บัก: Internet Explorer ไม่สามารถที่ตั้งค่า innerHTML คุณสมบัติของวัตถุเลือก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 276228
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติinnerHTMLของวัตถุเลือกการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างถูกต้องไม่

การแก้ไข

ถ้าคุณต้องใช้innerHTMLวิธีการแก้ปัญหาคือการ ใช้วัตถุแบบDivการตัดคำขององค์ประกอบที่เลือก และจากนั้น ให้ตั้งค่าคุณสมบัติinnerHTMLสำหรับวัตถุDiv ตัวอย่าง:
<html>
<head>
<title>My Example</title>
<script language="Javascript">
var origDivHTML;

function init()
{
  origDivHTML = myDiv.innerHTML;
}

function setValues() 
{
  var oldinnerHTML = "your original innerHTML: " + yourDiv.innerHTML ; 	
  alert(oldinnerHTML);
  yourDiv.innerHTML = origDivHTML;
	 
  var curinnerHTML = "your current innerHTML: " + yourDiv.innerHTML ; 
  alert(curinnerHTML); 
}
</script>
</head>

<body onload="init()">

<div id="myDiv">
 <select name="firstSelect" size="1" >
  <option>11111</option>
  <option>22222</option>
  <option>33333</option>
 </select>
</div>

<div id="yourDiv">
 <select name="secondSelect" size="1" >
  <option>aaaa</option>
  <option>bbbb</option>
  <option>cccc</option>
 </select>
</div>
<button onclick = "setValues();">click me to set the values</button>
</body>
</html>
				

พวก คุณควรใช้คอลเลกชันของตัวเลือกเมื่อต้องเพิ่มตัวเลือกขององค์ประกอบเลือก สามวิธีในการเพิ่มตัวเลือกองค์ประกอบที่เลือกโดยทางโปรแกรมรหัสต่อไปนี้แสดง:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<script>

function fill_select1() {

	for(var i=0; i < 100; i++) {
			select1.options[i] = new Option(i,i);
		}
}

function fill_select2() {

		var sOpts = "<SELECT>";
		for (var i=0;i<100;i++)
		{
			sOpts += '<OPTION VALUE="' + i + '">' + i + '</OPTION>\n';
		}
	
		select2.outerHTML = sOpts + "</SELECT>";
}

function fill_select3() {

	for(var i=0; i < 100; i++) {
		  var oOption = document.createElement("OPTION");
		  oOption.text="Option: " + i;
		  oOption.value=i;
		  document.all.select3.add(oOption)
		}
}</script>

<H2>SELECT Box Population</H2>

<SELECT id=select1 name=select1></SELECT>
<INPUT type="button" value="Populate with options list" id=button1 
name=button1 onclick="fill_select1();"><BR><BR>
<SELECT id=select2 name=select2></SELECT> 
<INPUT type="button" value="Populate with outerHTML" id=button2 
name=button2 onclick="fill_select2();"><BR><BR>
<SELECT id=select3 name=select3></SELECT>
<INPUT type="button" value="Populate with using createElement" id=button3 
name=button3 onclick="fill_select3();">

</BODY>
</HTML>
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ที่ตอนต้นของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงให้เห็นจุดบกพร่องนี้:
<html>
<head>
<script language="JavaScript"> 
function test()
{
  var objSelect = document.all.idSelect;
  var strOrigHTML   = objSelect.innerHTML;
  objSelect.innerHTML = strOrigHTML;
  var strNewHTML   = objSelect.innerHTML;

  if (strNewHTML == strOrigHTML)
    alert("Test passed.");
  else
    alert("Test failed: innerHTML = " + strNewHTML );
}
</script>
</head>
<body>
 <select id="idSelect">
  <option value="line1">Option 1</option>
  <option value="line2">Option 2</option>
 </select>
 <input type="button" value="test" onClick="test()" />
</body>
</html>
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนวัตถุเลือกดูบทความต่อไปนี้บนเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN):
-เลือกวัตถุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในคอลเลกชันของตัวเลือกดูบทความต่อไปนี้บนเว็บไซต์ MSDN:
คอลเลกชันของตัวเลือก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 276228 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2555 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbbug kbdhtml kbnofix kbmt KB276228 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:276228
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com