การแก้ไข: การนำเข้าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มีรายงานว่า ทำได้สำเร็จหลังจากหมดเวลา ใน SSAS 2008 R2 หรือ SSAS 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2761400 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณพยายามที่จะใช้ตัวให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับการวิเคราะห์บริการ 2008 R2 หรือ 2012 บริการการวิเคราะห์เพื่อนำเข้าข้อมูลจากอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server Analysis Services กับอินสแตนซ์อื่นของ Microsoft SQL Server Analysis Services
  • หมดเวลาเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการมาถึงค่าของคุณสมบัติExternalCommandTimeoutก่อนที่กระบวนการนำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการนำเข้าข้อมูลจะหยุดลงอย่างที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อความรายงานว่า กระบวนการนำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะมีการนำเข้าข้อมูลบางอย่างเท่านั้น

เมื่อคุณจับภาพการสืบค้นกลับ โดยการใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL บนอินสแตนซ์ SSAS 2008 R2 หรือ SSAS 2012 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะรวมอยู่ในไฟล์การสืบค้นกลับ:
XML สำหรับการแยกวิเคราะห์วิเคราะห์: ตัว XML สำหรับการร้องขอการวิเคราะห์หมดเวลาก่อนที่จะถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ ค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติExternalCommandTimeoutคือ 3600 วินาที

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) หรือใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012 การแก้ไขปัญหาทั้งสำหรับตัวให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ Analysis Services ได้ หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม กระบวนการนำเข้าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการหมดเวลาจะมีรายงานว่า ไม่ประสบความสำเร็จ

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 7 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2823247 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

อัพเดต 3 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 SP1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2812412 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

อัพเดต 10 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 10 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2783135 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

อัพเดต 5 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777772 อัพเดต 5 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:
  • สำหรับอินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนของ SSAS คุณสามารถเพิ่มค่าของตัว ExternalCommandTimeout คุณสมบัติในคุณสมบัติขั้นสูง GUI ใน Studio จัดการของ SQL Server
  • สำหรับ PowerPivot สำหรับแผ่นงาน Excel ไม่มีวิธีแก้ปัญหาไม่ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ExternalCommandTimeout คุณสมบัติไม่ได้รับการสนับสนุน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2761400 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761400 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2761400

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com