Mô t? v? m?t b?n C?p Nh?t rollup gi?i quy?t các v?n đ? interoperation trong Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760730 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n C?p Nh?t rollup gi?i quy?t các v?n đ? interoperation gi?a m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012 và m?t máy tính đang ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này, m?t máy tính đang ch?y Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 có th? interoperate v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i update rollup này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Interoperation các v?n đ? x?y ra gi?a Windows 8 ho?c máy tính d?a trên Windows Server 2012 và Windows Vista SP2 ho?c máy tính d?a trên Windows Server 2008 SP2

2682011 Qu?n l? máy ch? Windows Server 2012 s? không l?y d? li?u hi?u su?t đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

2672520 b?n ghi d?ch v? DHCP Server tai n?n khi DHCPGetClientInfov6() API đư?c g?i là m?t máy ch? DHCP trên Windows Server 2008

2665790 D?a trên ngu?n l?c h?n ch? đoàn KDC_ERR_POLICY th?t b?i trong môi trư?ng có b? đi?u khi?n mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2

2675498 "NetBIOS tên mi?n name\username" đ?nh d?ng không th? đư?c s? d?ng v?i cơ ch? gi?i thi?u Kerberos đ? kí nh?p vào m?t máy tính trong m?t môi trư?ng đa-r?ng

2755221 B?n nh?n đư?c thêm DHCP b?n ghi trên m?t máy ch? DHCP hơn d? ki?n sau khi b?n t?o m?t m?ng ?o trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2


Interoperation các v?n đ? x?y ra gi?a Windows 8 ho?c máy tính d?a trên Windows Server 2012 và Windows 7 SP1 ho?c máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 SP1


2682011 Qu?n l? máy ch? Windows Server 2012 s? không l?y d? li?u hi?u su?t đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

2665790 D?a trên ngu?n l?c h?n ch? đoàn KDC_ERR_POLICY th?t b?i trong môi trư?ng có b? đi?u khi?n mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2

2675498 "NetBIOS tên mi?n name\username" đ?nh d?ng không th? đư?c s? d?ng v?i cơ ch? gi?i thi?u Kerberos đ? kí nh?p vào m?t máy tính trong m?t môi trư?ng đa-r?ng

2710870 DHCPv4 IP đ?a ch? không th? đư?c thu đư?c sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ?o Hyper-V đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

2743563 NRPT quy t?c không hi?n th? ho?c đư?c hi?n th? như là b? h?ng sau khi b?n tri?n khai các quy t?c cho m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

2755221 B?n nh?n đư?c thêm DHCP b?n ghi trên m?t máy ch? DHCP hơn d? ki?n sau khi b?n t?o m?t m?ng ?o trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2

2749168 B?n không th? k?t n?i t?i bàn làm vi?c c?a m?t máy ?o Windows 7-d?a Hyper-V b?ng cách s? d?ng công c? k?t n?i máy ?o trong Windows Server 2012

2749615 B?n không th? cho phép qu?n l? máy ch? qu?n l? t? xa sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Management Framework 3,0 C?p Nh?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

