Truy c?p ch?i l?i khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào m?t ph?n chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại ho?c m?t chia s? ổ đĩa nhà trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761645 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ?t c?u h?nh các tính năng chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Ho?c, b?n ánh x? m?t ổ đĩa nhà trong thu?c tính tài kho?n ngư?i dùng trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại.
 • Chia s? các m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng m?c tiêu tiêu chuy?n hư?ng đ?t nhà ổ đĩa ho?c m?c tin thư thoại c?a ngư?i dùng khác. Ho?c, ? nhà c?a ngư?i dùng ch?a tiêu chuy?n hư?ng đ?t nhà ổ đĩa ho?c m?c tin thư thoại c?a ngư?i dùng khác.

  Ví d ?, b?n đ?t c?u h?nh ngư?i dùng hai (ngư?i dùng A và ngư?i dùng B) trong Thư mục Họat động có m?t ổ đĩa nhà trên đ?a đi?m máy ch? sau đây:
  • \\server\share\UserA
  • \\server\share\UserB
  Lưu ? N?u ổ đĩa nhà là ánh x? t?i m?t không gian tên DFS, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2715922. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2715922 cặp trang nhà không đư?c ánh x? t?i m?t máy tính khách hàng khi nhi?u ngư?i dùng kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
 • T? đ?ng ch? đ? ngo?i tuy?n đư?c kích ho?t.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, t?t c? các c?p chuy?n hư?ng đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng phương th?c ngo?i tuy?n N?u đ? tr? m?ng là hơn 80 mili giây (ms).
 • Ngư?i dùng A b?n ghi máy tính. T?t c? ngư?i s? d?ng d? li?u có s?n gián tuy?n.
 • Ngư?i dùng A thi?t l?p chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại ho?c ổ đĩa trang chủ di?n đàn (ch? đ? hư?ng d?n s? d?ng c?a di?n đàn).
 • Ngư?i dùng A s? ghi l?i t?t máy tính.
 • Ngư?i dùng B b?n ghi máy tính cho l?n đ?u tiên. Ngư?i dùng B đ? không có d? li?u là s?n dùng gián tuy?n.
Trong trư?ng h?p này, chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại và truy c?p tr?c ti?p đ?n đư?ng d?n UNC c?a th?t b?i d? li?u v?i m?t truy c?p t? ch?i l?i. Ngoài ra, ?ng d?ng d?a trên đư?ng di?n đàn đ? t?i nh?ng chương tr?nh không thành công.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, các d? li?u đư?c đánh d?u ki?m là di?n đàn c?a ngư?i dùng A đư?c đ?t tr?c tuy?n t? đ?ng khi ngư?i dùng B kí nh?p máy tính.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Ngoài ra, b?n ph?i C?p Nh?t 2610379 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2610379, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2610379 Chính sách chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại không ho?t đ?ng n?u ngư?i dùng trư?c đó thi?t l?p m?t m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng sang m?t ch? đ? gián tuy?n trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.22131549,37610/10 / 201216: 40x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i13 Tháng b?y năm 200920: 25không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.22131695,80810/10 / 201217: 40x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i13 Tháng b?y năm 200920: 20không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_d619922d9bd7f439d30127859c01f04b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_c28323e7b81ebe0b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_0c4bd7c4d8d3110a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_db0936a29ed95a1e65e4f1c89f016ae2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_47cd40f8691804b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i năm 2012
Th?i gian (UTC)11: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_686a734891308240.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761645 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761645 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761645

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com