Kh?c ph?c: "quá tr?nh <block list="">dư?ng như là không năng su?t trên tr?nh l?p l?ch bi?u <ID>" thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n SQL Server 2012</ID> </block>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2762557 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i trong m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 C?p Nh?t phát hành.

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 trên m?t máy ch? có nhi?u CPU. Ví d?, CPU trên h? ph?c v? có 64 ho?c 128 l?i và bao g?m m?t c?u h?nh NUMA.
  • Các máy ch? có m?t s? lư?ng l?n b? nh?. Ví d?, H? ph?c v? có 256 Gigabyte (GB) ho?c 1 terabyte c?a b? nh?.
  • B?n th?c hi?n m?t truy v?n trong Microsoft SQL Server 2012. K? ho?ch th?c hi?n truy v?n có m?t nhà đi?u hành lo?i áp d?ng cho nhi?u hàng.
Trong trư?ng h?p này, thông báo l?i tương t? như sau đây đư?c kí nh?p t?p nh?t k? l?i SQL Server:
Quá tr?nh <block list=""></block> dư?ng như là không năng su?t trên tr?nh l?p l?ch bi?u <ID></ID>

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các nhà đi?u hành s?p x?p đi qua nhi?u nhóm trong m?t danh sách SQL Server n?i b? c?a b? nh? phân b? đ? tra c?u b? nh? có s?n k? ti?p t? H? bơi b? đ?m.

Khi các máy ch? có m?t b? nh? l?n, b?ng SQL Server n?i b? c?a b? nh? phân b? trong h? bơi b? đ?m m?c đ?n m?t kích thư?c l?n c?ng. V? v?y, các nhà đi?u hành s?p x?p đi qua nhi?u nhóm trong danh sách SQL Server n?i b? c?a b? nh? phân b? đ? tra c?u b? nh? có s?n k? ti?p t? H? bơi b? đ?m. Hành vi này không mang l?i trên tr?nh l?p l?ch bi?u thư?ng xuyên, đ?. V? v?y, "không năng su?t scheduler" l?i đư?c báo cáo thư?ng xuyên.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765331 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2758687 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2762557 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2762557 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2762557

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com