ho?c m?c th?p không đư?c quy?n phù h?p ho?c thu?c tính.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:

 • Windows 7
 • C?a s? 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pac 1 (SP1)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iertutil.dll8.0.7600.214212,077,69610-Jan-201304:41x 86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014 Tháng b?y, 200901:16x 86
Iertutil.dll8.0.7601.222142,078,20810-Jan-201304:47x 86
Sqmapi.dll6.1.7601.17514189,95220 Tháng mư?i m?t, 201012:21x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iertutil.dll8.0.7600.214212,463,74410-Jan-201305:45x 64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385235,00814 Tháng b?y, 200901:41x 64
Iertutil.dll8.0.7601.222142,458,62410-Jan-201305:36x 64
Sqmapi.dll6.1.7601.17514244,73620 Tháng mư?i m?t, 201013:27x 64
Iertutil.dll8.0.7600.214212,077,69610-Jan-201304:41x 86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014 Tháng b?y, 200901:16x 86
Iertutil.dll8.0.7601.222142,078,20810-Jan-201304:47x 86
Sqmapi.dll6.1.7601.17514189,95220 Tháng mư?i m?t, 201012:21x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iertutil.dll8.0.7600.214212,953,72810-Jan-201304:39IA-64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385591,87214 Tháng b?y, 200901:49IA-64
Iertutil.dll8.0.7601.222142,955,26410-Jan-201304:35IA-64
Sqmapi.dll6.1.7601.17514592,38420 Tháng mư?i m?t, 201010:28IA-64
Iertutil.dll8.0.7600.214212,077,69610-Jan-201304:41x 86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014 Tháng b?y, 200901:16x 86
Iertutil.dll8.0.7601.222142,078,20810-Jan-201304:47x 86
Sqmapi.dll6.1.7601.17514189,95220 Tháng mư?i m?t, 201012:21x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
973479 Không th? đ? in ho?c xem qua in ?n c?a m?t web site trong Internet Explorer

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_76827352f638991bbfc0689050bd13ac_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_45ec1a79f621a385.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_f535acf416bbd22870450a450cf0f391_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_3e0bdea211b58e28.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_62faac177dca6a9a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,630
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_64eed9e77ae6069a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,630
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4ec23eb49c39be042240a829f3036289_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_aa36e50ecaf33f2a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_76827352f638991bbfc0689050bd13ac_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_a20ab5fdae7f14bb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_909e4b7a8c5c80e8a081f0f8452fbdea_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_c9557776239af064.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a22ec25fc32d16720bccc5ac44cd26dd_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_b09b26f8ca9e2f77.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d12768c22fd95c5a1a8a0ebf04bb399b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_5fbde5e9e8f5cd13.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f535acf416bbd22870450a450cf0f391_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_9a2a7a25ca12ff5e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_bf19479b3627dbd0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,632
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_c10d756b334377d0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,632
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_62faac177dca6a9a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,630
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_64eed9e77ae6069a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,630
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6f83cbb3e1cffdc3ad7de9751178462e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_310ba61515cbdb78.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_a74f7f3e3652914ec7a44330a8268f86_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_e5c63f7bceb25766.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_62fc500d7dc87396.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,631
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_64f07ddd7ae40f96.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,631
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21421_none_62faac177dca6a9a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,630
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t?c là-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22214_none_64eed9e77ae6069a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,630
Ngày (UTC)10-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2762808 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2762808 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2762808

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com