2743563 NRPT quy t?c không hi?n th? ho?c đư?c hi?n th? như là b? h?ng sau khi b?n tri?n khai các quy t?c cho m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?a hàng Microsoft Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update Catalog.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng C?p nh?t Windows Vista và Windows Server 2008 C?p Nh?t đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u b?n C?p Nh?t. Đ? yêu c?u các gói ph?n m?m C?p Nh?t mà áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i l?n C?p Nh?t áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Advapi32.dll6.0.6002.22962801,79231/10 / 201202: 37
Dhcpcmonitor.dll6.0.6002.2296210.240 ngư?i31/10 / 201202: 38
Dhcpcsvc.dll6.0.6002.22962205,82431/10 / 201202: 38
Dhcpcsvc6.dll6.0.6002.22962132,09631/10 / 201202: 38
Dhcpserver.events.xmlkhông áp d?ng58109-Tháng chín-201111: 26
Dhcpssvc.dll6.0.6002.22962492,54431/10 / 201202: 38
Ksecdd.sys6.0.6002.22869440,70425 Tháng sáu, 201210: 59
Lsasrv.dll6.0.6002.229621,260,03231/10 / 201202: 39
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78009-Tháng chín-201111: 41
Lsass.exe6.0.6002.229629,72831/10 / 201201: 21
Secur32.dll6.0.6002.2296272,70431/10 / 201202: 40
PDH.dll6.0.6002.22962242,68831/10 / 201202: 40
PLA.dll6.0.6002.229621,502,20831/10 / 201202: 40
Plamig.dll6.0.6002.2296296,25631/10 / 201202: 40
Plasrv.exe6.0.6002.229627,68031/10 / 201201: 13
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i09-Tháng chín-201111: 38
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57009-Tháng chín-201111: 38
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43809-Tháng chín-201111: 38
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24209-Tháng chín-201111: 38
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19809-Tháng chín-201111: 38
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i09-Tháng chín-201111: 38
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,08809-Tháng chín-201111: 38
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47109-Tháng chín-201111: 38
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73809-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05909-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng288,26909-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,06209-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng177,15009-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,25109-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,03609-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91509-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,35709-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i09-Tháng chín-201111: 38
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,54909-Tháng chín-201111: 38
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,53909-Tháng chín-201111: 38
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83009-Tháng chín-201111: 38
Wdigest.dll6.0.6002.22962175,10431/10 / 201202: 41
Msv1_0.dll6.0.6002.22962218,62431/10 / 201202: 39
SCHANNEL.dll6.0.6002.22962279,55231/10 / 201202: 40
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hvax64.exe6.0.6002.22962649,72831/10 / 201201: 55x 64
Hvboot.sys6.0.6002.22962108,40831/10 / 201212: 46x 64
Hvix64.exe6.0.6002.22962665,08831/10 / 201201: 55x 64
Virtualization.events.xmlkhông áp d?ng1,38415 Tháng mư?i m?t, 201115: 14không áp d?ng
Advapi32.dll6.0.6002.229621,067,00831/10 / 201203: 46x 64
Dhcpcmonitor.dll6.0.6002.2296212,28831/10 / 201203: 46x 64
Dhcpcsvc.dll6.0.6002.22962268,80031/10 / 201203: 46x 64
Dhcpcsvc6.dll6.0.6002.22962163,32831/10 / 201203: 46x 64
Dhcpserver.events.xmlkhông áp d?ng58115 Tháng mư?i m?t, 201115: 05không áp d?ng
Dhcpssvc.dll6.0.6002.22962620,54431/10 / 201203: 46x 64
Ksecdd.sys6.0.6002.22869516,48025 Tháng sáu, 201210: 59x 64
Lsasrv.dll6.0.6002.229621,690,62431/10 / 201203: 48x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78015 Tháng mư?i m?t, 201115: 19không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.2296211,26431/10 / 201202: 09x 64
Secur32.dll6.0.6002.2296294,72031/10 / 201203: 50x 64
PDH.dll6.0.6002.22962307,71231/10 / 201203: 49x 64
PLA.dll6.0.6002.229621,372,67231/10 / 201203: 50x 64
Plamig.dll6.0.6002.22962103,42431/10 / 201203: 50x 64
Plasrv.exe6.0.6002.229628.704 ngư?i31/10 / 201201: 52x 64
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i01 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57001 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43801 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24201 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19801 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i01 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,08801 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47101 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73801 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05901 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng288,26901 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,06201 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng177,15001 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,25101 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,03601 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91501 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,35701 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i01 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,54901 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,53901 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83001 Tháng mư?i hai, 201111: 34không áp d?ng
Wdigest.dll6.0.6002.22962205,31231/10 / 201203: 51x 64
Msv1_0.dll6.0.6002.22962269,31231/10 / 201203: 48x 64
SCHANNEL.dll6.0.6002.22962348,16031/10 / 201203: 50x 64
Vmsntfy.dll6.0.6002.2296263,48831/10 / 201202: 03x 64
Vmswitch.sys6.0.6002.22962247,80831/10 / 201202: 04x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78009-Tháng chín-201111: 41không áp d?ng
Secur32.dll6.0.6002.2296277,31231/10 / 201202: 41x 86
PDH.dll6.0.6002.22962242,68831/10 / 201202: 40x 86
PLA.dll6.0.6002.229621,502,20831/10 / 201202: 40x 86
Plamig.dll6.0.6002.2296296,25631/10 / 201202: 40x 86
Wdigest.dll6.0.6002.22962175,10431/10 / 201202: 41x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.22962218,62431/10 / 201202: 39x 86
SCHANNEL.dll6.0.6002.22962279,55231/10 / 201202: 40x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Advapi32.dll6.0.6002.229621,961,98431/10 / 201202: 10IA-64
Dhcpcmonitor.dll6.0.6002.2296224,06431/10 / 201202: 10IA-64
Dhcpcsvc.dll6.0.6002.22962547,84031/10 / 201202: 10IA-64
Dhcpcsvc6.dll6.0.6002.22962358,91231/10 / 201202: 10IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.228691,029,50425 Tháng sáu, 201212: 17IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.229623,262,46431/10 / 201202: 11IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78015 Tháng ba, 201105: 54không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.2296217,92031/10 / 201201: 07IA-64
Secur32.dll6.0.6002.22962202,75231/10 / 201202: 13IA-64
PDH.dll6.0.6002.22962664,57631/10 / 201202: 12IA-64
PLA.dll6.0.6002.229623,428,35231/10 / 201202: 12IA-64
