MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Excel 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760597 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-073. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i haveMicrosoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460049 Mô t? c?a Office 2010 SP1

2687455 Mô t? c?a Office 2010 gói d?ch v? 2

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t sau:
2597126MS12-076: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2010: Tháng mư?i m?t 13, 2012

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nhho?cchương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Lưu ?Khi b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c đưa đ?a ch?a Excel 2010. Ngoài ra, b?n có th? không có tùy ch?n g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này t? m?cThêm ho?c lo?i b? chương tr?nh ho?c chương tr?nh và tính năngm?c trong b?ng đi?u khi?n. Có r?t nhi?u nguyên nhân có th? c?a v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c lo?i b?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

903771 Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t Office

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Đ?i v?i t?t c? x 86 phiên b?n c?a Microsoft Excel 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel.exe14.0.7104.500020,393,63229 Tháng 6 năm 201304:31
Excelcnv.exe14.0.7104.500017,832,09627 Tháng 6 năm 201304:06
Xlicons.exe14.0.7102.50001,480,36023 Tháng 5 năm 201308:53
Đ?i v?i t?t c? x 64 Phiên b?n c?a Microsoft Excel 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel.exe14.0.7104.500027,643,55229 Tháng 6 năm 201304:33
Excelcnv.exe14.0.7104.500025,038,49627 Tháng 6 năm 201304:21
Xlicons.exe14.0.7102.50001,480,36023 Tháng 5 năm 201308:57

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760597 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Excel 2010
    • Microsoft Excel Home and Student 2010
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Excel 2010
    • Microsoft Excel Home and Student 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2760597 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760597

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com