"Aug?upiel?d?t vair?kus dokumentus" opcija nav pieejama dokumentu bibliot?ka SharePoint Server 2013. gad?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2761257 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Pie?emu, ka var piek??t Microsoft SharePoint Server 2013 dokumentu bibliot?ka, izmantojot datoru, kur? ir instal?ta Microsoft Office 2013. Kad j?s m??in?t aug?upiel?d?t vair?kus dokumentus uz dokumentu bibliot?ku, Aug?upiel?d?jiet vair?kus dokumentus opcija nav pieejama programm? SharePoint Server 2013.

Piez?me. Vienuma Aug?upiel?d?jiet vair?kus dokumentus opcija ir novecojusi SharePoint Server 2013. gad?.

Profilakse

Lai apietu ?o probl?mu, veiciet vienu no ??m darb?b?m, lai aug?upiel?d?t dokumentu bibliot?kas SharePoint Server 2013:
  • Izmantojiet Windows Explorer skats
  • Izmantojiet SharePoint Server 2013 vilk?anas un nome?anas funkcionalit?ti
Papildinform?ciju par to, k? aug?upiel?d?t, izveidot vai izdz?st failus bibliot?k? SharePoint Server 2013 iet ??s Microsoft Web vietas:
Aug?upiel?d?t, izveidot vai dz?st failus ?aj? bibliot?k?

Rekviz?ti

Raksta ID: 2761257 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 10. marts - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft SharePoint Server 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbprb kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB2761257 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2761257

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com