Plamig.dll6.0.6002.22962239,10431/10 / 201202: 13IA-64
Plasrv.exe6.0.6002.2296216,38431/10 / 201200: 54IA-64
Report.System.common.xmlkhông áp d?ng1.927 ngư?i15 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.configuration.xmlkhông áp d?ng27,57015 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.CPU.xmlkhông áp d?ng4,43815 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng7,24215 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.Disk.xmlkhông áp d?ng3,19815 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.Memory.xmlkhông áp d?ng4.822 ngư?i15 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.Network.xmlkhông áp d?ng5,08815 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.performance.xmlkhông áp d?ng47115 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Report.System.summary.xmlkhông áp d?ng73815 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.common.xmlkhông áp d?ng3,05915 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.configuration.xmlkhông áp d?ng288,26915 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.CPU.xmlkhông áp d?ng9,06215 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.Diagnostics.xmlkhông áp d?ng177,15015 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.Disk.xmlkhông áp d?ng6,25115 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.finale.xmlkhông áp d?ng7,03615 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.Memory.xmlkhông áp d?ng12,91515 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.Network.xmlkhông áp d?ng3,35715 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.performance.xmlkhông áp d?ng3.434 ngư?i15 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Rules.System.summary.xmlkhông áp d?ng18,54915 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
H? th?ng diagnostics.xmlkhông áp d?ng13,53915 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
H? th?ng performance.xmlkhông áp d?ng4,83015 Tháng ba, 201105: 37không áp d?ng
Wdigest.dll6.0.6002.22962482,30431/10 / 201202: 13IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.22962570,36831/10 / 201202: 12IA-64
SCHANNEL.dll6.0.6002.22962812,03231/10 / 201202: 13IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78009-Tháng chín-201111: 41không áp d?ng
Secur32.dll6.0.6002.2296277,31231/10 / 201202: 41x 86
PDH.dll6.0.6002.22962242,68831/10 / 201202: 40x 86
PLA.dll6.0.6002.229621,502,20831/10 / 201202: 40x 86
Plamig.dll6.0.6002.2296296,25631/10 / 201202: 40x 86
Wdigest.dll6.0.6002.22962175,10431/10 / 201202: 41x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.22962218,62431/10 / 201202: 39x 86
SCHANNEL.dll6.0.6002.22962279,55231/10 / 201202: 40x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng C?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, b?n C?p Nh?t C?p Nh?t yêu c?u trang đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói ph?n m?m C?p Nh?t mà áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i l?n C?p Nh?t áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a b?n c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.wsman.Management.dll6.1.7601.22150286,72002 Tháng 8 năm 201107: 22
Advapi32.dll6.1.7601.22119640,51226 Tháng 10 năm 201116: 31
Dnscmmc.dll.mui6.1.7601.2211913,82426 Tháng 10 năm 201116: 35
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614 Tháng b?y, 200901: 03
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220 Tháng mư?i m?t, 201012: 09
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2215017,92002 Tháng 8 năm 201105: 16
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901: 02
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2215017,92002 Tháng 8 năm 201105: 26
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y năm 200920: 24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpcore.dll6.1.7601.22150256.00002 Tháng 8 năm 201105: 02
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22150194,04802 Tháng 8 năm 201105: 02
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2215043,52002 Tháng 8 năm 201105: 02
Dnscmmc.dll6.1.7601.22119110,59226 Tháng 10 năm 201116: 33
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2211944,54426 Tháng 10 năm 201116: 35
CNG.sys6.1.7601.22119369,85626 Tháng 10 năm 201116: 46
Ksecdd.sys6.1.7601.2211967,44026 Tháng 10 năm 201116: 48
Ksecpkg.sys6.1.7601.22119136,56026 Tháng 10 năm 201116: 48
Lsasrv.dll6.1.7601.221191,039,36026 Tháng 10 năm 201116: 34
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53
Lsass.exe6.1.7601.2211922,01626 Tháng 10 năm 201114: 33
Secur32.dll6.1.7601.2211922,01626 Tháng 10 năm 201116: 38
Sspicli.dll6.1.7601.2211999,84026 Tháng 10 năm 201116: 39
Sspisrv.dll6.1.7601.2211915,87226 Tháng 10 năm 201114: 33
Ncrypt.dll6.1.7601.22150220,16002 Tháng 8 năm 201105: 06
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94426 Tháng 10 năm 201115: 24
SCHANNEL.dll6.1.7601.22150247,80802 Tháng 8 năm 201105: 07
Sessenv.dll6.1.7601.22119118,27226 Tháng 10 năm 201116: 38
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2211994,57626 Tháng 10 năm 201116: 48
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2211979,24026 Tháng 10 năm 201116: 48
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Advapi32.dll6.1.7601.22119877,05626 Tháng 10 năm 201119: 22x 64
Dnscmmc.dll.mui6.1.7601.2211913,82426 Tháng 10 năm 201119: 07không áp d?ng
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614 Tháng b?y, 200901: 30không áp d?ng
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220 Tháng mư?i m?t, 201012: 55không áp d?ng
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2215017,92002 Tháng 8 năm 201105: 45không áp d?ng
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901: 28không áp d?ng
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2215017,92002 Tháng 8 năm 201105: 56không áp d?ng
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y năm 200920: 19không áp d?ng
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414 Tháng b?y, 200901: 40x 64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22150317,95202 Tháng 8 năm 201105: 45x 64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22150225,79202 Tháng 8 năm 201105: 45x 64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014 Tháng b?y, 200901: 40x 64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2215054,78402 Tháng 8 năm 201105: 45x 64
Dnscmmc.dll6.1.7601.22119120,32026 Tháng 10 năm 201119: 23x 64
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2211944,54426 Tháng 10 năm 201119: 19không áp d?ng
CNG.sys6.1.7601.22119458,71226 Tháng 10 năm 201119: 32x 64
Ksecdd.sys6.1.7601.2211995,62426 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Ksecpkg.sys6.1.7601.22119154,48026 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Lsasrv.dll6.1.7601.221191,447,93626 Tháng 10 năm 201119: 24x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 50không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2211931,23226 Tháng 10 năm 201119: 21x 64
Secur32.dll6.1.7601.2211928,16026 Tháng 10 năm 201119: 26x 64
Sspicli.dll6.1.7601.22119136,19226 Tháng 10 năm 201119: 26x 64
Sspisrv.dll6.1.7601.2211929,18426 Tháng 10 năm 201119: 26x 64
