DFS không gian tên m?c tin thư thoại s? b? xoá sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính ch?y Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? không gian tên h? th?ng t?p phân tán (DFS) trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • Phân tích đi?m đư?c c?u h?nh trong thi?t đ?t m?c đ?nh không gian tên đ?i di?n cho các m?c tin thư thoại tương ?ng không gian tên DFS trên máy ch?.
 • B?n kh?i đ?ng l?i máy ch?. Trong quá tr?nh kh?i đ?ng, khi h? th?ng máy ch? b? thay đ?i. Ví d?: khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ?o, khi h? th?ng máy ?o đư?c đ?ng b? hoá v?i máy ch? trong quá tr?nh kh?i đ?ng.

  Lưu ? Sau khi h? th?ng đư?c thay đ?i, m?t s? ki?n có th?i gian h? th?ng trư?c và sau khi thay đ?i đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng.
Trong trư?ng h?p này, m?c tin thư thoại không gian tên DFS s? b? xoá b?t ng?. Không, máy tính khách không gian tên DFS không yêu c?u gi?i thi?u cho m?c tin thư thoại không gian tên DFS.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra v? th?i gian h? th?ng đư?c thay đ?i gi?a các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại scavenging trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS DFS th?i gian tính toán. Khi kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS, công c? t?o đi?m phân tích cho t?t c? các liên k?t trong không gian. b?n ghi d?ch v? c?ng xoá b?t k? đi?m phân tích trong đư?ng d?n ph?n g?c DFS và thu?c v? không gian tên. Trong quá tr?nh kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? và đ?ng b? hoá gi? m?i liên k?t c?a các đi?m phân tích đư?c đóng đ? thay đ?i d?u ki?m th?i đi?m phân tích. Các d?u ki?m th?i gian so v?i th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS. N?u d?u ki?m th?i gian c?a m?t đi?m phân tích c? hơn th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v?, đi?m phân tích là tr? m? côi và do đó b? xoá b?i b?n ghi d?ch v?.

Khi đó h? th?ng thay đ?i trư?c khi các đi?m phân tích đư?c xác nh?n, sau đó khi thay đ?i m?c tin thư thoại không gian tên DFS có th? c? hơn th?i gian kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v?. Do đó, x?y ra s? c? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Lưu ? Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, thu?t toán phân tích đi?m scavenging không d?a trên tem th?i gian đ? xác nh?n.

Gi?i pháp

Thông tin Hotfix

Hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này ch? đư?c dùng đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng hotfix này cho h? th?ng đang g?p s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng nghiêm tr?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuyên b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u hotfix này s?n có đ? t?i xu?ng th? s? có ph?n "Hotfix có s?n đ? t?i xu?ng" ? đ?u bài vi?t Cơ s? Ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? tính cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không phù h?p v?i hotfix c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i c?a B? ph?n H? tr? và b?n ghi d?ch v? Khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? t?o yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? M?u "T?i xu?ng Hotfix s?n có" Hi?n th? các ngôn ng? mà hotfix này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a m?nh, đó là do hotfix này hi?n không có ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có không gian tên DFS b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t các t?p có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo gi? đ?a phương cùng v?i đ? l?ch gi? mùa hè (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n các thao tác nh?t đ?nh trên t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows Server 2008 R2
b?n c?p nh?t Quan tr?ng Windows 7 và hotfix cho Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong cùng gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, h?y ch?n hotfix đư?c li?t kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham kh?o ph?n "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c mà m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh b?n ghi d?ch v? (LDR, GDR) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p như tr?nh bày ? b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mB?n g?cChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0.21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các t?p MUM (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho t?ng môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thông tin t?p b? sung dành cho Windows Server 2008 R2". MUM và t?p MANIFEST c?ng như các b?o m?t liên quan (.cat) các t?p danh m?c là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, danh m?c phân lo?i b?o m?t đư?c k? b?ng ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02109-Jan-201306:15không áp d?ng
Dfssvc.exe6.1.7600.21420377,85609-Jan-201303:12x 64
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02109-Jan-201306:03không áp d?ng
Dfssvc.exe6.1.7601.22213379,39209-Jan-201305:36x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c s? c? này, kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? không gian tên DFS trên máy tính.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?p b? sung dành cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_0e45dd698c131a24de2cd70b3c9e5cb3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21420_none_b86548eb0b9dfd34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)17:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a234ee2d53d940400764706ee556ea24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22213_none_75320a548d2108e9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)17:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21420_none_4bc7962576959e1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p48,622
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22213_none_4dbbc3f573b13a1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p48,622
Ngày (UTC)09-Jan-2013
Th?i gian (UTC)06:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761922 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com