Ncrypt.dll6.1.7601.22150307,20002 Tháng 8 năm 201105: 49x 64
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79226 Tháng 10 năm 201119: 21x 64
SCHANNEL.dll6.1.7601.22150341,50402 Tháng 8 năm 201105: 51x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22119127,48826 Tháng 10 năm 201119: 26x 64
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22119115,08026 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2211999,72026 Tháng 10 năm 201119: 35x 64
Vmsntfy.dll6.1.7601.2211973,72826 Tháng 10 năm 201119: 12x 64
Vmswitch.sys6.1.7601.22119407,55226 Tháng 10 năm 201116: 32x 64
Microsoft.wsman.Management.dll6.1.7601.22150286,72002 Tháng 8 năm 201107: 22x 86
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Secur32.dll6.1.7601.2211922,01626 Tháng 10 năm 201116: 38x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2211996,76826 Tháng 10 năm 201116: 40x 86
SCHANNEL.dll6.1.7601.22150247,80802 Tháng 8 năm 201105: 07x 86
Sessenv.dll6.1.7601.22119118,27226 Tháng 10 năm 201116: 38x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Advapi32.dll6.1.7601.221191,561,60026 Tháng 10 năm 201116: 34IA-64
Dnscmmc.dll.mui6.1.7601.2211913,82426 Tháng 10 năm 201116: 38không áp d?ng
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614 Tháng b?y, 200901: 39không áp d?ng
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220 Tháng mư?i m?t, 201010: 14không áp d?ng
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2215017,92002 Tháng 8 năm 201104: 39không áp d?ng
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901: 33không áp d?ng
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2215017,92002 Tháng 8 năm 201104: 45không áp d?ng
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y năm 200920: 19không áp d?ng
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22150620,03202 Tháng 8 năm 201104: 28IA-64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22150465,40802 Tháng 8 năm 201104: 28IA-64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2215087,04002 Tháng 8 năm 201104: 28IA-64
Dnscmmc.dll6.1.7601.22119151,55226 Tháng 10 năm 201116: 36IA-64
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2211944,54426 Tháng 10 năm 201116: 38không áp d?ng
CNG.sys6.1.7601.22119789,04826 Tháng 10 năm 201116: 48IA-64
Ksecdd.sys6.1.7601.22119179,56826 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Ksecpkg.sys6.1.7601.22119316,27226 Tháng 10 năm 201116: 50IA-64
Lsasrv.dll6.1.7601.221192,656,76826 Tháng 10 năm 201116: 37IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 52không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2211955,80826 Tháng 10 năm 201114: 27IA-64
Secur32.dll6.1.7601.2211948,64026 Tháng 10 năm 201116: 40IA-64
Sspicli.dll6.1.7601.22119274,94426 Tháng 10 năm 201116: 42IA-64
Sspisrv.dll6.1.7601.2211945,56826 Tháng 10 năm 201116: 42IA-64
Ncrypt.dll6.1.7601.22150551,42402 Tháng 8 năm 201104: 31IA-64
SCHANNEL.dll6.1.7601.22150711,68002 Tháng 8 năm 201104: 33IA-64
Microsoft.wsman.Management.dll6.1.7601.22150286,72002 Tháng 8 năm 201107: 22x 86
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Secur32.dll6.1.7601.2211922,01626 Tháng 10 năm 201116: 38x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2211996,76826 Tháng 10 năm 201116: 40x 86
SCHANNEL.dll6.1.7601.22150247,80802 Tháng 8 năm 201105: 07x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_8b8194fed2099a746e09499950730417_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_b498c1ad58460ff7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_9e07f6f6431cfd7b831d0253d1f01d66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_60a7ebb45389e1fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_ced3b6170507d461f8abceae57fcc8cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_48194b9d1f38aa8c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.385 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_d7e70142fb237f383305775a3ca36715_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_be8c563ff6c001dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_d94dab45f5ae71d98500cd4510dc35fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_e52e4b88df008eaa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_ee83a74d536ae1b5ffaf9c4951448ea6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_b09372e00df1bc9b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_e579964b9cf4689f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,805
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 54
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_d98b6e4145027f69.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,264
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 56
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-dhcpserverruntime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_2b3b1e46adfd914f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin141,628
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 54
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_a87bcf63733de825.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,354
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 52
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_b60dd34046e4bccc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin168,881
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 55
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_3cfe8fb89327c3b8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,924
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 55
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_7ee4317478fd7307.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18.890 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 54
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_24478faf6bb586b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18.090 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 55
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0d189e015a2ce9f1cf9225fa1c58f130_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_22e5e27066f04c81.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7a4e7c30f66ae0c9074078ac5bc71f06_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_6cace9760cd906be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8caad01bd8f9517be97e7092b0c57a45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_d27d83b2c64cc7ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9e55d540dcc6f041e27c00e80b29973a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_0cd7f6de1547b053.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a1210261bccffcab00c773c466e1fd31_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_132a11ec3a35ab41.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e36e26ab5180cc81ddf871eb7f7ba891_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_065850046729f5c7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,428
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ff44d3dbd726eb684cdd6f125ccfadbe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_3c679b6bc3f32fb4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_c78199eac646b002.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,808
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 02
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_419831cf5551d9d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,851
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 07
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_35aa09c4fd5ff09f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,312
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 09
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcpserverruntime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_8759b9ca665b0285.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin141,672
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 07
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_049a6ae72b9b595b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,442
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_122c6ec3ff422e02.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin168,929
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 09
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_991d2b3c4b8534ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,948
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 09
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_db02ccf8315ae43d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,926
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 07
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_80662b332412f7e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,120
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 08
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_c1357382c032828a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,493
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 09
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_0eef15395ffc1b56.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,959
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_1c81191633a2effd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin152,555
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_a371d58e7fe5f6e9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,140
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_e557774a65bba638.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,843
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_8abad5855873b9e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,557
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_167cf080e673b89305d06ef4aa713680_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_c4e18551e8dbf1f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,104
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2e393ec40a04a4429b1e235122a2a0e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_c362064faa3f8fa9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3531470c93503b0a0ba8c702b6162d3c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_b240e0c57392f965.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3cb2953c2456a241104ef3002892fa07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_3292d2f67a555b75.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e185c31e4efc91b3cf146e4ce146eb8a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_9b054e57cd30519c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,424
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)13: 01
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_e57b3a419cf2719b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,828
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 21
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_d98d123745008865.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,287
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 22
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_a87d7359733bf121.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34.398 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 20
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_b60f773646e2c5c8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin168,905
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 22
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_3d0033ae9325ccb4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,936
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 22
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_7ee5d56a78fb7c03.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,908
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 21
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_244933a56bb38fac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,105
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 21
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_0eef15395ffc1b56.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,959
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_1c81191633a2effd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin152,555
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_a371d58e7fe5f6e9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,140
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_e557774a65bba638.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,843
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_8abad5855873b9e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,557
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinMsil_microsoft.wsman.management_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_ea1f1247a41446d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,599
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 24
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_e5de398cfddd1816.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 10
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-d...entsnapin.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_en-us_7f80ed82bb7f1987.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.277 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-d...lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_en-us_5848a5ef3194518e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.822 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 03
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_d9bbcf38a613ba95.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,014
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 03
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-dns-clientsnapin_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_7ce677713d1ff3d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,617
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 15
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_en-us_893dbc340df6b68d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,333
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_a8e072a4d426979c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin101,119
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 07
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_603ffb2a691ff9be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.737 ngư?i
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 18
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_fd23f7a4777d5066.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,961
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 13
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_2477f0a6ccc6c1dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,919
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 20
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_e1743d705f026823.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.602 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 11
t?p đ? đ?t tên tinX86_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_71c59857cd98c006.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.730
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 08
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_00e5610249a81f430d6361bf8d90ad7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_7921a22e0df5d20d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 10
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_c78b7a9faffe44c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin670
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 57
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_41fcd510b63a894c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,723
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 00
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...entsnapin.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_en-us_db9f890673dc8abd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.279 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 39
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_en-us_b4674172e9f1c2c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.824 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_35da6abc5e712bcb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,032
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dns-clientsnapin_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_d90512f4f57d6506.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,621
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 11
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_en-us_e55c57b7c65427c3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,335
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 38
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_04ff0e288c8408d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin101,123
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 57
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_bc5e96ae217d6af4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,741
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_594293282fdac19c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.965 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 07
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_80968c2a85243312.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,921
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_3d92d8f4175fd959.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,606
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 01
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_cde433db85f6313c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_c19a16c4211b3201.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,502
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 09
t?p đ? đ?t tên tinMsil_microsoft.wsman.management_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_ea1f1247a41446d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,599
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 24
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_0f53b87ac0e4cacd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin87,695
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 57
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_8aeb367cb984f50d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,945
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 34
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_47e783464bc09b54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,222
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 57
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0ec5904a25449a6d87cad3a388c0f771_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_9f16a60f0ee2942c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 09
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_e5dfdd82fddb2112.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,721
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 06
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-d...entsnapin.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_en-us_7f829178bb7d2283.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.278 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 06
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-d...lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_en-us_584a49e531925a8a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,823
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 10
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_d9bd732ea611c391.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,023
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 10
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-dns-clientsnapin_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_7ce81b673d1dfccc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,619
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 12
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_en-us_893f602a0df4bf89.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.334 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 05
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_a8e2169ad424a098.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin101,121
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 03
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_60419f20691e02ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,739
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 42
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_2479949cccc4cad8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,920
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 44
t?p đ? đ?t tên tinMsil_microsoft.wsman.management_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_ea1f1247a41446d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,599
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 24
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22119_none_0f53b87ac0e4cacd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin87,695
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 57
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22150_none_8aeb367cb984f50d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,945
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)20: 34
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760730 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2760730 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760730

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com